Światowa Konferencja Antydopingowa WADA 2019

autor: Konrad Makar

09.07.2019

Światowa Konferencja Antydopingowa WADA 2019

Wielkimi krokami zbliża się piąta Światowa Konferencja Antydopingowa organizowana przez Światową Agencję Antydopingową (dalej: WADA). Tegoroczna edycja odbędzie się w Katowicach, w dniach 5-7 listopada. Dzisiejszy wpis poświęcę na zaprezentowanie najważniejszych kwestii, które zostaną poddane pod obrady zaproszonych gości.

Ideą leżącą u podstaw opisywanego wydarzenia jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniami obejmującymi promocję sportu wolnego od dopingu oraz kreowanie kierunków rozwoju światowego programu walki z dopingiem w sporcie, za realizację którego w głównej mierze odpowiedzialna jest WADA. Gospodarzami poprzednich edycji były Lozanna, Kopenhaga, Madryt i Johannesburg.

Do udziału w konferencji, poza Zarządem i Komitetem Wykonawczym WADA zaproszeni są delegaci m.in.: Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego, międzynarodowych federacji sportowych, krajowych komitetów olimpijskich, władz publicznych, krajowych organizacji antydopingowych i laboratoriów akredytowanych przy WADA. Ponadto w charakterze obserwatorów udział wziąć mogą po wcześniejszej rejestracji inne osoby fizyczne np. prawnicy, naukowcy, przedstawiciele uczelni, a także media.

Listopadowe wydarzenie będzie miało charakter szczególny, bowiem jednym z kluczowych punktów obrad będzie przedstawienie finalnej wersji projektowanej od 2017 r. nowelizacji Światowego Kodeksu Antydopingowego. Kodeks jest podstawowym dokumentem określającym ramy zharmonizowanej polityki, zasad i regulacji antydopingowych dla organizacji sportowych oraz władz publicznych. Nowe oblicze Kodeksu przedstawią dwaj główni autorzy nowelizacji. Skoncentrują się na wszechstronnym podsumowaniu najważniejszych zmian, a także wyjaśnią ich przyczyny.

Co ważne, Kodeks funkcjonuje w połączeniu z sześcioma międzynarodowymi standardami (International Standards). Stanowią one jego uzupełnienie i koncentrują się na konkretnych obszarach związanych z antydopingiem. Do przywołanych Standardów należą:

  1. Międzynarodowy standard przestrzegania Kodeksu przez sygnatariuszy;
  2. Międzynarodowy standard dla laboratoriów;
  3. Międzynarodowy standard - lista metod i substancji zabronionych w sporcie;
  4. Międzynarodowy standard ochrony danych osobowych;
  5. Międzynarodowy standard dotyczący badań i śledztw;
  6. Międzynarodowy standard wyłączeń dla celów terapeutycznych.

Podczas konferencji powyższy katalog uzupełniony zostanie o dwa nowe standardy (Międzynarodowy standard działań edukacyjnych oraz Międzynarodowy standard zarządzania wynikami).

Pierwszy z nich koncentruje się na ustanowieniu standardów dotyczących przeprowadzania, planowania, wdrażania i oceny programów edukacyjnych mających za przedmiot walkę z dopingiem w sporcie. Drugi z kolei określać będzie  obowiązkowe, minimalne wymagania, którym będą musiały sprostać wszystkie organizacje antydopingowe w obszarze zarządzania wynikami oraz prowadzenia postępowań dotyczących potencjalnych naruszeń przepisów antydopingowych.

Pod obrady zgromadzonych zostanie także poddana zupełnie nowa „Kartą praw zawodnika w obszarze działań antydopingowych”, której projekt sporządzony został po szeroko zakrojonych konsultacjach z przedstawicielami sportowców z całego świata. Karta składa się z dwóch części. Pierwsza z nich skupia w sobie prawa sportowców określone we wskazanym powyżej Kodeksie oraz międzynarodowych standardach. Druga natomiast zawiera  prawa, które nie występowały wcześniej w ramach WADA. Są one swoistymi rekomendacjami skierowanymi do organizacji członkowskich WADA, aby te wprowadziły owe prawa w ramach własnych struktur. W ocenie projektodawców służyć one będą wzmocnieniu walki z dopingiem, zwiększeniu integralności całego systemu antydopingowego i świadomości sportowców.

Najważniejsze decyzje, zgodnie z porządkiem konferencji przedstawionym przez organizatorów, mają być podjęte w ostatnim dniu wydarzenia. Wtedy to Komitet Wykonawczy oraz Zarząd WADA przyjmie wskazane wyżej dokumenty, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Konferencja zakończy się posiedzeniem Zarządu WADA, na którym zostaną wybrani nowy Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący WADA. Ich kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. Jedynie na marginesie warto przypomnieć, że najwyższy urząd w WADA piastować będzie obecny Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka.

Bardziej szczegółowe informacje, obejmujące dokładny plan konferencji, procedury i wytyczne dotyczące jej przebiegu, metody, terminy rejestracji, a także praktyczne wskazówki związane z wydarzeniem można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia: https://wada2019.org/pl

(fot. GetYourGuide)

Kontakt z nami