Wytyczne WADA wobec pandemii SARS-CoV-2

autor: Konrad Makar

26.03.2020

Wytyczne WADA wobec pandemii SARS-CoV-2

Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się i walką z wirusem SARS-CoV-2, stanowi poważny problem dla działań prowadzonych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Z tego też powodu wyposażyła ona krajowe agencje antydopingowe (ADO) oraz sportowców w dokumenty, będące niejako przewodnikami po ich obowiązkach i uprawnieniach w tym newralgicznym okresie.

Motywy wprowadzenia owych rozwiązań są zrozumiałe. Niemalże wszystkie rozgrywki i poważne imprezy zaplanowane na rok 2020 zostały odwołane. W interesie zawodników leży utrzymanie formy i odpowiedniego przygotowania fizycznego. Jest to wyjątkowo trudne zważywszy na liczne ograniczenia dotyczące przemieszczania się, opuszczania swoich domów, kontaktów z partnerami z zespołów i trenerami. Wymienione okoliczności w połączeniu z przeświadczeniem o niższej liczbie potencjalnych badań na obecność niedozwolonych substancji mogą sprzyjać decyzjom o wzmożonym korzystaniu ze środków wspomagających.

M.in. w celu przeciwdziałania takim sytuacjom WADA opublikowała w dniu 20 marca 2020 r. „COVID-19: ADO GUIDANCE” - przewodnik dla krajowych organizacji antydopingowych[1], oraz w dniu 23 marca 2020 r. „COVID-19: Athlete Q&A” – zestaw istotnych pytań i odpowiedzi dla sportowców, dotykający problemu epidemii[2]. Oba dokumenty, których wybrane postanowienia zostaną przedstawione poniżej, można odnaleźć odwiedzając linki przytoczone na końcu dzisiejszego wpisu.

COVID-19: ADO GUIDANCE

Przewodnik został podzielony na kilka sekcji. Każda z nich dotyka innej sfery działalności krajowych organizacji antydopingowych, powierzonych na podstawie przepisów wewnętrznych WADA.

a) BADANIA

Jeżeli programy prowadzenia badań przez ADO mogą być kontynuowane, należy przede wszystkim stosować się do wytycznych właściwych organów państwowych, w celu bezwzględnej ochrony zdrowia osób zaangażowanych w dany proces. W przypadku niestabilnej sytuacji i trudności w prowadzeniu testów, ADO powinny skupić się na sportowcach i dyscyplinach „wysokiego ryzyka”, a także innych ustalonych wcześniej priorytetowych badaniach. Przy braku możliwości działania, należy stale monitorować sytuacje oraz opracować plan działania, który będzie wdrożony po ustaniu zagrożenia.

b) MIEJSCE POBYTU

ADO w dalszym ciągu mają obowiązek rejestrowania miejsca pobytu sportowców. Powinny również zweryfikować czy systemy, z których korzystają są zgodne i wystarczające wg przepisów WADA. Ponadto sportowcy powinni być zachęcani do informowania o ewentualnym zarażeniu koronawirusem tudzież zastosowaną wobec nich kwarantanną.

c) EDUKACJA

ADO powinny w okresie ograniczonego przemieszczania kłaść nacisk na prowadzenie akcji edukacyjnych w ramach e-learningu.

d) KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA

ADO powinny informować swoich członków o wpływie COVID-19 na ich działania, zapewniając poziom szczegółowości, który będzie równoważył przejrzystość funkcjonowania z potrzebą zachowania nieprzewidywalności testów antydopingowych. Równie istotna ma być wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi ADO.

e) DZIAŁANIA INFORMACYJNE WZGLĘDEM SPORTOWCÓW

ADO powinny zapewnić by sportowcy byli należycie poinformowani o:

 • możliwości przeprowadzania testów antydopingowych w dowolnym miejscu i czasie
 • konieczności aktualizacji ich miejsca pobytu
 • środkach ochrony stosowanych przez ADO w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa
 • konieczności przekazania informacji o ewentualnym zarażeniu koronawirusem
 • potencjalnych konsekwencjach nieprzestrzegania ciążących na nich obowiązków.

COVID-19: Athlete Q&A

Dokument dla sportowców został przygotowany w formie dziewięciu pytań i odpowiedzi. Służą możliwie najprostszemu wyjaśnieniu zawodnikom wymogów jakie są im stawiane podczas stanu epidemii, jak również przysługującym im uprawnieniom. Pytania zostały sformułowane następująco:

 • Czy mogę nadal być poddany się testom podczas pandemii COVID-19, biorąc pod uwagę wiele obowiązujących ograniczeń, zwłaszcza, że dotyczą one dystansu społecznego i samoizolacji?
 • Jeśli zostanę poddany testom, jakie działania zostaną podjęte, aby zminimalizować ryzyko infekcji?
 • Jakie konkretne środki podejmowane są przez ADO, aby zminimalizować szanse rozprzestrzeniania się koronawirusa?
 • Co powinienem zrobić, jeśli mam objawy wskazujące na COVID-19?
 • Czy nadal potrzebuję „wyłączenia dla celów terapeutycznych” (TUE), jeśli moja sytuacja wymaga użycia zabronionej substancji lub metody?
 • Jeśli sportowcy nie są regularnie testowani lub rzadziej niż zwykle, co robi WADA, aby zapewnić uczciwą konkurencję, gdy sytuacja powróci do normy?
 • Czy nadal muszę podawać informacje o moim miejscu pobytu?
 • Czy mogę odmówić testów antydopingowych, jeśli poddałem się samoizolacji, jestem objęty kwarantanną lub uważam, że personel ADO nie podejmuje odpowiednich środków ostrożności?
 • W jaki sposób mogę mieć pewność, że przy zmniejszeniu liczby testów będę konkurować w środowisku wolnym od dopingu?

Jak można łatwo zauważyć, postawione pytania korespondują z wytycznymi przygotowanymi dla krajowych organów antydopingowych. Odpowiedzi sformułowano telegraficznie przy jednoczesnym zachowaniu spójności z działaniami oczekiwanymi ze strony osób i organów przeprowadzających badania.

Tytułem końca zachęcam zainteresowane osoby do zapoznania się we własnym zakresie z przytoczonymi dokumentami. Jednocześnie sygnalizuję, że w obliczu podejmowanych kroków przez organy antydopingowe, nawet w tym newralgicznym okresie zmniejszonych kontroli, warto z dużą rezerwą podchodzić do środków wspomagających utrzymanie sprawności fizycznej. W przeciwnym razie przymusowa przerwa od rywalizacji sportowej może potrwać jeszcze dłużej.

 

[1] https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-03/wada-updates-its-covid-19-guidance-for-anti-doping-organizations

[2] https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-03/wada-responds-to-athlete-queries-concerning-anti-doping-in-light-of-covid-19

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny, fot: pixabay)

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny, fot: pixabay)

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.