Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, a dokonane zajęcia?

autor: Bartłomiej Szozda

02.04.2019

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, a dokonane zajęcia?

Nie ma co ukrywać tego, że informacja o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego dłużnika, nie jest najbardziej oczekiwaną przez wierzyciela. Zwłaszcza takiego, który planował wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika  lub już brał w takim postępowaniu udział. Spowodowane jest to dwoma faktami: na podstawie art. 259 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego wszczęte wobec dłużnika postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, a na podstawie ust. 3 tego samego artykułu,  nie można wszcząć nowych postępowań egzekucyjnych (w obu przypadkach w zakresie wierzytelności objętych wnioskiem o wszczęcie postępowania układowego).

Co w takim razie dzieje się z zajęciami dokonanymi wcześniej w ramach zawieszonych postępowań egzekucyjnych oraz trwających postępowań zabezpieczających? Otóż, wbrew pozorom nie zostają uchylone z mocy prawa (tak jak z mocy prawa zawieszane są postępowania egzekucyjne). Nie oznacza to jednak, że pozostają one w mocy przez cały czas postępowania układowego, czekając spokojnie na zaspokojenie się z nich przez wierzyciela w imieniu którego zostało dokonane zajęcie lub przez wszystkich wierzycieli.

W pewnych okolicznościach dłużnik ma prawo do złożenia wniosku o uchylenie wyżej wspomnianych zajęć. Sąd może przychylić się do wniosku układającego się w sytuacji, gdy uchylenie konieczne jest dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Z możliwością taką będziemy mieli więc do czynienia w  sytuacji, gdy zajęte są wszystkie rachunki bankowe dłużnika (biorąc pod uwagę uregulowania Prawa przedsiębiorców, prowadzenie działalności gospodarczej jest właściwie niemożliwe bez posługiwania się rachunkiem bankowym) albo gdy zajęte zostały środki niezbędne do prowadzenia produkcji przez zakład dłużnika.

W związku z powyższym zaznaczyć należy więc, że z jednej strony sytuacja wierzyciela, w momencie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dłużnika, nie jest całkiem stracona jeśli do momentu otwarcia tego postępowania był odpowiednio aktywny i skutecznie wnioskował o dokonanie odpowiednich zabezpieczeń. Z drugiej jednak strony, dłużnik o ile sytuacja tego wymaga, może skorzystać z obrony przed zabezpieczeniem, w taki sposób, aby móc uratować i kontynuować dalszą pracę swojego przedsiębiorstwa.

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, zapewniający wsparcie podmiotom indywidualnym i korporacyjnym.

Bartłomiej Szozda

Aplikant Radcowski

Kontakt z nami