Obowiązki organizatora imprezy masowej

autor: Maciej Żyłka

10.12.2018

Obowiązki organizatora imprezy masowej

Kontynuujemy temat organizacji sportowej imprezy masowej. Poprzednio mowa była o tym, które imprezy są imprezy masowymi, były ustawowe definicje, a dziś czas na obowiązki organizatora.

Zgodnie z art. 5 ust. 1, Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1870), zwanej dalej u. bim, za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator. W art. 5 ust. 2 u. bim, prawodawca zawarł wszystkie wymogi jakie musi spełnić organizator imprezy masowej. Są to:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie;
 • ochrona porządku publicznego;
 • zabezpieczenie imprezy pod względem medycznym;
 • zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Choć organizator imprezy masowej odpowiada za jej bezpieczeństwo, to obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa nie tylko na nim organizatorze. W zakresie określonym u. bim i innych przepisach obowiązek taki spoczywa również na:

 • wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta,
 • wojewodzie,
 • Policji,
 • Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej,
 • służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych,
 • służbie zdrowia,
 • a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.

Podstawowe obowiązki organizatora imprezy masowej zawarte zostały w art. 6 ust. 1 u.bim. Są to:

 • spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, np. odpowiednie szerokości ciągów pieszych, schodów, odstępy między rzędami krzesełek;
 • udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
 • pomoc medyczna;
 • zaplecze higieniczno-sanitarne;
 • wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
 • warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
 • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
 • wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej, czyli tzw. Stanowisko dowodzenia.

W zabezpieczeniu imprezy masowej ze strony organizatora biorą udział służby porządkowe i służby informacyjnych oraz kierujący tymi służbami kierownik do spraw bezpieczeństwa. Mamy więc tu dwa rodzaje służb. Tę wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego i mającą większe kompetencje – służbę porządkową oraz służbę informacyjną, spełniającą obowiązki informacyjne i np. kierującą publiczność na miejsca, oznaczone na bilecie.

Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący sposób, zgodnie z art. 6 ust. 2 u. bim:

Jeżeli jest to impreza masowa niebędąca imprezą masową podwyższonego ryzyka – musi ją zabezpieczać co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.

Natomiast, jeżeli impreza masowa została zakwalifikowana jako impreza masowa podwyższonego ryzyka – to wówczas musi ją zabezpieczać co najmniej 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.

Kwalifikacja imprezy jako imprezy masowej podwyższonego powoduje, że organizator musi zgromadzić o wiele większą liczbę członków służb porządkowej i informacyjnej. Dla przykładu imprezę masową niebędącą imprezą podwyższonego ryzyka, organizowaną na 6000 osób musi ochraniać przynajmniej 67 osób służb organizatora, w tym minimum 14 ze służby porządkowej. Gdy organizowana jest impreza masowa na 6000 osób, ale została zakwalifikowana jako impreza o podwyższonym ryzyku, członków służb ma już co najmniej 131 osób, w tym połowa z nich, a więc przynajmniej 66 osób ma stanowić służbę porządkową.

Zgodnie z art. 7 u.bim, w przypadku organizacji imprezy masowej zakwalifikowanej jako impreza masowa podwyższonego ryzyka liczby udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynoszą nie mniej niż:

 • 300 – dla stadionu, innego obiektu niebędącego budynkiem lub terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;
 • 200 – dla hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;
 • 200 – dla meczu piłki nożnej.

Organizator ma ponadto obowiązek udostępnić osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulamin obiektu (terenu) oraz opracować i udostępnć tym osobom regulamin imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych. Organizator opracowuje także instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej. Niezbędne elementy tej instrukcji wyznacza jedno z rozporządzeń do ustawy.

Artykuł dostępny także jako PODCAST.

 

Kontakt z nami