Wpływ Tarczy Antykryzysowej na sport

autor: Konrad Makar

19.03.2020

Wpływ Tarczy Antykryzysowej na sport

Efektem narastającego problemu spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 jest przedstawiona wczoraj przez rząd tzw. Tarcza Antykryzysowa. Jakie są jej założenia oraz które spośród rozwiązań mogą być istotne dla świata sportu – o tym w dzisiejszym wpisie.

Tarcza Antykryzysowa…

Pełną nazwą przygotowywanego pakietu pomocowego jest “Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2”. Projekt, którego szacowana wartość ma wynieść ok 212 miliardów złotych, składa się z pięciu filarów.

               I filar – Bezpieczeństwo pracowników / ochrona miejsc pracy

Filar ten zakłada przede wszystkim wsparcie w wypłacie wynagrodzeń pracowników w firmach z problemami. Za takie uznane będą firmy, które: a) w okresie 2 miesięcy zaliczyły spadek obrotu o 15% i wykazały stratę bądź b) w okresie 1 miesiąca zanotowały spadek obrotu o 25% i wykazały stratę. Wówczas będą one miały możliwość zredukowania wymiaru czasu pracy pracownika i jego wynagrodzenie o 20%.

Jednocześnie rząd przewiduje pokrycie połowy z pozostałego wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że wsparcie nie przekroczy 40% przeciętnego wynagrodzenia z 2019 r.

W razie wystąpienia znaczących trudności w funkcjonowaniu, przedsiębiorstwom ma przysługiwać możliwość skorzystania z tzw. „przestoju ekonomicznego”.  Nie sprecyzowano przy tym, co należy rozumieć pod pojęciem „znaczących trudności”. Jednakże ich zaistnienie będzie uprawniało do ograniczenia czasu pracy do 0,5 etatu i rozmiaru płacy nie mniej niż do płacy minimalnej.

Dodatkowo osobom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne oraz samozatrudnionym będzie przysługiwało jednorazowe świadczenie miesięczne z ZUS w kwocie ok. 2 tys. zł brutto. Jednym z warunków będzie udowodnienie zawarcia stosownej umowy albo zarejestrowanie działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 r.

Pakiet zakłada także szersze uregulowanie zasiłku opiekuńczego zważywszy na fakt, iż placówki oświatowe takie jak żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe mogą pozostać zamknięte na dłużej. Tym samym rodzice zmuszeni do pozostania z pociechami w domach będą mieli szansę na uzyskanie finansowego wsparcia, rekompensującego nieobecność w pracy.

Kolejnym elementem są tzw. „wakacje kredytowe”. Ulgi miałyby dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych oraz dedykowanych przedsiębiorcom. Najprawdopodobniej ułatwienia wiązałyby się z szybszym rozpatrywaniem wniosków o odroczenie/zawieszenie spłat uzasadnianych zagrożeniem epidemicznym.

Jednocześnie m.in. UOKiK zapewnia podjęcie działań zmierzających do zwiększenia ochrony konsumentów i pożyczkobiorców przed nieuczciwymi praktykami polegającymi np. na bezpodstawnym zwiększaniu cen, czy opłat.

               II filar – Finansowanie przedsiębiorstw

Głównym założeniem drugiego filaru jest pomoc przedsiębiorcom, dla których choćby chwilowe zawieszenie bieżącej działalności stanowi spory problem i generuje dotkliwe straty.

Aby to osiągnąć rozszerzony ma zostać program gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego kierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Rozszerzenie ma polegać na ustaleniu zabezpieczenia kredytów udzielanych przez banki na poziomie 80% (dotychczas 60%). Ponadto zwiększone miałyby zostać środki Krajowego Funduszu Gwarancyjnego o 1,1 miliarda złotych. Szacuje się, że efektem miałoby być stworzenie warunków do uzyskania przez małe i średnie firmy kredytów na poziomie do 3,5 mln złotych.

