Odpowiedzialność sędziów wg przepisów FIBA

autor: Konrad Makar

12.09.2019

Odpowiedzialność sędziów wg przepisów FIBA

Nawiązując do wtorkowego bloga Mecenasa Tomasza Dauermana, w dzisiejszym wpisie skoncentruję się na potencjalnych sankcjach, które mogłyby znaleźć zastosowanie względem sędziów FIBA, prowadzących mecz grupowy Mistrzostw Świata w koszykówce Chiny - Polska, gdyby ich działania uznane zostały za niezgodne z przepisami Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA).

Możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności arbitrów wynika z artykułu 128 w związku z art. 126 FIBA Internal Regulations – General Provisions – Book 1 (dalej: Księga 1). Jurysdykcji FIBA podlegają bowiem jej przedstawiciele, do których zalicza się m.in. sędziów.

128. The following persons are subject to the jurisdiction FIBA under the terms herein established:

d. FIBA Officials

126. For the purposes of this Chapter:

b. FIBA Officials shall mean the Technical Delegates, the Commissioners, the FIBA Representatives, the Referees, the Table Officials, the Supervisory Doctor, the Technical Members and persons holding an office within FIBA, its divisions or a Local Organising Committee.

Podstawowe zasady wymierzania kar ustalono w artykule 130 Księgi 1. Sankcjom podlegają naruszenia aktów określonych jako „General Statutes” oraz „Internal Regulations”, a także usiłowanie złamania przepisów (130. a). Karane jest również naruszenie „Official Basketball Rules” i przepisów antydopingowych (130. b. - c.). Ponadto sprawca ponosi odpowiedzialność zarówno w przypadku przewinienia umyślnego, jak i nieumyślnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (130. d.). Z kolei samo postępowanie może być zainicjowane w ciągu 10 lat od popełnienia wykroczenia lub od momentu powzięcia wiadomości o tym fakcie przez FIBA.

Katalog sankcji, które mogą zostać nałożone na osoby fizyczne sprecyzowano w artykule 132 Księgi 1.

 1. The following sanctions may be imposed on individuals:

a. Warning;

b. Reprimand;

c. Fine

i. Up to CHF 1.000 (“administrative fine”),

ii. From CHF 1.001 to CHF 100.000 (“disciplinary fine”);

d. Suspension for a specified number of Official Games or for specified period of time;

e. Suspension from carrying out a function for a specified number of Official Games or for a specified period of time;

f. Removal from office;

g. Ban on all FIBA and FIBA-related activities;

h. Withdrawal of a title or award;

i. Service to the benefit of basketball community;

j. A combination of the above measures.

Poza przywołanymi powyżej sankcjami, warto jeszcze zwrócić uwagę na środek probacyjny w postaci zawieszenia wykonania orzeczonej kary, przewidziany w artykule 133 lit. b. Księgi 1. Okres próby może wynieść od roku do pięciu lat.

Oprócz odpowiedzialności na zasadach ogólnych, w przypadku sędziów zastosowanie znajdą również regulacje szczególne. Mowa tu przede wszystkim o rozdziale 7 dokumentu FIBA Internal Regulations – Players and Officials – Book 3 (dalej: Księga 3), którego głównym przedmiotem jest unormowanie systemu licencji sędziowskich. Nie zgłębiając się w szczegóły uzyskiwania licencji warto jedynie zasygnalizować, że wydawane są na okres dwóch lat po spełnieniu rygorystycznych wymogów formalnych i pozytywnym złożeniu egzaminu sędziowskiego. Z punktu widzenia dzisiejszego tematu zatrzymałbym się natomiast przy artykule 168 Księgi 3. Wymienia on bowiem przypadki uzasadniające czasowe zawieszenie lub całkowite pozbawienie licencji (na cały dwuletni okres „ważności” licencji). Jednym z nich jest nałożenie przez FIBA sankcji na podstawie Internal Regulations.

 1. FIBA may remove a FIBA Referee’s License temporarily or for the entire License Period in case:

a. The national member federation fails to pay the entire applicable license fee;

b. The FIBA Referee has lost the qualifications as a referee at the highest national level;

c. A sanction is imposed on the FIBA Referee in accordance with the Internal Regulations;

d. The FIBA Referee fails to participate in all FIBA Referees’ training programs and activities required by FIBA;

e. There exist circumstances preventing a FIBA Referee from officiating (e.g. injury);

f. The FIBA Referee repeatedly refuses nominations;

g. The FIBA Referee performs poorly; or

h. For any other justifiable reason.

Jak można zaobserwować, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez sędziów przepisów obowiązujących w FIBA, Międzynarodowa Federacja Koszykówki posiada liczne sposoby na egzekwowanie odpowiedzialności. Służą temu ogólne regulacje, znajdujące zastosowanie także do innych podmiotów oraz rozwiązania dedykowane arbitrom. Dolegliwość kar jest stopniowalna. W przypadkach mniejszej wagi  stosowana jest reprymenda lub ostrzeżenie. Z kolei przy poważnych uchybieniach sędzia może zostać pozbawiony licencji, otrzymać wysoką grzywną bądź zakaz wykonywania jakiejkolwiek działalności w strukturach FIBA.

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.