Światowa Konferencja Antydopingowa WADA 2019

autor: Konrad Makar

09.07.2019

Światowa Konferencja Antydopingowa WADA 2019

Wielkimi krokami zbliża się piąta Światowa Konferencja Antydopingowa organizowana przez Światową Agencję Antydopingową (dalej: WADA). Tegoroczna edycja odbędzie się w Katowicach, w dniach 5-7 listopada. Dzisiejszy wpis poświęcę na zaprezentowanie najważniejszych kwestii, które zostaną poddane pod obrady zaproszonych gości.

Ideą leżącą u podstaw opisywanego wydarzenia jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniami obejmującymi promocję sportu wolnego od dopingu oraz kreowanie kierunków rozwoju światowego programu walki z dopingiem w sporcie, za realizację którego w głównej mierze odpowiedzialna jest WADA. Gospodarzami poprzednich edycji były Lozanna, Kopenhaga, Madryt i Johannesburg.

Do udziału w konferencji, poza Zarządem i Komitetem Wykonawczym WADA zaproszeni są delegaci m.in.: Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego, międzynarodowych federacji sportowych, krajowych komitetów olimpijskich, władz publicznych, krajowych organizacji antydopingowych i laboratoriów akredytowanych przy WADA. Ponadto w charakterze obserwatorów udział wziąć mogą po wcześniejszej rejestracji inne osoby fizyczne np. prawnicy, naukowcy, przedstawiciele uczelni, a także media.

Listopadowe wydarzenie będzie miało charakter szczególny, bowiem jednym z kluczowych punktów obrad będzie przedstawienie finalnej wersji projektowanej od 2017 r. nowelizacji Światowego Kodeksu Antydopingowego. Kodeks jest podstawowym dokumentem określającym ramy zharmonizowanej polityki, zasad i regulacji antydopingowych dla organizacji sportowych oraz władz publicznych. Nowe oblicze Kodeksu przedstawią dwaj główni autorzy nowelizacji. Skoncentrują się na wszechstronnym podsumowaniu najważniejszych zmian, a także wyjaśnią ich przyczyny.

Co ważne, Kodeks funkcjonuje w połączeniu z sześcioma międzynarodowymi standardami (International Standards). Stanowią one jego uzupełnienie i koncentrują się na konkretnych obszarach związanych z antydopingiem. Do przywołanych Standardów należą:

 1. Międzynarodowy standard przestrzegania Kodeksu przez sygnatariuszy;
 2. Międzynarodowy standard dla laboratoriów;
 3. Międzynarodowy standard - lista metod i substancji zabronionych w sporcie;
 4. Międzynarodowy standard ochrony danych osobowych;
 5. Międzynarodowy standard dotyczący badań i śledztw;
 6. Międzynarodowy standard wyłączeń dla celów terapeutycznych.

Podczas konferencji powyższy katalog uzupełniony zostanie o dwa nowe standardy (Międzynarodowy standard działań edukacyjnych oraz Międzynarodowy standard zarządzania wynikami).

Pierwszy z nich koncentruje się na ustanowieniu standardów dotyczących przeprowadzania, planowania, wdrażania i oceny programów edukacyjnych mających za przedmiot walkę z dopingiem w sporcie. Drugi z kolei określać będzie  obowiązkowe, minimalne wymagania, którym będą musiały sprostać wszystkie organizacje antydopingowe w obszarze zarządzania wynikami oraz prowadzenia postępowań dotyczących potencjalnych naruszeń przepisów antydopingowych.

Pod obrady zgromadzonych zostanie także poddana zupełnie nowa „Kartą praw zawodnika w obszarze działań antydopingowych”, której projekt sporządzony został po szeroko zakrojonych konsultacjach z przedstawicielami sportowców z całego świata. Karta składa się z dwóch części. Pierwsza z nich skupia w sobie prawa sportowców określone we wskazanym powyżej Kodeksie oraz międzynarodowych standardach. Druga natomiast zawiera  prawa, które nie występowały wcześniej w ramach WADA. Są one swoistymi rekomendacjami skierowanymi do organizacji członkowskich WADA, aby te wprowadziły owe prawa w ramach własnych struktur. W ocenie projektodawców służyć one będą wzmocnieniu walki z dopingiem, zwiększeniu integralności całego systemu antydopingowego i świadomości sportowców.

Najważniejsze decyzje, zgodnie z porządkiem konferencji przedstawionym przez organizatorów, mają być podjęte w ostatnim dniu wydarzenia. Wtedy to Komitet Wykonawczy oraz Zarząd WADA przyjmie wskazane wyżej dokumenty, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Konferencja zakończy się posiedzeniem Zarządu WADA, na którym zostaną wybrani nowy Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący WADA. Ich kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. Jedynie na marginesie warto przypomnieć, że najwyższy urząd w WADA piastować będzie obecny Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka.

Bardziej szczegółowe informacje, obejmujące dokładny plan konferencji, procedury i wytyczne dotyczące jej przebiegu, metody, terminy rejestracji, a także praktyczne wskazówki związane z wydarzeniem można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia: https://wada2019.org/pl

(fot. GetYourGuide)

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.