Przetwarzanie danych osobowych za pomocą urządzeń wideo cz. 2.

autor: Konrad Makar

13.02.2020

Przetwarzanie danych osobowych za pomocą urządzeń wideo cz. 2.

W dniu dzisiejszym chciałbym kontynuować tematykę podjętą w poprzednim wpisie związaną z korzystaniem z urządzeń wideo podczas przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, analizie zostaną poddane Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych (zwaną dalej: EROD)[1], dotyczące podstaw prawnych dla utrwalania wizerunku i dźwięku za pośrednictwem różnego rodzaju kamer.

Podstawy przetwarzania danych za pomocą urządzeń wideo

Przed przystąpieniem do przetwarzania wizerunku np. monitoringiem przemysłowym bądź kamerą „ręczną” należy upewnić się, czy istnieje dla takiego działania właściwa podstawa prawna. Te zostały wymienione w art. 6 ust. 1 RODO[2]. Zgodnie z nim, aby przetwarzanie było zgodne z prawem, koniecznym jest zaistnienie co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne z punktu widzenia interesu publicznego;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Co do zasady każda z powyższych przesłanek może uzasadnić korzystanie z monitoringu. Jednakże do najczęściej występujących można zaliczyć uzasadniony interes administratora oraz interes publiczny. Zdecydowanie rzadziej podstawy upatruje się w zgodzie wyrażonej przez osobę objętą nagrywaniem. Wszystko jednak zależy od sposobu uwieczniania wizerunku. Z oczywistych przyczyn, w odniesieniu do monitoringu miejskiego, odbieranie zgód byłoby całkowicie chybionym rozwiązaniem. Natomiast zupełnie inaczej zgoda byłaby traktowana w przypadku nagrywania treningów sportowych, startów podczas zawodów, czy też oficjalnych wystąpień na imprezach wewnętrznych w danym klubie sportowym lub związku sportowym. Danej osobie może zależeć na uwiecznieniu jej występu w celu poprawienia techniki i wyników.

Z uwagi na fakt, iż kwestia uzasadnionego interesu administratora budzi najwięcej wątpliwości, warto poświęcić mu szczególną uwagę. Istnieją trzy główne wskazówki, które należy brać pod uwagę przy weryfikowaniu, czy można zastosować tę podstawę. Znajdują się one w pkt 47 Preambuły do RODO i kształtują się następująco.

               1) Istnienie uzasadnionych interesów

Nie ma jednoznacznej definicji odnoszącej się do pojęcia „uzasadnionych interesów. Mogą mieć one np. charakter prawny, ekonomiczny lub niematerialny. Istotą jest wystąpienie sytuacji, w której owe interesy podmiotu korzystającego z kamer/monitoringu mogą być uznane za nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. Biorąc przykładowo pod uwagę rzeczywiste i niebezpieczne zagrożenie, aktualizujące się w związku z lokalizacją obiektu w niebezpiecznej dzielnicy, cel ochrony mienia przed włamaniem, kradzieżą lub wandalizmem, może stanowić uzasadniony interes w zakresie nadzoru wideo.

Ważnym jest, aby uzasadniony interes był realny. Nie wykluczając całkowicie korzystania z monitoringu wyłącznie profilaktycznie, warto wskazać, że udokumentowane w przeszłości zdarzenia uzasadniające jego stosowanie, korzystnie wpływa na wiarygodność administratora. Przekładając to np. na narastający w ostatnim czasie problem dewastowania lokalnych boisk piłkarskich poprzez jeżdżenie po nich samochodami, klub dotknięty takim aktem wandalizmu będzie miał legitymację do zastosowania monitoringu. Uprawnionym będzie również sąsiedni klub, który może stać się kolejną „ofiarą” podobnego czynu.

               2) Niezbędność korzystania z określonych sposobów przetwarzania danych

Przed przystąpieniem do utrwalania wizerunku za pomocą urządzeń wideo, administrator musi zbadać, czy taki rodzaj przetwarzania danych jest niezbędny dla realizacji zamierzonego celu. Jeżeli dojdzie do wniosku, że można go osiągnąć przy użyciu mniej inwazyjnych środków, powinien odstąpić od nagrywania. Koresponduje to z zasadą „minimalizacji przetwarzania danych” (art. 5 ust. 1 lit. c RODO). Przenosząc to na przykład zdewastowanego boiska piłkarskiego, gdyby okazało się, iż alternatywne środki bezpieczeństwa, takie jak ogrodzenie płyty, korzystanie z usług dozorcy lub personelu ochrony, czy zapewnianie lepszego oświetlenia, w równie skuteczny sposób odstraszą potencjalnych wandali, to należy z nich skorzystać w pierwszej kolejności. Jeżeli zaś administrator dojdzie do wniosku, że monitoring musi być zainstalowany, warto by rozważył, czy może on zostać ograniczony jedynie do godzin nocnych.

               3) Równoważenie interesów

O tym elemencie wspomniano już w pkt 1. Przyjmując, że nadzór wideo jest niezbędny do ochrony uzasadnionych interesów administratora, może on zostać uruchomiony jedynie, jeżeli prawa i wolności osób objętych monitoringiem nie są ważniejsze. administrator musi rozważyć 1) w jakim stopniu monitoring wpływa na osoby postronne oraz 2) czy narusza ich prawa, wolności i interesy w stopniu nie do zaakceptowania.

Jako przykład EROD podała kazus firmy obsługującej prywatny parking, która udokumentowała powtarzające się problemy z kradzieżami w zaparkowanych samochodach. Pomimo, iż parking jest odpowiednio oznakowany, stanowi łatwo dostępną przestrzeń. W takim wypadku administrator ma uzasadniony interes (zapobieganie kradzieżom w samochodach klientów), aby monitorować obszar parkingu w ciągu dnia, jak i w nocy. Osoby, których dane dotyczą, są monitorowane w ograniczonym czasie, nie przebywają w okolicy w celach rekreacyjnych, a także w ich własnym interesie leży zapobieganie kradzieżom. W przedstawionej sytuacji interesy osób, których dane mogą być rejestrowane, nie są nadrzędne wobec uzasadnionego interesu administratora.

Podsumowanie

Ponieważ każda okoliczność jest inna, powinna być analizowana oddzielnie z uwzględnieniem istotnych i charakterystycznych dla niej cech. Inaczej trzeba podejść do monitorowania ogólnie dostępnej przestrzeni takiej jak np. parki przyrody, czy centra handlowe, a inaczej nagrywanie drużyny podczas zamkniętych zajęć sportowych. W obu sytuacjach inna będzie skala przetwarzania danych osobowych i inne interesy wszystkich zainteresowanych podmiotów. Dlatego przedstawione w dzisiejszym wpisie informacje powinny być traktowane przede wszystkim jako wskazówki.

Kolejny blog zostanie poświęcony zagadnieniom związanym z udostępnianiem materiałów wideo podmiotom trzecim oraz elementom, o których należy pamiętać w związku z przetwarzaniem szczególnych kategorii danych osobowych.

 

[1] https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_en

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.