Ten o asystentce Roberta De Niro, maratonie ,,Przyjaciół” na Netfliksie i natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę

autor: Bartłomiej Szozda

10.09.2019

Ten o asystentce Roberta De Niro, maratonie ,,Przyjaciół” na Netfliksie i natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę

Zgodnie z informacjami podanymi w połowie sierpnia przez Variety, spółka należąca do Roberta De Niro – Canal Productions, pozwała byłą wiceprezes ds. produkcji i finansów, sprawującą wcześniej funkcję asystentki De Niro, o zapłatę odszkodowania w wysokości 6 mln dolarów, za sprzeniewierzenie pieniędzy spółki oraz binge-watching seriali (oglądnie przynajmniej kliku odcinków serialu pod rząd, czasem mające charakter zachowania kompulsywnego) na Netfliksie. Zgodnie z doniesieniami prasowymi, Spółka twierdzi, że była asystentka Roberta De Niro miała wydać ponad 20 tys. dolarów z kasy spółki na jedzenie oraz 32 tys. dolarów na taksówki i Ubera. Dodatkowo, odnotowane zostało, że w styczniu w ciągu 4 dni pracy obejrzała 55 odcinków ,,Przyjaciół”. Rzecz jasna, miłośniczka ekipy przesiadającej na co dzień w kawiarni Central Perk, nie pracuje już w Canal Productions, a pozew Spółki ma na celu rozliczenie się ze szkód przez nią wyrządzonych. Oczywiście, standardy amerykańskiego prawa są całkiem odmienne od polskich i europejskich regulacji, ale mimo to postanowiłem przeanalizować, co zgodnie z przepisami polskiego prawa, może spotkać miłośnika sitcomów z przełomu mileniów, któremu zamarzy się pobicie rekordu 55 odcinków byłej asystentki Roberta De Niro.

Pierwszą konsekwencją nadmiernego oglądania seriali, nie-do-końca-związanych z obwiązkami pracowniczymi, w czasie pracy może być rozwiązanie umowy  o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę na podstawie art. 52 §1 pkt 1 Kodeksu pracy, czyli z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Biorąc pod uwagę sformułowanie wskazanego przepisu, rozwiązanie stosunku pracy na tej podstawie nie jest wcale takie łatwe, gdyż naruszenie obowiązków musi mieć charakter ciężkiego. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, aby zachowanie pracownika mogło zostać w ten sposób zakwalifikowane musi cechować się bezprawnością (naruszać podstawowe obowiązki pracownicze), naruszać albo zagrażać interesy pracodawcy oraz musi być zawinione (wina umyślna lub rażące niedbalstwo). Sąd Najwyższy nie przesądza czy korzystanie ze sprzętu komputerowego pracodawcy do celów niezwiązanych z pracą kwalifikuje się jako naruszenie z art. 52 §1 pkt 1 KP, gdyż o tym decydują indywidualne okoliczności sprawy. Dodatkowo Sąd Najwyższy zaznaczył, że ocena wykonywania czynności niezwiązanych z pracą w czasie pracy powinna być dokonywana pod kątem tego, czy działania pracownika mają charakter incydentalny czy stanowią pewną praktykę wyłączającą lub ograniczającą możliwość wykonywania obowiązków pracowniczych (Wyrok

Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. akt: II PK 110/10).

Drugą konsekwencją jaką może ponieść fan Rachel, Moniki,  Phoebe, Rossa, Chandlera i Joey’a śledzący ich przygody sprzed dwudziestu lat w czasie pracy, jest konieczność zapłaty odszkodowania pracodawcy. Należy zaznaczyć, że podstawą wypłaty odszkodowania w polskim systemie prawnym jest wystąpienie szkody, więc również w tym przypadku pracodawca musiałby, w pierwszej kolejności, wykazać że serialowy maraton pracownika wyrządził mu szkodę. Zgodnie z regulacjami Kodeksu pracy zakres odpowiedzialności pracownika w stosunku do pracodawcy różni się w zależności od tego czy pracownik wyrządził szkodę umyślnie, czy nieumyślnie. Jak łatwo się domyślić, odpowiedzialność będzie mniejsza w drugim z przypadków. Po pierwsze, za nieumyślnie wyrządzoną szkodę pracownik poniesie odpowiedzialność tylko w zakresie rzeczywistej straty i po drugie, tylko do wysokości 3 wynagrodzeń. Natomiast, za szkodę wyrządzoną umyślnie, pracownik odpowie w pełnym zakresie (rzeczywista strata oraz utracone korzyści) oraz w pełnej wysokości. Oznacza to, że jeśli nasze (tzn. pracownika uprawiającego binge-watching) działanie będzie umyślne to odpowiedzialność poniesiemy również za korzyści, których pracodawca przez nas nie uzyskał, pod warunkiem, że udowodni że w normalnej sytuacji osiągnąłby te zakładane korzyści.

W związku z powyższym – nie polecam oglądania seriali w czasie pracy. Konsekwencje jakie można w związku z tym ponieść w pracy są, mimo wszystko, za duże. Przedstawione wyżej rozważania mogłyby wskazywać, że jeden odcinek – od czasu do czasu nie zaszkodzi. I teoretycznie, jest to prawda, ale należy pamiętać, że nie mając odpowiednio dużego samozaparcia, chęć obejrzenia jeszcze ,,tylko jednego” odcinka może zwyciężyć, zwłaszcza w przypadku takich tasiemców, jak będący przyczynkiem do tego wpisu ,,Przyjaciele” (239 odcinków w 10 sezonach!). Myślę, że o wiele bardziej sprzyjającym środowiskiem do podziwiania telewizyjnych produkcji jest własne mieszkanie, po godzinach pracy, w szczególności w czasie nadchodzących, długich i zimnych jesiennych wieczorów.

    

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.