Wraca temat „przenoszenia” UKS-ów do Krajowego Rejestru Sądowego

autor: Tomasz Dauerman

11.06.2019

Wraca temat „przenoszenia” UKS-ów do Krajowego Rejestru Sądowego

Problem związany z brakiem możliwości „przenoszenia” klubu sportowego do KRS (np. w razie podjęcia działalności gospodarczej) znany jest od wielu lat. Na okoliczność tę wskazywałem m.in. pod koniec 2017 roku przedstawiając projekt zmian do ustawy (szerzej na łamach portalu była o tym mowa w artykule pt. Przeniesienie" klubu z rejestru starosty do KRS-u). Wygląda na to, że w końcu zostaną dokonane zmiany w tym zakresie.

Temat postulowanych zmian nieco ucichł, będąc w cieniu planowanych zmian ustawy o sporcie dotyczących sportów nieolimpijskich, o których również pisaliśmy na łamach portalu. Chciałbym jednak uspokoić środowisko sportowe, że trwają obecnie prace nad nowelizacją ustawy o sporcie, obejmującą również kwestie uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego umieszczony jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Zwracam uwagę na art. 58 pkt 4 ustawy nowelizującej:

Art. 58. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) wprowadza się następujące zmiany w art. 4:

(…)

4) po ust. 8 dodaje się ust. 9-12 w brzmieniu:

 „9. Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, o których mowa w ust. 7, po odpowiedniej zmianie statutu oraz po uzyskaniu mogą dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego mogą podjąć działalność gospodarczą. Po wpisaniu podmiotu oraz wpisaniu zmiany statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym właściwy starosta z urzędu wykreśla z urzędu uczniowski klub sportowy lub klub sportowy, o którym mowa w ust. 7, z ewidencji, o której mowa w ust. 4, zaznaczając, że przyczyną wykreślenia jest wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.

  1. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 9 nie wymaga zatwierdzenia przez starostę.
  2. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu staroście odpis postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, o którym mowa w ust. 7.
  3. Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, o których mowa w ust. 7, po dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, zachowują wszystkie prawa i obowiązki.”.

Projekt ustawy znajduje się w tym momencie na etapie opiniowania. Wprowadzenie możliwości wpisania istniejących klubów do KRS oczywiście należy uznać za prawidłową reakcję ustawodawcy na potrzeby środowiska sportowego. O dalszych ustaleniach niezwłocznie poinformujemy na łamach portalu.

(zdjęcie ma charkater ilustracyjny, fot. Kancelaria Sejmu)

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa sportowego, specjalizuje się w doradztwie prawnym, managemencie sportowym oraz lobbingu.

Tomasz Dauerman

Radca Prawny

Kontakt z nami