Sposoby rozwiązywania sporów z ubezpieczycielem

autor: Bartłomiej Szozda

12.03.2019

Sposoby rozwiązywania sporów z ubezpieczycielem

Co zrobić w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z odpowiedzią Ubezpieczyciela na zgłoszenie szkody ? Tzn. jakie kroki powinno się podjąć, gdy w wyniku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub postanowi wypłacić je w mniejszej niż oczekiwana kwocie. Często, pierwszym rozwiązaniem jakie się nasuwa na myśl jest droga sądowa. Moim zdaniem jest to jednak rozwiązanie ostateczne. Przed zwróceniem się do sądu skorzystać można z kilku innych, alternatywnych metod rozwiązania sporu z ubezpieczycielem, najczęściej szybszych i tańszych.

Pierwszą z metod jest procedura reklamacyjna. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpoznawaniu reklamacji przez podmioty runku finansowego i o Rzeczniku finansowym, każdy ubezpieczyciel powinien przewidzieć dla swojego klienta procedurę reklamacji. W reklamacji klient ubezpieczyciela może złożyć zastrzeżenia co do rozstrzygnięcia przedstawionego przez Ubezpieczyciela. Podmiot do którego została skierowana reklamacja zobowiązany jest do odpowiedzi na nią, zasadniczo, w ciągu 30 dni. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie, uznaje się że reklamacja została rozpatrzona zgodnie ze stanowiskiem składającego reklamacje. Po postępowaniu reklamacyjnym, klient ubezpieczyciela może skorzystać z procedury odwoławczej, o ile ubezpieczyciel taką procedurę przewiduje.

Wyczerpanie procedury reklamacyjnej, otwiera kolejne możliwości dla klienta ubezpieczyciela. Może zwrócić się do rzecznika finansowego z wnioskami o: podjęcie czynności w stosunku do Ubezpieczyciela (takim działaniem będzie najczęściej żądanie wyjaśnień w stosunku do danej sprawy) lub o wszczęcie pozasądowego sporu między klientem, a Ubezpieczycielem. Konsekwencją tego drugiego wniosku może być wszczęcie postępowania, do którego stosuje się przepisy ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, a które może doprowadzić do umożliwienia zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu.

Innym, odrębnym od wyżej przedstawionych metod, sposobem na rozwiązanie sporu klienta z Ubezpieczycielem jest skierowanie sporu do rozstrzygnięcia przed Sąd Polubowny działający przy Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z regulaminem tego sądu sprawę taką można spróbować rozwiązać, przy użyciu dwóch alternatywnych metod: mediacji w Centrum mediacji i arbitrażu w Centrum arbitrażu. Najbardziej interesującym wydaje się rozstrzygnięcie sporu w Centrum arbitrażu w ramach uproszczonego postępowania arbitrażowego. Postępowanie to jest ciekawą metodą rozwiązania sporu przede wszystkim, ze względu czasowe ograniczenia jego trwania. Zgodnie z regulaminem Sądu polubownego przy KNF postępowanie to powinno nie trwać dłużej niż kilka miesięcy, co daje mu sporą przewagę nad znacznie dłuższym postępowaniem sądowym. Inną przewagą takiego postępowania są również niższe opłaty sądowe od pozwu, w porównaniu z opłatami obowiązującymi w sądach powszechnych.

Jak widać istnieje sporo metod rozwiazywania sporów z ubezpieczycielem. Najprawdopodobniej, najskuteczniejszą pozostaje nadal spór sądowy. Zaznaczyć należy jednak że metody przedstawione wyżej mają wiele cech dających im przewagę nad postępowaniem sądowym. Przede wszystkim w zakresie kosztów oraz szybkości postępowania. W związku z tym za każdym razem, przed skierowaniem pozwu sądowego przeciwko ubezpieczycielowi,  polecam rozważenie skorzystania z przedstawionym w dzisiejszym wpisie metod.

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, zapewniający wsparcie podmiotom indywidualnym i korporacyjnym.

Bartłomiej Szozda

Aplikant Radcowski

Kontakt z nami