Procedura szacowania szkód łowieckich w 2019 r.

autor: Bartłomiej Szozda

09.07.2019

Procedura szacowania szkód łowieckich w 2019 r.

Ostatni raz szacowaniem szkód łowieckich zajmowałem się na blogu rok temu. W związku z kilkoma zmianami legislacyjnymi jakie zostały przeprowadzone w ustawie Prawo łowieckie w tym okresie, uważam że warto zająć się procedurą szacowania ponownie. Żeby nie utrudniać lektury poprzez odnoszenie się do wcześniejszych wpisów przedstawię cały proces dochodzenia do odszkodowania za szkody łowieckie poniżej.

Cała procedura rozpoczyna się od wniosku złożonego przez właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda, do dzierżawcy lub zarządcy właściwego obwodu łowieckiego. W ciągu 7 dni od złożenia wniosku dokonywane są oględziny, w których uczestniczy cały zespół szacujący: właściciel lub posiadacz gruntu na którym wystąpiła szkoda, przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego).

Po oględzinach, będących pierwszym etapem postępowania szacowania szkód łowieckich, przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego sporządza protokół z oględzin, do którego zastrzeżenia może wnieść każdy członek zespołu szacującego.

Kolejnym etapem postępowania jest szacowanie ostateczne, które odbywa się najpóźniej w dzień sprzętu uszkodzonej uprawy, w związku z czym właściciel lub posiadacz gruntu na którym wystąpiła szkoda ma obowiązek powiadomić o planowanym sprzęcie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego najpóźniej na 7 dni przed sprzętem. O terminie szacowania ostatecznego członkowie zespołu są powiadamiani przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego w ciągu 3 dni od zawiadomienia o planowanym sprzęcie.

Po dokonaniu szacowania ostatecznego przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy sporządza z niego protokół, do którego członkowie zespołu szacującego mogą wnosić zastrzeżenia. Protokół ten, zawiera również wysokość wyliczonego odszkodowania.

W ciągu 30 dni od sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego ma obowiązek wypłaty odszkodowania, o ile od protokołu szacowania ostatecznego nie zostało złożone odwołanie.

Odwołanie przysługuje, zarówno właścicielowi gruntu, jak i dzierżawcy obwodu łowieckiego od protokołu oględzin, jak i później od protokołu szacowania ostatecznego w terminie 7 dni od ich podpisania. Podmiotem do którego jest ono kierowane, jest Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Po wpłynięciu odwołania Nadleśniczy dokonuje odpowiednio oględzin lub szacowania ostatecznego, z których sporządza protokół. Protokół z szacowania ostatecznego przeprowadzonego przez Nadleśniczego nie zawiera jednak wysokości odszkodowania,  gdyż o tym decyduje Nadleśniczy w osobnej decyzji. Jest ona wydawana w terminie 14 dni od doręczenia mu pierwotnych protokołów oględzin lub szacowania ostatecznego.

W ciągu 30 dni od doręczenia decyzji dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego ma obowiązek do wypłaty odszkodowania. Natomiast w ciągu 3 miesięcy od doręczenia każdej ze stron szacowania tej decyzji, mogą one wnieść powództwo do sądu powszechnego w sytuacji, gdy nie są one zadowolone rozstrzygnięcia Nadleśniczego.

Jak widać w procedurze szacowania zostały wprowadzone w ciągu ostatniego roku jedynie niewielkie zmiany. Ustawodawca pozostał nadal przy dwuetapowych oględzinach oraz mieszanym trybie postępowania – administracyjnym i cywilnym. Na ten moment nadal trudno ocenić zeszłoroczną reformę szacowania szkód łowieckich. Do dziś niewiele spraw trafiło do sądów powszechnych w ramach powództwa wytoczonego po wydaniu decyzji przez  nadleśniczego, więc nie sposób rozstrzygnąć jak sądy cywilne radzą i będą sobie radziły z orzekaniem w tego typu sprawach.

(Fot. kola.lowiecki.pl)

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, zapewniający wsparcie podmiotom indywidualnym i korporacyjnym.

Bartłomiej Szozda

Aplikant Radcowski

Kontakt z nami