Pozywanie podmiotów z państw członkowskich Unii Europejskiej, a tłumaczenie pism procesowych

autor: Bartłomiej Szozda

14.01.2020

Pozywanie podmiotów z państw członkowskich Unii Europejskiej, a tłumaczenie pism procesowych

Korzystając ze swobody prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej, polscy przedsiębiorcy, często nawiązują relacje gospodarcze z podmiotami z krajów członkowskich, innych niż Polska. W większości przypadków relacje te przebiegają sprawnie i z obustronnymi korzyściami. Czasami jednak pomiędzy międzynarodowymi partnerami dochodzi do sporów, które ostatecznie są rozwiązywane na drodze sądowej. Dzięki unijnym przepisom dotyczącym jurysdykcji sądowej, głównie rozporządzeniu nr 1215/2012, czyli tzw. Brukseli I bis, polscy przedsiębiorcy mogą, w określonych przypadkach, pozywać swoich europejskich parterów przed rodzimymi sądami. Takie sytuacje, obok najważniejszych zalet, wzbudzają kilka podstawowych wątpliwości. Jedną z nich jest odpowiedź na pytanie czy przed złożeniem powództwa konieczne jest jego tłumaczenie na język, który jest językiem urzędowym w kraju pochodzenia podmiotu pozywanego.

W przypadku pozwów kierowanych przeciwko osobom z większości państw członkowskich kwestia tłumaczenia dokumentów sądowych regulowana jest przez Rozporządzenie nr 1393/2007. Co prawda, jego głównym przedmiotem jest regulacja doręczeń pism pomiędzy sądami państw członkowskich, ale porusza także kwestię ustalenia tego, w jakim języku powinny zostać sformułowane pisma procesowe.

Głównymi przepisami z tego rozporządzenia, które dotyczą tłumaczeń są art. 5 oraz art. 8. Zgodnie z art. 5  ust 1.: ,,Jednostka przekazująca, której wnioskodawca oddaje dokument do przekazania, poucza wnioskodawcę, że adresat może odmówić przyjęcia dokumentu, jeżeli nie został on sporządzony w jednym z języków, o których mowa w art. 8.” oraz ust. 2.: ,,Wszelkie koszty związane z tłumaczeniem dokumentu poniesione przed jego przekazaniem pokrywa wnioskodawca, bez uszczerbku dla ewentualnej późniejszej decyzji sądu lub właściwego organu w sprawie obciążenia kosztami.”

Przepis ten wspomina o uprawnieniu Pozwanego do odmowy przyjęcia pozwu (o czym szerzej w art. 8) oraz o tym, że to pozywający ponosi ewentualne koszty tłumaczenia (stąd istotna jest dla pozywających umiejętność zaargumentowania, że tłumaczenie w danej sprawie nie jest konieczne).

Uprawnieniem do którego odsyła art. 5 zostało uregulowane w art.8, zgodnie z którego ust. 1:  ,,Jednostka przyjmująca informuje adresata na standardowym formularzu, zawartym w załączniku II o możliwości odmowy przyjęcia doręczanego dokumentu w momencie doręczenia lub poprzez zwrócenie go w ciągu tygodnia do jednostki przyjmującej, jeżeli nie został on sporządzony w jednym z języków określonych poniżej ani nie dołączono do niego tłumaczenia na jeden z następujących języków: a) język, który adresat rozumie; lub b) język urzędowy państwa członkowskiego, do którego adresowane są dokumenty, lub jeżeli w tym państwie członkowskim jest kilka języków urzędowych - język urzędowy lub jeden z języków urzędowych miejsca, w którym ma nastąpić doręczenie.”

Podsumowując, jeżeli do pozwanego dotrze pozew, który nie został sporządzony w języku, który rozumie lub języku urzędowym państwa członkowskiego do którego są adresowane dokumenty (czyli najczęściej miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego), może on odmówić jego przyjęcia. Dopiero w takiej sytuacji konieczne staje się tłumaczenie – art. 8 ust. 3 zd. 1: ,,Jeżeli adresat odmówił przyjęcia dokumentu zgodnie z ust. 1, rozwiązaniem takiej sytuacji może być, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, doręczenie adresatowi tłumaczenia dokumentu na jeden z języków określonych w ust. 1.”

Oczywiście kluczowym pojęciem do zinterpretowania nie jest tu ,,język urzędowy”, a ,,język, który adresat rozumie”. To do oceny Sądu należy, co oznacza określenie, że ktoś coś rozumie oraz czy w danym przypadku coś jest zrozumiałe dla adresata. Jednak, jak wynika z rozwiązania przyjętego w art. 8 ust.1 i 3, ocena ta nie powinna być dokonywana przed pierwszym doręczeniem, a dopiero wtedy, gdy pozwany odmówi przyjęcia pierwotnie sporządzonego pozwu.

