Skuteczne odwołanie członka organu sp. z o.o.

autor: Agnieszka Trzaska

08.05.2018

Skuteczne odwołanie członka organu sp. z o.o.

Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany przez wspólników spółki z o.o. poprzez podjęcie stosownej uchwały, o czym stanowi art. 203 Kodeksu spółek handlowych . Oczywiście umowa spółki może zawierać w tym zakresie zupełnie inne uregulowania (tzn. wskazywać inny organ lub osobę upoważnioną). Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż nie może ona jednak wyłączać kompetencji zgromadzenia wspólników do odwołania członków zarządu, a dopuszczalne jest jedynie ograniczenie tego uprawnienia. Odwołanie członka zarządu jest skuteczne z chwilą podjęcia uchwały, przy czym w uchwale można także wskazać termin, od którego wywoła ona skutki prawne. W braku odmiennych postanowień uchwała taka powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów. Warto wskazać, iż zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego uchwała taka musi zostać podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym zasada tajności głosowania zostaje zachowana nawet przy podjęciu uchwały poza zgromadzeniem wspólników – poprzez głosowanie korespondencyjne.

Jak już wyżej wspomniałam odwołanie może być dokonane w każdym czasie, także przed upływem kadencji członka zarządu, a także bez ograniczenia przyczyną. Przepis art. 203 § 2 KSH stanowi, iż „umowa spółki może (…) w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów”. Taki zapis powinien być zawarty zatem w umowie spółki, przy czym może on być sformułowany tylko ogólnie lub istnieje możliwość wskazania przykładowego bądź zamkniętego katalogu istotnych powodów. W przypadku ograniczenia możliwości odwołania członka zarządu do ważnych powodów, istotne będzie, wskazanie w uchwale z jakiego powodu nastąpiło odwołanie.

Przypomnieć także należy, że w przypadku odwołania członka zarządu spółki z o.o. wygasa jego mandat, a co się z tym wiąże także umocowanie do pełnienia funkcji. Zgodnie bowiem z art. 202 § 4 KSH „mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.”

Pomimo skutecznie dokonanego odwołania, na członku zarządu nadal spoczywają obowiązki związane z jego byłą funkcją. Artykuł 203 § 3 KSH wprowadza bowiem prawo i obowiązek odwołanego członka zarządu do rozliczenia się ze swej działalności, zarówno na etapie przygotowywania sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego obejmującego okres, gdy on był w zarządzie, jak i przez obecność na zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdanie roczne, chyba że akt odwołania stanowi inaczej.

Po odwołaniu dotychczasowego członka zarządu spółka ma obowiązek dokonać stosownych czynności zmierzających do wykreślenia odwołanego członka z rejestru KRS. Zgodnie bowiem z art. 22 ustawy KRS: „wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Ekspert z zakresu prawa gospodarczego. Specjalizuje się w sprawach związanych z odzyskiwaniem wierzytelności oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od przedsiębiorstw przesyłowych.

Agnieszka Trzaska

Adwokat

Kontakt z nami