Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

autor: Agnieszka Trzaska

26.07.2018

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami staje się coraz bardziej popularne, co w większości przypadków podyktowane jest chęcią zapewnienia niezależności finansowej między nimi. Przyjęcie tego ustroju majątkowego następuje także w sytuacji, gdy jeden z małżonków dysponuje znacznie większymi środkami finansowymi i chce je zabezpieczyć na przyszłość w razie ewentualnych komplikacji w małżeństwie. Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona już na początku małżeństwa bądź w czasie jego trwania co  powoduje, iż każdy z małżonków, pomimo zawarcia formalnego związku małżeńskiego w dalszym ciągu dysponuje tylko swoim odrębnym osobistym majątkiem, a wszelkie składniki mienia nabyte po zawarciu umowy o rozdzielność nie wchodzą już do majątku wspólnego. Zaznaczyć jednak w tym miejscu należy, że ustrój ten ma znaczenie tylko i wyłącznie za życia małżonków.

Rozdzielność majątkowa (ustalona w drodze umowy między małżonkami czy też przez sąd) w żaden sposób nie wpływa na dziedziczenie po śmierci jednego z małżonków. W takiej sytuacji dziedziczenie odbywa się na zasadach ogólnych lub na podstawie testamentu, według kodeksu cywilnego, niezależnie od tego, czy wcześniej była sporządzona intercyza czy też nie. W przypadku dziedziczenia ustawowego z chwilą śmierci jednego z małżonków mimo, że zawarta została umowa rozdzielności majątkowej, cały majątek zmarłego wchodzący w skład jego majątku osobistego – nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego i w trakcie jego trwania, w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci oraz małżonek w częściach równych, jednakże udział małżonka nie może być niższy niż 1/4 całości spadku.

Natomiast w przypadku istnienia w małżeństwie wspólności majątkowej różnica jest taka, że z chwilą śmierci majątek wspólny małżonków dzieli się na dwie części, zasadniczo odpowiadające 1/2 jego wielkości. Połowa tego majątku przypada małżonkowi pozostającemu przy życiu, zaś dopiero druga jego połowa podlega dziedziczeniu ustawowemu, także przez małżonka pozostałego przy życiu.

Warto jeszcze zaznaczyć, że spadkodawca może również inaczej rozporządzić swoim majątkiem sporządzając w tym celu testament i np. nie dopuszczając do dziedziczenia współmałżonka, w takim jednakże przypadku, małżonkowi będzie przysługiwało roszczenie o zachowek, również wtedy, gdy małżonkowie mieli zawartą umowę o rozdzielność.

 

Ekspert z zakresu prawa gospodarczego. Specjalizuje się w sprawach związanych z odzyskiwaniem wierzytelności oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od przedsiębiorstw przesyłowych.

Agnieszka Trzaska

Adwokat

Powiązane wpisy

Kontakt z nami