Zgodnie z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r., wydanym w sprawie C-384/14 (Alta Realitat S.L. przeciwko Erlock Fil ApS oraz Ulrichowi Thomsenowi) przed wszczęciem procedury doręczenia dokumentu sąd rozpoznający sprawę musi dokonać pierwszej, jedynie prowizorycznej oceny znajomości języków adresata w celu ustalenia w porozumieniu z powodem, czy konieczne jest tłumaczenie dokumentu (pkt 75 uzasadnienia).

Również z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że dopiero po skorzystaniu przez Pozwanego z uprawnienia z art. 8 ust. 1, Sąd rozpatrujący sprawę może dokonać oceny zasadności odmowy przyjęcia pisma (tak w pkt 76 uzasadnienia do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r. wydanym w sprawie C-384/14, Alta Realitat S.L. przeciwko Erlock Fil ApS oraz Ulrichowi Thomsenowi, a także w pkt 42 uzasadnienia do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 września 2015 r. wydanym w sprawie C-519/13, Alpha Bank Cyprus Ltd).

Co natomiast, gdy sąd dokona pozytywnej oceny dokonania odmowy przez pozwanego? Zasadniczo oznacza to konieczność tłumaczenia Pozwu na jeden z wyżej wskazanych języków. Natomiast, nie zawsze będzie się to wiązało z tłumaczeniem wszystkich dokumentów przesłanych pozwanemu wraz z pozwem, rzecz jasna chodzi tu o tłumaczenie załączników. Tutaj również z pomocą przychodzi nam wykładnia przedstawiona przez Trybunał Sprawiedliwości, gdyż zgodnie z poglądem Trybunału przepisy rozporządzenia 1393/2007 powinny być interpretowane tak, aby odpowiednie prawa stron były chronione w sposób zrównoważony, poprzez wyważenie celu w postaci skuteczności i szybkości doręczenia w interesie powoda oraz celi w postaci skutecznej ochrony prawa do obrony po stronie odbiorcy (pkt 43 uzasadnienia do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 września 2015 r. wydanym w sprawie C-519/13, Alpha Bank Cyprus Ltd). Zgodnie z pkt 78 uzasadnienia do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C-14/07 Ingenieurbüro Michael Weiss und Patner GbR, odbiorca dokumentu nie ma prawa odmówić przyjęcia dokumentu, gdy zostały do niego dołączone ,,załączniki  składające się z dokumentów, które nie zostały sporządzone w języku państwa członkowskiego do którego przekazywane są dokumenty lub zrozumiałym dla adresata języku państwa członkowskiego, z którego pochodzi dokument, lecz które pełnią jedynie funkcję dowodową i nie są niezbędne dla zrozumienia przedmiotu i podstawy powództwa. Do sądu krajowego należy zbadanie, czy treść dokumentu wszczynającego postępowanie jest wystarczająca, aby umożliwić pozwanemu wykonywanie jego praw, czy też nadawca powinien usunąć uchybienie w postaci braku tłumaczenia niezbędnego załącznika.”

Na podstawie wyżej cytowanego postanowienia należy stwierdzić, że sąd rozpatrujący sprawę może dokonać oceny w jakim zakresie pozew powinien zostać przetłumaczony – czy bez załączników, czy ze wszystkimi załącznikami lub tylko z ich częścią.

W związku z wyżej przytoczonymi przepisami oraz orzecznictwem TSUE, należy stwierdzić że nie jest zawsze koniecznym tłumaczenie pozwu na język pozywanego. O takiej konieczności decyduje dopiero sąd, w przypadku odmowy przyjęcia pozwu przez adresata. Ocena sądu zależeć będzie przede wszystkim od tego w jakim stopniu udowodniona zostanie znajomość danego języka przez Pozwanego. Należy pamiętać, że wnosić można również o to, aby sąd po decyzji o konieczności tłumaczenia pozwu, zasądził tłumaczenie samego pozwu, bez jego załączników lub jedynie z wybranymi załącznikami. Takie działania mogą uchronić stronę powodową przed koniecznością zapłaty wynagrodzenia biegłego tłumacza za tłumaczenie stosów załączników.          

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, zapewniający wsparcie podmiotom indywidualnym i korporacyjnym.

Bartłomiej Szozda

Aplikant Radcowski

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.