Turystyka społeczna kolejnym beneficjentem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej? – projekt rozporządzenia MSiT

autor: Konrad Makar

25.06.2019

Turystyka społeczna kolejnym beneficjentem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej? – projekt rozporządzenia MSiT

W ubiegłym tygodniu światło dzienne ujrzał projekt nowego rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dalej: Projekt)[1]. W dzisiejszym blogu skupię się na kluczowej zmianie w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia.

Jak można odnaleźć w uzasadnieniu do Projektu, konieczność wydania nowego rozporządzenia jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 375). Zmieniony art. 86 ust. 4 ustawy o grach hazardowych (zwanej dalej: „ustawą hazardową”) stanowi, że wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej mogą być przeznaczone, jak dotychczas, na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, a po zmianie ustawy, także na rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa.

Podążając za ustawodawcą wskazać należy, iż pod pojęciem „turystyki społecznej” kryje się szeroki zespół działań, mających na celu wspieranie aktywności fizycznej różnych grup społecznych, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych, oraz osób starszych z dysfunkcjami fizycznymi. O dofinansowanie można będzie się starać np. w związku z chęcią dostosowania infrastruktury turystycznej (schroniska, obiekty noclegowe, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, utrzymanie urządzeń wspierających świadczenie usług turystycznych) lub też wdrażania programów prospołecznych o charakterze nieinfrastrukturalnym, zmierzających do promocji turystyki jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Całość zmian zawarta jest w § 11 analizowanego Projektu.

§ 11. 1. W celu dofinansowania realizacji zadań z zakresu rozwoju turystyki społecznej ze środków Funduszu minister, ogłasza programy:

1) infrastrukturalne lub

2) społeczne.

 1. Do realizacji zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie programów o których mowa w ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 2.
 2. Dofinansowanie realizacji zadania z zakresu turystyki społecznej ze środków Funduszu w zakresie programów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych tego zadania.
 3. Dofinansowanie realizacji zadania z zakresu turystyki społecznej ze środków Funduszu w zakresie programów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 może wynieść do 80% wydatków kwalifikowanych jedynie w przypadku realizacji zadania dotyczącego schroniska górskiego zniszczonego lub uszkodzonego w wyniku działania żywiołu, zlokalizowanego w miejscowości ujętej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
 4. Do realizacji zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie programów o których mowa w ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 3.

Koncentrując się na ust. 1 przywołanego przepisu zaobserwować można, że ustawodawca przewidział dwa rodzaje programów służących dofinansowaniu zadań z zakresu turystyki społecznej. Służyć ma to optymalizacji całego wsparcia w zależności od zgłoszonych Ministrowi zapotrzebowań.

Ustawodawca przewiduje bowiem, że przykładowo w razie wniosków o modernizacje infrastruktury turystycznej najwłaściwszym jest posłużenie się programami infrastrukturalnymi, precyzującymi warunki otrzymania dofinansowania, podobnymi do dotychczas stosowanych w odniesieniu do dotowania zadań z zakresu przebudowy, remontów, lub inwestycji obiektów sportowych (§ 11 ust. 2 Projektu).

Z kolei w stosunku do programów społecznych (§ 11 ust. 1 pkt 2), najwłaściwszym byłoby skorzystanie z zasad wypracowanych na bazie finansowania zadań z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej (§11 ust. 5 Projektu).

Jeżeli zaś chodzi o wysokość dofinansowania, kształtuje się ona co do zasady na poziomie 50% wydatków kwalifikowanych w stosunku do programu infrastrukturalnego. Beneficjentem dofinansowania mogą być w szczególności schroniska górskie. Na podstawie badań zleconych przed sporządzeniem Projektu, najczęstszymi architektonicznymi problemami w tego typu ośrodkach są: brak podjazdu, zbyt wąskie przejścia, niedostosowane toalety, wysokie progi, brak windy, zbyt wysokie łóżka, wykładziny w korytarzach oraz słabe oświetlenie w obiektach noclegowych. Dodatkowa, preferencyjna stawka dla schronisk górskich na poziomie 80% znajdować będzie zastosowanie wyłącznie w przypadkach zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku działania żywiołu, co w przypadku terenów w jakich tego typu obiekty są zlokalizowane zdarza się często.

Dla porządku wskażę, że analogicznie jak w przypadku dotychczas obowiązującego rozporządzenia, Projekt uwzględnił też sposób i formę postępowania przed Ministrem w przedmiocie dofinansowania. Wnioski o dofinansowanie zadań, po akceptacji przez Ministra stanowią podstawę do zawarcia umowy o dofinansowanie. Elementy, które muszą się znaleźć w tego typu umowie wymieniono w § 12 ust. 2 Projektu. Są to m. in. nazwa i szczegółowy opis zadania, cel na jaki dofinansowanie zostało przyznane, wysokość dofinansowania oraz sposób i terminy przekazywania środków z Funduszu, termin wykorzystania dofinansowania. Ust. 3 określa natomiast tryb postępowania w sytuacji stwierdzenia wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w odniesieniu do zwrotu dofinansowania niewykorzystanego.

Zgodnie z przepisem końcowym Projektu - § 16, rozporządzenie ma wejść w życie 14 września 2019 r. Trudno jednak na chwilę obecną stwierdzić, czy prace nad Projektem rzeczywiście zakończą się w terminie umożliwiającym pozostawienie tego zapisu w zaproponowanej formie.

 

[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322009/katalog/12601157#12601157, dostęp: 25.06.2019 r.

Specjalista z zakresu cyberbezpieczeństwa, RODO i prawa sportowego.

Konrad Makar

Aplikant Radcowski

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.