Z orzecznictwa CAS: Bonusy jako składnik sumy transferowej w piłce nożnej

autor: Maciej Broda

18.07.2019

Z orzecznictwa CAS: Bonusy jako składnik sumy transferowej w piłce nożnej

W dzisiejszym tekście chciałbym omówić interesujący wyrok w sprawie Genoa CFC vs GNK Dinamo Zagrzeb. Spór między klubami dotyczył dodatkowej płatności za transfer zawodnika w przypadku spełnienia określonych warunków – w tym przypadku dalszej sprzedaży zawodnika za sumę większą niż zostało to określone w umowie transferowej.

11 lipca 2013 roku doszło do transferu zawodnika Dinama do Genoi (dane zawodnika w wyroku zostały zanonimizowane, dalej będzie nazywany Zawodnikiem). Umowa transferowa zawierała między innymi następujące postanowienia:

 1. na podstawie transferu, Genoa CFC wpłaci na konto Dinama Zagrzeb 4.000.000,00 EUR (suma transferowa);
 2. oprócz wskazanej sumy transferowej, Genoa CFC wpłaci na konto Dinama Zagrzeb dodatkowe wynagrodzenie w następujących wypadkach:

1) 500.000,00 EUR, jeśli Zawodnik rozegra przynajmniej 25 meczów, w których będzie grał przez co najmniej 45 minut w rozgrywkach Serie A TIM,

2) 500.000,00 EUR, jeśli Zawodnik rozegra przynajmniej 50 meczów, w których będzie grał przez co najmniej 45 minut w rozgrywkach Serie A TIM,

3) w razie następnego transferu definitywnego Zawodnika do innego klubu, za sumę wyższą niż suma transferowa (4.000.000,00 EUR), dodatkowe wynagrodzenie z pkt 1 i 2 będzie należne, nawet jeśli nie zostaną spełnione warunki przedstawione w tych punktach. W każdym wypadku dodatkowe wynagrodzenie powinno zostać wypłacone w przeciągu 90 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie sprawiające, że dodatkowe wynagrodzenie stało się należne.

Następnie, 18 lipca 2014 roku Genoa CFC i inny włoski klub, Sassuolo Calcio zawarły umowę, na mocy której Zawodnik został wytransferowany za kwotę podstawową w wysokości 3.500.000,00 EUR. Oprócz przepisów dotyczących płatności podstawowej, umowa transferowa zawierała także inne postanowienia:

 1. Sassuolo zobowiązuje się do wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia w wysokości CFC 500.000,00 EUR + VAT dla klubu Genoa CFC w razie wystąpienia przez Zawodnika w przynajmniej 10 meczach w pierwszym składzie lub w oficjalnym spotkaniu;
 2. dodatkowe 500.000,00 EUR + VAT dla klubu Genoa CFC w razie wystąpienia przez Zawodnika w przynajmniej 20 meczach w pierwszym składzie lub w oficjalnym spotkaniu.

11 sierpnia 2016 roku Dinamo Zagrzeb wniosło skargę do Komitetu ds. Statusu Zawodników FIFA przeciwko Genoi CFC, żądając 1.000.000,00 EUR oraz odsetek w wysokości 5% w skali roku (wysokość odsetek określona w umowie transferowej między Dinamem a Genoą) od dnia 4 lipca 2015 (wskazana data odpowiadała doniesieniom medialnym dotyczącym opłaty transferowej między Genoą a Sassuolo, w związku z rozegraniem przez Zawodnika 22 meczów w sezonie 2014/2015). Klub z Genui w swojej odpowiedzi wskazał zaś, że gdy tylko warunki określone w umowie zostaną spełnione, to środki zostaną niezwłocznie przekazane.

