Odpowiedzialność klubu za niestawienie się na mecz, ze względu na pozytywny wynik testu jednego z zawodników - UEFA wygrywa przed CAS

autor: Aleksandra Moszonkowska

23.10.2020

Odpowiedzialność klubu za niestawienie się na mecz, ze względu na pozytywny wynik testu jednego z zawodników - UEFA wygrywa przed CAS

4 września 2020 r. CAS ostatecznie orzekł o tym kto odpowiada za nieodbyty mecz pomiędzy klubami Slovan Bratislava a KÍ Klaksvík, który planowo miał mieć miejsce na Wyspach Owczych. Pech chciał, że kilka miesięcy wcześniej władze Wysp Owczych zarządziły obligatoryjne testy na COVID-19 na lotnisku, z czego chyba nie do końca zdawał sobie sprawę Klub Slovan. Po przylocie na Wyspy i przebadaniu członków załogi okazało się, że jedna osoba ze sztabu Klubu ma pozytywny wynik testu, w konsekwencji czego cały zespół musiał udać się na obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Skutkiem kwarantanny był brak możliwości odbycia meczu, a co za tym idzie, klub Klaksvík został, zgodnie z przepisami UEFA, wygranym wspomnianego meczu. Z decyzją nie mógł zgodzić się klub Slovan, który wniósł skargę do UEFA. Jak zakończyła się ta sprawa?

15 lipca 2020 r. Administracja UEFA powiadomiła związki członkowskie oraz ich kluby o wdrożeniu tzw. „Protokołu powrotu do gry UEFA” („Protokół”). Protokół, który został zatwierdzony przez Komitet Wykonawczy UEFA 9 lipca 2020 r., jest zbiorem zasad dotyczących środków dotyczących pandemii COVID-19 w Europie w związku z rozgrywkami klubowymi UEFA. W szczególności „określa ramy procedur medycznych, sanitarnych i higienicznych wraz z protokołami operacyjnymi, które mają być stosowane podczas rozgrywania meczów rozgrywek UEFA”.

3 sierpnia 2020 r. Listem okólnym nr 58/2020 administracja UEFA poinformowała związki i kluby członkowskie o natychmiastowym wprowadzeniu Aneksu I do Regulaminu sezonu Ligi Mistrzów UEFA 2020/2021 („Załącznik I do UCLR” ). Załącznik I do UCLR określał „szczególne zasady dotyczące fazy kwalifikacyjnej i play-off z powodu COVID-19”.

Pierwszy mecz kwalifikacyjny Ligi Mistrzów UEFA pomiędzy KÍ Klaksvík i ŠK Slovan Bratislava został zaplanowany na 19 sierpnia 2020 r. na godzinę 18:00 czasu środkowoeuropejskiego w Klaksvík na Wyspach Owczych („Mecz”). W dniu 17 sierpnia 2020 r. Delegacja ŠK Slovan Bratislava („Pierwsza Delegacja”) udała się na Wyspy Owcze. Po przybyciu na lotnisko okazało się, że cała delegacja musiała przejść obowiązkowe testy COVID-19 przewidziane przez lokalne przepisy od 27 czerwca 2020 r.

Następnego dnia ogłoszono, że test COVID-19 fizjoterapeuty zespołu przyniósł wynik pozytywny. W konsekwencji władze Wysp Owczych ds. Zdrowia zdecydowały o poddaniu całej Pierwszej Delegacji kwarantannie na okres 14 dni („Pierwsza decyzja w sprawie kwarantanny”). Decyzja ta dała również zespołowi i przedstawicielom ŠK Slovan Bratislava możliwość opuszczenia Wysp Owczych lotem, którym przylecieli, z czego zespół nie skorzystał.

W dniu 19 sierpnia ŠK Slovan Bratislava zwrócił się do UEFA o przełożenie meczu na 21 sierpnia 2020 r. w celu udostępnienia listy nowych zawodników uprawnionych do rozegrania meczu zgodnie z terminem określonym w załączniku I.3.1 do UCLR. UEFA przychyliło się do prośby i konsekwencji mecz został przełożony na 21 sierpnia 2020 na godz. 18:00.

Kolejnego dnia, druga delegacja ŠK Slovan Bratislava przybyła na Wyspy Owcze. Wszyscy członkowie Drugiej Delegacji zostali przetestowani przez władze lokalne po przybyciu.