Zgodnie z zapewnieniami, Agencja Rozwoju Przemysłu ma uruchomić dodatkowe 1,7 miliarda złotych na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych, które w obecnej sytuacji mierzą się z dużymi trudnościami w realizacji przewozów krajowych i zagranicznych. Co więcej mikrofirmy, które zatrudniają nie więcej niż 9 osób mogą ubiegać się o pożyczkę do wysokości 5 tys. złotych. Ponadto odroczone mają zostać różne zobowiązania publiczno-prawne (takie jak składki na ZUS, czy podatki) oraz opłaty za media.

Na chwilę obecną brak jednak szczegółowych informacji jakie konkretnie warunki trzeba będzie spełnić, aby pomoc otrzymać, w jaki sposób przygotować wnioski i stosowną dokumentację oraz na jakich zasadach będą one rozpatrywane.

               III filar – Ochrona zdrowia

Zważywszy, że działania podejmowane w ramach tego filaru w zdecydowanie mniejszym stopniu będą wpływać na sytuację podmiotów funkcjonujących w świecie sportu, jedynie zasygnalizuję, że koncentrują się one na finansowaniu działań związanych z walką z koronawirusem, rozwojem infolinii dla pacjentów, dofinansowaniu infrastruktury służby zdrowia oraz wsparciu finansowym systemu opieki zdrowotnej pod kątem cyfryzacji.

               IV filar - Wzmocnienie systemu finansowego

Podobnie jak w przypadku III filaru, czwarta gałąź tarczy antykryzysowej także skierowana jest do wysoce skonkretyzowanego obszaru. Jest nim system bankowy. Pierwszorzędnym celem w tym wypadku jest zachowanie płynności w funkcjonowaniu banków, co ma być osiągnięte poprzez wdrożenie szczegółowego pakietu regulacyjnego przez KNF i Ministerstwo Finansów oraz pakietu płynnościowego przez NBP.

               V filar – Program inwestycji publicznych

Ostatni filar koncentruje się na wdrożeniu programu inwestycji publicznych finansowanych wyłącznie z krajowych źródeł. Tego typu działanie miałoby zmierzać do utrzymania oraz kreowania nowych miejsc pracy w polskich przedsiębiorstwach, jak i pobudzenia wzrostu gospodarczego. Szacuje się, że wartość tego filaru wyniesie 30 miliardów złotych. Jako główne obszary inwestycyjne wskazuje się infrastrukturę, modernizację szkół i szpitali, transformację energetyczną, cyfryzację, biotechnologię i farmację. Co ważne, zgodnie z zapewnieniami, znaczne środki inwestycyjne mają zostać rozdysponowane pomiędzy samorządy terytorialne.

… a sport.

Nieprzypadkowo w dzisiejszym wpisie szerzej zostały przytoczone założenia dwóch, pierwszych filarów. Najprawdopodobniej to właśnie regulacje związane z tymi obszarami wydadzą się interesujące dla klubów, związków, czy też stowarzyszeń sportowych, zważywszy na prowadzenie przez te podmioty działalności, zatrudniania pracowników lub zawierania umów cywilnoprawnych. Jednocześnie nic nie powinno stać na przeszkodzie, by z proponowanych rozwiązań korzystały osoby uprawiające sport profesjonalnie bądź amatorsko. Niejednokrotnie dochodzi przecież do sytuacji, w której podejmują obok działalności sportowej również inną aktywność zarobkową. Z kolei problem zamkniętych placówek oświatowych, czy też potencjalne trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań kredytowych dotyka zdecydowaną większość społeczeństwa. Warto jeszcze zwrócić uwagę na plany związane z ostatnim filarem. Wstępny zarys tej części pakietu pomocowego obejmuje modernizację szkół. Nie można zatem wykluczyć, że udałoby się wygospodarować i uzyskać środki niezbędne na stworzenie lub odrestaurowanie boisk, hal sportowych, placów zabaw, bieżni lub innych obszarów rekreacyjnych przynależących do szkół.

Opierając się na twierdzeniach przedstawionych podczas wczorajszych konferencji prasowych, wstępnych projektów ustaw można spodziewać się w ciągu kilku najbliższych dni. Dopiero po ich opublikowaniu będzie można poddać weryfikacji zaprezentowane założenia oraz zapoznać się z konkretnymi warunkami uzyskiwania poszczególnych form wsparcia.

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.