Prawne aspekty sprzedaży prawa do nazwy stadionu piłkarskiego

autor: Jacek Bargieł

20.02.2019

Prawne aspekty sprzedaży prawa do nazwy stadionu piłkarskiego

Wstęp

Rola pieniędzy w dzisiejszej piłce nożnej zdaje się być nie do przecenienia. Również fakt, że poszczególne kluby starają się pozyskać jak najwięcej środków na swoją działalność nie wymaga dłuższego uzasadnienia. Coraz bardziej postępującym procesem, dzięki któremu kluby starają się polepszać swoje finanse są umowy sponsoringu, a wśród nich  sprzedaż praw do nazwy stadionu.

Umowa dotycząca praw do nazwy jest umową sponsoringu, na mocy której dana firma lub osoba fizyczna nabywa prawo do nazwania stadionu, potencjalnie wraz z innymi świadczeniami, na określony czas w zamian za płatność finansową. Częstą praktyką jest zawieranie tych umów na długi okres (najczęściej minimum 5 lat). Z perspektywy sponsora są one wykorzystywane jako element strategii marketingowej w celu zwiększenia rozpoznawalności marki i zwiększenia przychodów ze sprzedaży.

Nadawanie stadionom nazw pochodzących od sponsorów tytularnych na szerszą skalę rozpoczęło się na początku obecnego stulecia w Anglii, podczas oddawania do użytku nowych terenów klubowych drużynom grającym wówczas w Premier League. Wtedy też powstały obiekty takie jak Emirates (Arsenal), Reebok Stadium (Bolton Wanderers), Liberty Stadium (Swansea City) czy Ricoh Arena (Coventry City). Tradycyjne korzystanie z praw do nazewnictwa w Anglii było związane z nowo wybudowanymi terenami klubowymi, takimi jak Emirates (Arsenal), stadion Reebok (Bolton Wanderers), Liberty Stadium (Swansea City) i Ricoh Arena (Coventry City). Obecnie ta praktyka jest domeną przede wszystkim największych i najbardziej zamożnych klubów, jak  Bayern (Allianz Arena), Manchester City (Etihad Stadium), czy Juventus (Allianz Stadium). W polskiej Ekstraklasie w tej chwili tylko dwa kluby mają sponsora tytularnego stadionu – Korona Kielce (Suzuki Arena) i Lechia Gdańsk (Stadion Energa Gdańsk).

Jakie aspekty powinna regulować umowa pomiędzy klubem a sponsorem?

Jak w przypadku każdej transakcji komercyjnej, istotne jest precyzyjne określenie konkretnych postanowień, które należy uwzględnić przy opracowywaniu umów. Poniżej kilka przykładów problemów, które należy wziąć pod uwagę:

Zakres obowiązków i uprawnień stron

Sponsor będzie starał się uzyskać maksymalne możliwości ekspozycji swojej marki, poprzez wyświetlanie nazwy/logo zarówno w środku, jak i na zewnątrz gruntu. Zarówno logo marki, jak i nazwa powinny być umieszczone w widocznym miejscu we wszystkich biletach i programach meczowych oraz innych materiałach związanych z rozgrywkami danego klubu. Ponadto sponsorzy starają się mieć dostęp do reklamowania na bandach reklamowych, aby wyświetlać swoje logo przed meczami i podczas nich. W tym aspekcie konieczne jest oczywiście odpowiednie umiejscowienie band w taki sposób, by znajdowały się one w kadrze kamer używanych podczas transmisji telewizyjnych lub internetowych.

Jednym z częstych problemów mogących rodzić spory w tym zakresie jest ochrona marki pod względem technicznym – sponsorowi powinno szczególnie zależeć na tym, by kolory, czcionka i ogólna oprawa wizualna eksponowanej treści była zgodna z tą, z którą sponsor jest kojarzony. W tym zakresie sponsorzy powinny dbać o jak najbardziej szczegółowe ujęcie tych zagadnień w umowie. Optymalnym rozwiązaniem jest dołączenie do umowy sponsoringu załącznika, w którym określone będą szczegóły techniczne. Świadomość klubu, że sponsorowi zależy na tych kwestiach może stanowić możliwość polepszenia jego pozycji negocjacyjnej.

Ochrona marki

Celem umów dotyczących nazw stadionu, jak i innych umów sponsorskich jest łączenie marki sponsora z klubem. Umowa taka ma zatem zwiększyć rozpoznawalność i popularność sponsora oraz przynieść korzyść finansową klubowi. Możliwa jest jednak sytuacja, w której wizerunek jednej ze stron umowy w wyniku określonych zdarzeń faktycznych ulega znacznemu pogorszeniu i drugi z kontrahentów nie chce być z nią dłużej kojarzony – należy zatem pamiętać o uwzględnieniu w treści umowy takich okoliczności i możliwości jej rozwiązania lub (rzadziej) żądania odszkodowania wynikającego ze strat wizerunkowych.

Wynagrodzenie

Jak zostało już wyżej wspomniane, umowa sponsoringu dotycząca nazwy stadionu ma zazwyczaj charakter wieloletni. W związku z tym niezbędne jest precyzyjne określenie sposobu rozliczania i terminów płatności wynikających z umowy. Zależy to przede wszystkim od sytuacji klubu i oceny, jaka opcja jest dla niego najkorzystniejsza. Posługując się przykładami zagranicznymi – Arsenal, w uproszczeniu, w umowie z Emirates zagwarantował sobie płatną z góry kwotę ryczałtową, przy czym wskazano także, że część wynagrodzenia zostanie wydana na pokrycie kosztów budowy stadionu. Co do zasady, wynagrodzenie wynikające z umowy rośnie wprost proporcjonalnie do długości jej trwania oraz zakresu eksponowania marki. Kluby przy okazji wszelkiego rodzaju kontraktów sponsorskich powinny też pamiętać o możliwości zapewnienia sobie dodatkowego wynagrodzenia związanego z wynikiem sportowym, czyli różnego rodzaju bonusów związanych np. z awansem do wyższej ligi lub zajęciem konkretnego miejsca w tabeli.

Rozwiązanie umowy

Chociaż obie strony zawierają umowę w czasie, gdy jest to korzystne dla obu stron, dla klubu i sponsora bardzo ważne jest posiadanie konkretnych praw do rozwiązania umowy, ponieważ okoliczności mogą się zmienić. Na przykład sponsor może chcieć mieć prawo do wypowiedzenia w przypadku, gdy klub osiąga słabe wyniki sportowe lub z jakichś powodów przynosi dla sponsora straty wizerunkowe. Klub będzie chciał zapewnić możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy nie wniesiono opłaty lub gdy znalazł się potencjalny inny sponsor z korzystniejszą ofertą. Dobrym pomysłem może być rozszerzenie uprawnień dotyczących rozwiązania umowy w końcowym okresie jej obowiązywania, np. w ostatnim roku jej trwania.

Pasjonat prawa sportowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego i unijnego.

Jacek Bargieł

Student V roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Powiązane wpisy

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.