Niestety, jeszcze tego samego dnia ogłoszono, że wynik jednego z zawodników drugiej delegacji okazał się pozytywny. Dla pewności powtórzono wynik, który również za drugim razem wyszedł dodatni. W związku z tym władze Wysp Owczych nakazały, aby również i druga delegacja w całości została poddana kwarantannie na dwa kolejne tygodnie lub wyleciała z Wysp Owczych lotem czarterowym, którym przyleciała. W konsekwencji przełożony mecz nie mógł zostać rozegrany.

Jeszcze w tym samym dniu klub ŠK Slovan Bratislava wysłał list do UEFA, w którym - między innymi - stwierdził, że „drużyna gospodarzy KÍ nie zastosowała się do pkt I.1.2 i I.1.3 załącznika I do Regulaminu, ponieważ warunki kwarantanny nie były nam znane w momencie losowania […]  

oraz, że: jest jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby mecz Q1 KÍ - Slovan został przełożony, rozegrany na neutralnym stadionie lub w Bratysławie i zdecydowany zgodnie z zasadami sportowymi i fair-play."

Postępowanie przed UEFA

Mając na uwadze Regulamin dyscyplinarny UEFA oraz biorąc pod uwagę, że niniejsza sprawa wymagała pilnego rozpatrzenia ze względu na jej bezpośredni wpływ na trwające Mistrzostwa UEFA 2020/21 przewodniczący Komisji Odwoławczej orzekał samodzielnie, jako Komisja Odwoławcza.

Przewodniczący, biorąc pod uwagę wszystkie fakty stwierdził, że ze względu na fakt, że mecz nie mógł się odbyć w terminie 21 sierpnia 2020 r. (z powodu pozytywnego wyniku COVID-19 u jednego z zawodników drugiej delegacji) i biorąc pod uwagę przepisy załącznika I.2.1, który stanowi, że „klub, który nie może rozegrać meczu, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za nie odbywający się […] mecz”, ​​Klub Slovan jest odpowiedzialny za brak odbycia Meczu, a co za tym idzie zostaje uznany za przegrany 3:0.

Odwołanie do CAS

Klub Slovan wniósł od powyższego orzeczenia odwołanie wnosząc o uchylenie i stwierdzenie nieważności decyzji podjętej w dniu 24 sierpnia 2020 r. Przez Przewodniczącego Kolegium Odwoławczego oraz o obciążenie UEFA i klubu z Wysp Owczych (pozwanych) poniesieniem wszelkich kosztów związanych z niniejszym postępowaniem w CAS.

Argumenty Stron

Klub Slovan był zdania, że ​​KÍ Klaksvík jest odpowiedzialny za przepadek meczu, ponieważ nie poinformował UEFA o obowiązkowych testach COVID-19 zarządzonych przez władze Wysp Owczych. Dlatego to właśnie KÍ Klaksvík był odpowiedzialny za to, że mecz nie odbył się w rozumieniu załącznika I.1.2 do UCLR i to on powinien zostać ukarany walkowerem.

Przeciwnie twierdził klub Klaksvík argumentując, że obowiązkowa procedura testowa po przylocie nie stanowiła żadnego ograniczenia podróży, w rozumieniu załącznika I.1.2 do UCLR. Zamiast tego należało ją zakwalifikować jako zwykły warunek podróży, ponieważ nie ma on żadnych konsekwencji dla osób z negatywnym wynikiem na COVID19.

UEFA, jako drugi pozwany stwierdziła ponadto, że ​​KÍ Klaksvík nie miał obowiązku informowania UEFA o warunkach podróży zgodnie z obowiązującymi przepisami, a tym samym Klub Klaksvík nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za przepadek Meczu.

Decyzja CAS

CAS orzekając co do zasady, odpowiedział na pytanie - kto ponosi odpowiedzialność za przepadek Meczu?

Wnoszący odwołanie Klub Slovan nie mógł rozegrać zaplanowanego meczu na skutek uzyskania pozytywnych wyników testów na COVID-19 członków Pierwszej i Drugiej Delegacji, a zatem mecz musiał w owym czasie zostać uznany za przegrany przez Klub Slovan.

W związku z powyższym UEFA słusznie uznała - na podstawie załącznika I.1.2 do UCLR - że wnoszący odwołanie Klub Slovan ponosi odpowiedzialność za przepadek meczu.

 

sygnatura sprawy: CAS 2020/A/7356 ŠK Slovan Bratislava v. UEFA & KÍ Klaksvík

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.