Zdublowany wpis do CEIDG = wykreślenie z ewidencji ?

autor: Bartłomiej Szozda

26.02.2019

Zdublowany wpis do CEIDG = wykreślenie z ewidencji ?

Od początku tego tygodnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje przedsiębiorców posiadających więcej niż jeden wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG), o możliwości wykreślenia ich z ewidencji w przypadku gdy nie doprowadzą swoich wpisów do stanu zgodnego z prawem.

Dlaczego ważne jest zareagowanie na taką informację lub samodzielna weryfikacja swoich wpisów? Otóż, możliwa jest sytuacja, w której Minister wykreśli wszystkie wpisy z CEIDG danego przedsiębiorcy.

Faktem jest, że sytuacja w której jedna osoba fizyczna posiada więcej niż jeden wpis do CEIDG, jest niezgodna z obowiązującym prawem. Wynika to z brzmienia art. 10 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu wpis do CEIDG jest dokonywany tylko gdy wniosek o wpis jest poprawny. Z taką sytuacją nie mamy do czynienia, gdy m.in. wniosek dotyczy osoby już wpisanej do CEIDG, co wynika z art. 10 ust. 2 pkt 5 ustawy o CEIDG.

Jakie są konsekwencje dokonania nieprawidłowego wpisu do ewidencji? Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o CEIDG, Minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji nieprawidłowo.

W związku z powyższym, pytaniem pozostaje co powinno dziać się z przedsiębiorcami, których wpisy w CEIDG są zdublowane. Wydaje się, że powinni być wykreśleni z ewidencji.

Okazuje się jednak, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przyjęło, łagodniejszy sposób rozwiązania tego problemu. Zgodnie z komunikatami, przedsiębiorcy którzy nie skorygują swoich zdublowanych wpisów, po 30 kwietnia 2019 r., zostaną wykreśleni  całkowicie z CEIDG tylko w jednym przypadku, gdy żaden z ich wpisów nie będzie spełniał wymagań określonych dla wpisu w art. 5 ustawy o CEIDG np. nie będzie zawierał REGONU przedsiębiorcy lub nie będzie wskazywał adresu do doręczeń przedsiębiorcy. Nie wiadomo jak postąpi Ministerstwo w sytuacji, gdy wszystkie zdublowane wpisy przedsiębiorcy będą zgodne z wymaganiami stawianym wpisom. Wydaje się, że zgodnie z przedstawioną wyżej analizą art. 10 i 29 ustawy o CEIDG w ewidencji powinien pozostać pierwszy dokonany przez przedsiębiorcę wpis, a wszystkie następne powinny zostać wykreślone jako dokonane niezgodnie z prawem.

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, zapewniający wsparcie podmiotom indywidualnym i korporacyjnym.

Bartłomiej Szozda

Aplikant Radcowski

Kontakt z nami