8 maja 2017 roku Komitet ds. Statusu Piłkarzy FIFA uznał skargę Dinama Zagrzeb, w swojej decyzji wskazując, że chorwackiemu klubowi powinno w przeciągu 30 dni zostać żądana kwota, a w razie niewywiązania się z tego obowiązku, Dinamo ma prawo do zwrócenia się do Komisji Dyscyplinarnej FIFA. W swojej decyzji organ FIFA zwrócił uwagę, że spełnienie kryteriów warunkujących powstanie zobowiązania do wypłacenia dodatkowej sumy transferowej zwiększa sumę transferową, na podstawie czego suma transferowa wyniosła więcej niż 4.000.000,00 EUR i na tej podstawie klubowi Dinamo Zagrzeb należy się dodatkowe wynagrodzenie, na warunkach określonych w umowie transferowej.

24 lipca 2017 roku sprawa trafiła do CAS. Spór dotyczył tego, czy dodatek do sumy transferowej związany ze spełnieniem określonych warunków (w tym przypadku – liczby rozegranych meczów przez transferowanego zawodnika) powinien być – zgodnie z decyzją organów FIFA – doliczany do podstawowej sumy transferowej. Zdaniem przedstawicieli Genoi, „suma transferowa” odnosi się do podstawowej sumy wypłacanej bezpośrednio przy okazji pozyskiwania zawodnika. Dinamo Zagrzeb uznawało zaś, że jeśli warunki płatności są związane z transferem zawodnika i są zawarte w umowie transferowej, to suma tej płatności powinna być doliczana do podstawowej sumy transferowej, gdyż w piłce nożnej powszechną praktyką jest stosowanie takiego rodzaju postanowień umownych, uzależniających wynagrodzenie klubu od indywidualnych osiągnięć zawodnika lub jego dalszych transferów do klubów trzecich.

Trybunał zwrócił uwagę na zasadę pacta sunt servanda, zgodnie z którą strony powinny dotrzymywać zawartych umów w dobrej wierze, a także podkreślił, że klauzula dotycząca sum transferowych powinna być rozpatrywana zgodnie z przepisami szwajcarskiego prawa oraz praktyki Szwajcarskiego Sądu Federalnego (szwajcarski odpowiednik Sądu Najwyższego). Do rozstrzygnięcia tego sporu niezbędne było wywiedzenie woli stron, CAS uznał jednak, że nie sposób jej wskazać z uwagi na lakoniczne postanowienia umowy transferowej i że w takiej sytuacji niezbędne jest zwrócenie się do orzecznictwa Trybunału, który rozstrzygał już sprawy dotyczące klauzul, na podstawie których klub odstępujący miał otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie:

Taka klauzula to powszechny mechanizm w profesjonalnej piłce nożnej – ma ona na celu ochronę klubu przed nieoczekiwanym wzrostem wartości rynkowej zawodnika, dzięki czemu klub taki otrzymuje jakąś część kolejnej sumy transferowej lub określoną kwotowo sumę, w wypadku sprzedaży zawodnika za odpowiednio wysoką sumę. Jako tę sumę należy rozpatrywać zarówno podstawową sumę, płaconą bezpośrednio przy transferze, jak i dodatkową sumę, wypłacaną w razie spełnienia określonych warunków” (CAS 2010/A/2098).

Na tej podstawie Trybunał uznał, że Dinamo Zagrzeb słusznie domaga się dodatkowej płatności od włoskiego klubu – odpowiada to zarówno określonej w umowie transferowej woli stron, a także „ochronnemu” charakterowi klauzul dotyczących dodatkowych płatności dla klubu, w wypadku sprzedaży zawodnika, którego wartość rynkowa wzrasta. Warto mieć zatem na uwadze przywołaną linię orzeczniczą CAS podczas zawierania umowy transferowej oraz określania dodatkowych świadczeń pieniężnych dla odstępującego klubu.

 

Ekspert w zakresie prawa sportowego. Świadczy usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej organizacji sportowych oraz doradztwa prawnego.

Maciej Broda

Adwokat

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.