Pierwsze opinie ws nowelizacji ustawy o sporcie

autor: Konrad Makar

08.02.2019

Pierwsze opinie ws nowelizacji ustawy o sporcie

10 stycznia 2019 r. na łamach portalu Mecenas Maciej Broda odniósł się do nowego prawa dla sportu nieolimpijskiego. W ubiegły wtorek (05.02.2019) na oficjalnej stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały zamieszczone pierwsze opinie i stanowiska w ramach uzgodnień dotyczące proponowanej nowelizacji ustawy o sporcie[1].

Na wstępie chciałbym wskazać, że projekt nie wzbudził żadnych wątpliwości Ministra Spraw Zagranicznych i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ich opinii, zmiany w ustawie nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej w tym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)[2] oraz ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku[3]. Uwag nie zgłosił także Minister Finansów.

Korzystając z przyznanych uprawnień, zastrzeżenia złożyła natomiast Prezes Rządowego Centrum Legislacji. Zaproponowała ona następującą zmianę redakcyjną projektowanego art. 11 ust. 2a ustawy o sporcie, w postaci usunięcia wyrazów „po spełnieniu warunków ujętych w art. 11 ust. 4”.

Art. 11 ust 2a.

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w sportach, w których nie działają międzynarodowe federacje sportowe uznane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, kierując się popularnością i poziomem rozwoju danego sportu, a także zasięgiem działania oraz udziałem w systemie walki z dopingiem w sporcie, może określić w drodze rozporządzenia wykaz międzynarodowych federacji sportowych, do których przynależność stwarza możliwość uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na utworzenie polskiego związku sportowego, po spełnieniu warunków ujętych w art. 11 ust. 1-4.

W uzasadnieniu Prezes wskazała, że przepisy art. 11 ust. 1 - 4 ustawy, określające wymóg złożenia wniosku, jego zakres przedmiotowy oraz przesłanki odmowy wyrażenia zgody na utworzenie polskiego związku sportowego, a także zakres dopuszczalnej działalności tego związku, są przepisami materialnymi. Oznacza to, że znajdą zastosowanie do postępowania ws utworzenia polskiego związku sportowego bez względu na treść upoważnienia ustawowego zawartego w proponowanym art. 11 ust, 2a ustawy.

Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przychyliło się do wyżej wymienionej uwagi i dokonało korekt w projekcie.

Swoją uwagę złożył również pełniący obowiązki Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (PGRP). Dotyczyła ona projektowanego art. 11 ust. 2b oraz zmienianego art. 12b ustawy o sporcie.

2b. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej wykreśla z wykazu, o którym mowa w ust. 2a, międzynarodową federację sportową w przypadku gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał inną międzynarodową federację sportową działającą w tym samym sporcie lub gdy międzynarodowa federacja sportowa przestała spełniać warunki, o których mowa w ust. 2a. W przypadku wykreślenia międzynarodowej federacji sportowej z wykazu, o którym mowa w ust. 2a, art. 12b stosuje się.

Art. 12b.

 1. Polski związek sportowy, który nie należy do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętej w wykazie, o którym mowa w art. 11 ust. 2a, staje się związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się prawomocna.
 2. Stwierdzenie braku przynależności do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętej w wykazie, o którym mowa w art. 11 ust. 2a, następuje w drodze decyzji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.”

W opinii p.o. Prezesa PGRP „powiązanie statusu polskiego związku sportowego, który uprzednio wykazał przynależność do międzynarodowej federacji sportowej, uznanej w krajowym porządku prawnym przez wpisanie jej do wykazu - z oceną MKOl i uznaniem przez tą organizację (MKOl – przyp. autora) innej międzynarodowej federacji sportowej działającej w tym samym sporcie, może budzić zastrzeżenia w zakresie ochrony praw i interesów polskiego związku sportowego, który z powodu usunięcia z wykazu federacji uznanej uprzednio przez ministra, staje się automatycznie związkiem sportowym działającym w formie stowarzyszeń.” Opiniodawca stoi na stanowisku, że ustawa reguluje prawa i obowiązki związków sportowych, które mogą otrzymać zgodę na utworzenie polskiego związku sportowego, odnosząc się do zdarzeń „przyszłych i niepewnych, a zarazem zależnych od uznania MKOl”. Utrata statusu polskiego związku sportowego w takim trybie, w ocenie PGRP, spowoduje problemy w realizowanych dotychczas przez związek zadaniach, wyłącznych uprawnieniach (art. 13 i 14 ustawy o sporcie), a także nałożonych ograniczeniach i obowiązkach (art. 9 ustawy o sporcie).

Dlatego też w obawie o spójność i pewność  prawa krajowego, zaproponowano wprowadzenie do projektu przepisów przejściowych mających na celu zapobieżenie skutkom stwierdzenia braku przynależności polskiego związku sportowego do federacji ujętej w proponowanym wykazie i utraty z dniem uprawomocnienia się tejże decyzji statusu polskiego związku sportowego.

Postulowane korekty nie zostały uwzględnione. MSiT podniosło, że jeżeli polski związek sportowy przestał należeć do właściwej międzynarodowej federacji sportowej, staje się on związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń z dniem, w którym decyzja ministra stała się prawomocna. W związku z tym, decyzja nie spowoduje nieodwracalnych skutków prawnych i faktycznych dopóki nie zakończy się postępowanie sądowoadministracyjne, które oczywiście jest dopuszczalne, jeżeli związek zechce skorzystać z możliwości zaskarżenia decyzji. MSiT zaznaczyło, że w rzeczywistości od momentu utraty właściwej przynależności międzynarodowej do chwili uprawomocnienia się decyzji ministra, upłynie wystarczająco dużo czasu, aby dostosować działalność do nowej formy prawnej.

Z kolei odnosząc się do wątpliwości dotyczących oddania pierwszeństwa MKOl w uznaniu międzynarodowej federacji sportowej za właściwą i jedyną, ministerstwo podniosło, że wynika to ze specyficznego ukształtowania międzynarodowego prawa sportowego. Gdyby wyłączyć z polskich przepisów regulację uznającą prymat uznania przez MKOl, w konsekwencji polskie związki sportowe nie mogłyby startować w międzynarodowym współzawodnictwie, „przy jednoczesnym braku możliwości wsparcia szeregiem instrumentów przewidzianych w ustawie o sporcie (m.in. stypendia i nagrody sportowe) zawodników uczestniczących w tym współzawodnictwie ale wystawionych przez podmiot nieposiadający statusu polskiego związku sportowego. Ustawa o sporcie nie przewiduje bowiem możliwości działania w jednym sporcie więcej niż jednego podmiotu o statusie polskiego związku sportowego.”

Na dzień dzisiejszy są to wszystkie opinie bądź postulaty pochodzące od organów państwa. O dalszych losach nowelizowanej ustawy o sporcie, mogącej mieć kapitalny wpływ na społeczność sportów nieolimpijskich będziemy z pewnością informowali.

 

[1]Strona internetowa projektu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318402

[2] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

[3] Dz. U. poz. 1000 i 1669

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.