Rozwój szkolenia trenerów piłkarskich w Polsce

autor: Maciej Żyłka

15.07.2019

Rozwój szkolenia trenerów piłkarskich w Polsce

Nieraz już na łamach portalu prawosportowe.pl pisaliśmy o trenerach piłkarskich, licencjach trenerskich, kursach trenerskich i uprawnieniach do wydawania licencji. Dziś będzie natomiast o trenerach – koordynatorach kształcenia i licencjonowania trenerów w wojewódzkich związkach piłki nożnej.

Sam program został wprowadzony w życie Uchwałą IV/63 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie „Programu Trenerów-Koordynatorów Kształcenia i Licencjonowania Trenerów dla Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej”. W tejże uchwale zostały zawarte następujące założenia:

 1. Do „Programu Trenerów-Koordynatorów Kształcenia i Licencjonowania Trenerów” Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej mogą przystąpić na zasadzie dobrowolności, zgłaszając do PZPN swój akces na piśmie.
 2. Pomiędzy Wojewódzkim Związkiem Piłki Nożnej przystępującym do „Programu” a PZPN zostanie zawarta umowa na powołanie w danym WZPN trenera-koordynatora ds. szkolenia trenerów.
 3. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków trenerów-koordynatorów WZPN określi regulamin przyjęty przez Zarząd PZPN oraz zawarte na jego podstawie indywidualne umowy o świadczenie usług z określeniem kwoty wynagrodzenia trenera-koordynatora, zależnej od poziomu posiadanych kwalifikacji.
 4. Zakres obowiązków trenerów-koordynatorów WZPN będzie obejmował m.in.: nadzór merytoryczny nad kursami trenerskimi prowadzonymi przez WZPN, doszkalanie trenerów-edukatorów na terenie macierzystego WZPN, weryfikację i rozpatrywanie wniosków o przedłużanie licencji trenerskich na terenie działania WZPN.
 5. Trener-koordynator będzie podlegał pod względem funkcjonalno-administracyjnym Prezesowi ZPN, natomiast pod względem merytorycznym Przewodniczącemu Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN.
 6. Kandydat na trenera-koordynatora musi być zaakceptowany przez PZPN.

Do tych założeń programu opracowano regulamin, który obowiązuje od dnia podjęcia od 23 maja 2019. Właśnie w tym dniu, Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej go uchwalił, przyjmując Uchwałę V/74 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Trenerów-Koordynatorów Kształcenia i Licencjonowania Trenerów dla Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Zgodnie z art. I.1. Uchwały V/74, do „Programu Trenerów-Koordynatorów Kształcenia i Licencjonowania Trenerów” Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej mogą przystąpić na zasadzie dobrowolności, zgłaszając do PZPN swój akces na piśmie. Kandydata na Trenera-Koordynatora zgłasza do PZPN zainteresowany przystąpieniem do Programu Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Kandydat na Trenera-Koordynatora musi uzyskać akceptację Polskiego Związku Piłki Nożnej (art. I. 2 Uchwały V/74). Trenerzy-Koordynatorzy poszczególnych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej są zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych indywidualnie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej (art. I. 3 Uchwały V/74). Trener-Koordynator WZPN podlega merytorycznie Szefowi Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, a ze względu na świadczenie usług na rzecz określonego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej – pod względem funkcjonalno-administracyjnym – Prezesowi danego WZPN (art. I. 4 Uchwały V/74).

Zakres Kompetencji Trenera-Koordynatora Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej uregulowany został w art. III. Uchwały i będzie on obejmował w szczególności:

1.Tworzenie rocznego planu kursów trenerskich w danym WZPN,

2.Nadzór merytoryczny nad wszystkimi kursami trenerskimi prowadzonymi przez dany WZPN (tworzenie harmonogramów kursów, tworzenie list wykładowców i uczestników, weryfikacja zakończonych sesji, prowadzenie list obecności każdego kursu),

3.Doszkalanie trenerów-edukatorów na terenie macierzystego WZPN oraz w innych lokalizacjach wyznaczonych przez Szefa Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN,

4.Nadzór merytoryczny nad konferencjami w macierzystym WZPN oraz nad konferencjami organizowanymi przez podmioty zewnętrzne,

5.Weryfikację i rozpatrywanie wniosków o przedłużanie licencji trenerskich na terenie działania danego WZPN,

6. Hospitację kursów trenerskich, dokonywanie weryfikacji jakości kształcenia na kursach trenerskich,

7.Udział w pracach Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN,

8.Prowadzenie prac na nowymi programami kursów trenerskich,

9.Przygotowywanie ewaluacji kursów trenerskich,

10. Udział w tzw. mikro-grupach na kursach trenerskich,

11.Współpracę z Departamentem Grassroots PZPN w związku z realizowanymi w WZPN inicjatywami Grassroots,

12.Nadzór merytoryczny nad pracą trenerów reprezentacji wojewódzkich.

W uchwale zostały również określone warunki współpracy i elementy, które powinna zawierać umowa, a koszty wprowadzenia programu Trenerów-Koordynatorów zostaną pokryte ze środków zatwierdzonych w Preliminarzu Budżetowym PZPN na rok 2019, w poz. K pt. „Działania statutowe uzgodnione z Zarządem PZPN finansowane z nadwyżki finansowej z lat poprzednich”.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

 

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.