„Wypożyczenie” zawodnika w polskiej siatkówce

autor: Oskar Majchrzak

09.05.2019

„Wypożyczenie” zawodnika w polskiej siatkówce

Siatkarskie rozgrywki ligowe dobiegły końca, co pozwala klubom w pełni skupić się na budowaniu kadry mającej rywalizować o najwyższe cele w sezonie 2019/2020. Wielu uczestników rozgrywek prowadziło zaawansowane rozmowy już w trakcie sezonu, wielokrotnie je nawet finalizując, jednak dopiero w najbliższym czasie będziemy świadkami oficjalnych informacji dotyczących wielu zawodników. W związku z tym, w dzisiejszym artykule, przybliżone zostanie jedno z transferowych rozwiązań – możliwość czasowego reprezentowania barw klubowych.

Na wstępie należy zaznaczyć, że opisywana instytucja jest odrębnie nazywana w zależności od poziomu rozgrywek i właściwego regulaminu. W Regulaminie Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej (dalej: RPW) właściwego dla rozgrywek organizowanych przez Polską Ligę Siatkówki S.A. jest to „czasowe zezwolenie na grę w innym klubie”, natomiast na mocy Regulaminu Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej (dalej: RZBK) stosowanego do pozostałych rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej używa się nazwy „okresowe reprezentowanie barw klubowych (wypożyczenie na podstawie certyfikatu)”.

Czasowe Zezwolenie na grę w innym Klubie

Istotę czasowego zezwolenia na grę w innym klubie reguluje §63 RPW. Wskazuje on, iż zawodnik uprawniony do gry i związany z klubem ważnym kontraktem, może w czasie jego obowiązywania reprezentować barwy innego klubu. Taka możliwość jest jednak obłożona pewnymi ograniczeniami i obowiązkami. Przede wszystkim należy pamiętać, że na tej zasadzie zawodnik może reprezentować barwy klubu nie dłużej niż przez okres jednego roku. Drugim, niezwykle istotnym elementem, jest osiągnięcie porozumienia przez wszystkich zainteresowanych – siatkarza oraz oba zespoły. Ponadto, klub pozyskujący zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia zawarcia porozumienia przedstawić jego kopię Zarządzającemu, co umożliwi potwierdzenie przynależności do nowej drużyny. Z kolei opisywany przypadek nie wymaga uprzedniego wpisu zawodnika na listę transferową, co z pewnością cały proces przyspieszy i uczyni mniej sformalizowanym. Warto podkreślić, że czasowe zezwolenie nie stwarza roszczenia o ekwiwalent za promocję zawodnika, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w §60 ust. 3 RPW.

Zmiana barw klubowych w wyniku czasowego zezwolenia może nastąpić w danym sezonie najpóźniej 31 stycznia. Dzień ten jest również nieprzekraczalną granicą w przypadku chęci powrotu do macierzystego klubu i kontynuowania sezonu w jego barwach, pod warunkiem uzyskania zgody obu zespołów. Ponadto powyższe możliwe jest także przypadku, gdy drużyna, której barwy zawodnik czasowo reprezentował, przestała uczestniczyć w rozgrywkach. Istotnym jest również, że zawodnik może w tym trybie w trakcie danego sezonu zmienić barwy klubowe tylko jeden raz.

Okresowe reprezentowanie barw klubowych (wypożyczenie na podstawie certyfikatu)

Zgodnie z §16 RZBK potwierdzenie okresowego reprezentowania barw klubowych (wypożyczenia na podstawie certyfikatu) odbywa się na zasadach wskazanych w §2 RZBK. Ponadto klub wypożyczający wraz ze zgłoszeniem zwolnienia Zawodnika winien przedłożyć kopię umowy obowiązującej w sezonie, w którym wypożyczenie nastąpiło. W tym przypadku również jedyną dopuszczalną możliwością jest porozumienie stron poparte zgodą Zawodnika wyrażoną na podstawie §34 pkt 3 Przepisów Sportowo – Organizacyjnych Polskiego Związku Piłki Siatkowej i wydanie certyfikatu na czas całego sezonu rozgrywkowego.

Zgodnie z §18 RZBK okresowe reprezentowanie barw innego klubu nie zmienia praw klubu wypożyczającego względem zawodnika i jego statusu. Analogicznie jak w przypadku postanowień RPW zawodnik do czasu zmiany barw nie może rozegrać w danym sezonie ani jednego spotkania. Kolejnym podobieństwem jest ograniczenie możliwości dokonania takiego transferu do daty wskazanej w załączniku do regulaminu – w sezonie 2018/2019 był to 31 stycznia.

§22 RZBK wskazuje sytuacje, w których certyfikat może zostać unieważniony, czego skutkiem będzie powrót zawodnika do pierwotnego zespołu. Jest to możliwe, gdy:

 • klub pozyskujący wycofał się z rozgrywek w trakcie ich twania;
 • zawodnik nie rozegrał żadnego meczu w barwach klubu pozyskującego i otrzymał jego zgodę na unieważnienie certyfikatu;
 • klub pozyskujący nie reguluje należnego wynagrodzenia względem zawodnika, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

Szczególne regulacje dotyczą okresowego reprezentowania barw Szkoły Mistrzostwa Sportowego, które odbywa się na podstawie certyfikatu „PZPS – SMS” zatwierdzanego przez klub będący posiadaczem karty zawodnika. W czasie reprezentowania barw SMS PZPS możliwe jest jednak dokonanie okresowej zmiany barw klubowych na ogólnych zasadach wyrażonych w regulaminie.

Pewne wyjątki dotyczą również czasowej gry w innym zespole przez zawodników krajowych, którzy mają być pozyskani przez klub zagraniczny oraz zawodników zagranicznych pozyskiwanych przez kluby polskie. Te zagadnienia są szeroko uregulowane w przepisach CEV oraz FIVB, którym podlegają. Istotnym jest jednak, że omawiane regulaminy dopuszczają taką możliwość. W związku z tym należy mieć na uwadze, że zawodnik zagraniczny pozyskany w drodze czasowej zmiany barw klubowych nadal zaliczany jest do limitu zawodników krajowych, którzy muszą pozostawać na boisku w tej samej chwili. Stosowne postanowienia znajdują się w §41 RZBK:

 • w rozgrywkach organizowanych przez PLS, w związku z §52 pkt 2 RPW na boisku w tym samym momencie musi przebywać co najmniej 3 zawodników krajowych;
 • w rozgrywkach I ligi na boisku w tym samym momencie musi przebywać co najmniej 4 zawodników krajowych;
 • w rozgrywkach II ligi oraz rozgrywkach młodzieżowych na boisku w tym samym momencie musi przebywać co najmniej 5 zawodników krajowych.

Specyfika siatkarskiego rynku transferowego znacznie różni się od chociażby rynku piłkarskiego, czego konsekwencją jest również stosunkowo niewielka rola wypożyczania zawodników. Rozwiązanie to wydaje się szczególnie korzystne w przypadku młodych, obiecujących siatkarzy, którym umożliwiłoby zdobycie doświadczenia i rytmu meczowego w klubie prezentującym niższy poziom sportowy, aby następnie mogli je wykorzystywać reprezentując barwy ligowych potentatów.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

fot. PLS

Specjalista z zakresu prawa sportowego i procesów legislacyjnych.

Oskar Majchrzak

Aplikant Adwokacki

Powiązane wpisy

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.