Przykładowe kary związane ze stosowaniem dopingu w polskim sporcie

autor: Konrad Makar

10.01.2020

Przykładowe kary związane ze stosowaniem dopingu w polskim sporcie

Pozostając w tematyce walki z dopingiem w sporcie, w dniu dzisiejszym pragnę przypomnieć podstawowe, możliwe konsekwencje, z którymi mogą spotkać się sportowcy, w przypadku udowodnienia im stosowania niedozwolonych substancji. Impulsem dla niniejszego wpisu są ostatnie medialne doniesienia dotyczące kolejnych dopingowych „wpadek” polskich sportowców.

Podstawowym aktem zawierającym sankcję za naruszenia przepisów antydopingowych jest Światowy Kodeks Antydopingowy (Kodeks) wprowadzony przez WADA[1]. W oparciu o jego postanowienia Polska Agencja Antydopingowa (POLADA), wdrożyła  „Przepisy Antydopingowe”[2], które znajdują zastosowanie do polskich związków sportowych oraz osób wymienionych w art. 1.3. Należą do nich bez względu na wiek m.in. wszyscy zawodnicy i personel pomocniczy zawodników, którzy:

- są członkami lub którzy mają licencję Polskiego Związku Sportowego, lub członka lub filii dowolnego Polskiego Związku Sportowego (w tym klubów, zespołów, stowarzyszeń lub lig);

- uczestniczą w zawodach, konkursach i innych wydarzeniach zorganizowanych, zatwierdzonych lub uznawanych przez dowolny Polski Związek Sportowy, lub dowolnego członka lub filię dowolnego Polskiego Związku Sportowego(w tym klubów, zespołów, stowarzyszeń lub lig), bez względu na miejsce, w którym się odbywają;

- z tytułu akredytacji, licencji lub innych uzgodnień umownych lub w inny sposób podlegają jurysdykcji dowolnego Polskiego Związku Sportowego, lub dowolnego członka lub filię dowolnego Polskiego Związku Sportowego(w tym klubów, zespołów, stowarzyszeń lub lig), dla celów walki z dopingiem;

- uczestniczą w dowolnej roli w dowolnym działaniu zorganizowanym, odbywającym się lub zatwierdzonym przez organizatora Zawodów krajowych lub ligi krajowej, która nie jest powiązana z Polskim Związkiem Sportowym.

W sprawach dotyczących potencjalnych naruszeń orzeka Panel Dyscyplinarny będący samodzielnym organem działającym przy Polskiej Agencji Antydopingowej. Działa on na podstawie dedykowanego Regulaminu z dnia 13 lipca 2017 r. oraz art. 8.1.6. i nast. Przepisów Antydopingowych. W przypadku potwierdzenia uchybienia zakazom dopingowym Panel Dyscyplinarny ma prawo zastosować kary wymienione w art.9, 10 i 11. Są one odzwierciedleniem rozwiązań występujących w Kodeksie.

Art. 9 Przepisów Antydopingowych

Stwierdzenie naruszenia przepisów antydopingowych przez zawodnika w badaniu przeprowadzonym podczas zawodów automatycznie prowadzi do unieważnienia wyników indywidualnych uzyskanych w danych zawodach, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym przepadkiem wszelkich zdobytych medali, punktów czy nagród.

Z uwagi na rozległość art. 10, zasadnym jest wskazanie, że podstawową karą jest dyskwalifikacja na czas określony. Jej modyfikacje uzależnione są od okoliczności ujętych w poszczególnych ustępach. Panel dyscyplinarny w uzasadnionych przypadkach może kary złagodzić lub zaostrzyć. Poniżej zaprezentuję niektóre z zachowań zagrożonych sankcją.

a) Obecność w organizmie, użycie, usiłowanie użycia lub posiadania substancji zabronionych i metod zabronionych.

4 lata dyskwalifikacji obowiązują w przypadku substancji nieokreślonej albo określonej przez POLADA, jeżeli można wykazać, że naruszenie przepisów było celowe.

2 lata dyskwalifikacji obowiązują jeżeli działanie nie było celowe.

b) niestawienie się na pobranie próbki krwi lub moczu – dyskwalifikacja na okres 4 lat, natomiast w przypadku wykazania, że naruszenie nie było celowe – 2 lata dyskwalifikacji.

c) nieprzedstawienie informacji dotyczących miejsca pobytu, umożliwiających przeprowadzenie kontroli – kara dyskwalifikacji wynosi 2 lata i może być skrócona do minimum 1 roku, w zależności od stopnia winy zawodnika. Skrócenia nie stosuje się w przypadku wielokrotnego popełnienia niniejszego przewinienia.

d) Handel lub usiłowanie handlu dowolnymi substancjami zabronionymi lub metodami zabronionymi albo podanie/zastosowanie lub usiłowanie podania/zastosowania dowolnej substancji zabronionej lub metody zabronionej podczas lub poza zawodami - kara dyskwalifikacji wynosi od przynajmniej 4 lat do dożywotniej dyskwalifikacji, w zależności od wagi naruszenia.

e) Pomaganie, zachęcanie, ułatwianie, nakłanianie, ukrywanie i wszelkie inne formy współdziałania w naruszeniu przepisów antydopingowych lub próbie ich naruszenia – kara dyskwalifikacji wynosi minimum 2 lata do maksymalnie 4 lat w zależności od wagi naruszenia.

Dodatkowo na zawodnika może zostać nałożony obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez POLADA w związku z prowadzeniem dochodzenia. Ponadto POLADA może według własnego uznania i zgodnie z zasadą proporcjonalności:

a) nakazać zawodnikowi lub innej osobie zwrot kosztów związanych z naruszeniem przepisów antydopingowych bez względu na długość nałożonej kary dyskwalifikacji i/lub

b) nałożyć na zawodnika lub inną osobę karę finansową w maksymalnej wysokości 5 tysięcy złotych ale tylko w przypadkach, gdy już nałożona została maksymalna kara dyskwalifikacji.

Powyżej przedstawiono, zgodnie z nomenklaturą POLADA „kary w sportach indywidulanych”. Jeżeli zaś chodzi o sporty zespołowe w przypadku stwierdzenia u więcej niż dwóch członków zespołu naruszenia przepisów antydopingowych w czasie trwania wydarzenia sportowego, organ zarządzający wydarzeniem sportowym może nałożyć odpowiednią karę na zespół (np. utrata punktów, wykluczenie z zawodów lub wydarzenia sportowego lub inna kara) niezależnie od wszelkich kar nałożonych na poszczególnych zawodników naruszających przepisy antydopingowe (art. 11.2 Przepisów Antydopingowych). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby organ zarządzający wydarzeniem sportowym surowsze kary niż te określone w art. 11.2. (art. 11.3. Przepisów Antydopingowych).

Jak można zaobserwować katalog kar nie jest obszerny, jednakże wyjątkowo dotkliwy. Bardzo często zdarza się, że chociażby dwuletnia dyskwalifikacja może przekreślić obiecującą karierę. Z tego też powodu warto z dużą ostrożnością podchodzić do sytuacji, w których istnieje ryzyko zażycia niedozwolonej substancji lub skorzystania z zabronionej metody. W przeciwnym wypadku trzeba liczyć się z możliwością poniesienia przedstawionych wyżej konsekwencji.

 

[1] Treść Kodeksu dostępna na oficjalnej stronie internetowej WADA:

https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/world-anti-doping-code

[2] Treść Przepisów Antydopingowych POLADA oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem POLADA dostępna na oficjalnej stronie internetowej POLADA: https://www.antydoping.pl/regulacje/

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.