Termin zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi

autor: Bartłomiej Szozda

05.03.2019

Termin zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi

Ani Kodeks cywilny, ani ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej nie wyznaczają ubezpieczonemu odgórnie ustalonego terminu na zgłoszenie wydarzenia objętego umową ubezpieczenia (najczęściej wystąpienia szkody) Ubezpieczycielowi.

Natomiast zgodnie z art. 818 Kodeksu cywilnego termin taki może zostać wyznaczony w Umowie ubezpieczenia lub Ogólnych warunkach ubezpieczenia (dalej: OWU). Pytaniem pozostaje czy termin taki jest terminem wiążącym dla Ubezpieczonego oraz czy jego niezachowanie uniemożliwia dochodzenie jakichkolwiek roszczeń od Ubezpieczyciela.

Ustawodawca w § 3 art. 818 Kodeksu cywilnego postanowił przyjąć model korzystny dla Ubezpieczonych i Ubezpieczających.

Zgodnie z §3 at. 818 KC Ubezpieczyciel nie może, zasadniczo, odmówić wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu z powodu niezgłoszenia zdarzenia w terminie wyznaczonym w umowie lub w OWU. Ustawa przewiduje jedynie możliwość stosunkowego obniżenia świadczenia przysługującego Ubezpieczonemu po spełnieniu odpowiednich warunków:

  • Niezgłoszenie zdarzenia musiało nastąpić z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie;
  • Niezgłoszenie zwiększyło szkodę lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

Dodatkowo, należy podkreślić, że istnieje jeszcze jedna okoliczność która nie pozwala Ubezpieczycielowi na obniżenie świadczenia przysługującego Ubezpieczonemu. Okolicznością tą jest sytuacja, w której Ubezpieczyciel dowiedział się o zdarzeniu ubezpieczeniowym w  terminie wyznaczonym w Umowie lub OWU, z innego źródła niż od Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.

Podsumowując, należy stwierdzić że w większości przypadków niezachowania terminu na zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego przewidzianego w Umowie ubezpieczenia lub OWU, nie spowoduje to zmniejszenia świadczenia przysługującego Ubezpieczonemu od Ubezpieczyciela. Pamiętać trzeba, że dobrze jest jednak to zrobić jak najszybciej, gdyż pozwala to na dokładniejsze zbadanie sprawy przez ubezpieczyciela oraz zmniejsza ryzyko omawianego obniżenia świadczenia. Szczególnego podkreślenia wymaga jednak fakt, że całkowita odmowa wypłaty roszczenia przez Ubezpieczyciela z wyżej wspomnianego powodu należeć będzie do sytuacji marginalnych i wyjątkowych.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, zapewniający wsparcie podmiotom indywidualnym i korporacyjnym.

Bartłomiej Szozda

Aplikant Radcowski

Kontakt z nami