Żużlowcy pod taśmę

autor: Maciej Żyłka

10.06.2020

Żużlowcy pod taśmę

12 czerwca w piątek rusza opóźniona przez epidemię koronawirusa żużlowa Speedway Ekstraliga. Kibice pozostaną w domach, przed telewizorami, bowiem wszystkie mecze będą transmitowane. Czy wejdą na trybuny w dalszych kolejkach rozgrywek, tak jak zapowiadał Premier – po 19 czerwca – zależy od rozwoju epidemii. Podobnie rzecz ma się – tak na marginesie – z piłkarskimi rozgrywkami PKO Bank Ekstraklasy, 1 Ligi i 2 Ligi, ale tu nie o piłce.

W Ekstralidze żużla, na początek w piątek, o 18:00 we Wrocławiu, Sparta spotka się z Motorem Lublin, o 20:30 w Częstochowie, Włókniarz walczyć będzie z GKM Grudziądz. Pozostałe dwa mecze w niedzielę.

Znany jest też już wstępny kalendarz „odmrażania”, a właściwie startu 1 Ligi żużla. Oto wstępny kalendarz zawarty w Regulaminie Sanitarnym 1 Ligi.

Kalendarium uruchomienia rozgrywek e-Winner 1.ligi:

15.06 –29.06 – dla  zawodników  i  mechaników  przyjeżdzających  z  zagranicy  początek obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny zawodników w miejscu przebywania dla zawodników i  mechaników  przebywających  w  Polsce  początek  14-dniowej  izolacji  polegającej  na powstrzymaniu się od zbędnych aktywności poza miejscem zamieszkania i przebywanie pod wskazanym   adresem –bieżąca  obserwacja  zdrowia  zawodników  i  mechaników –wcześniejsze skierowanie na testy w przypadku podejrzeń –codziennie wypełniany formularz medyczny a analizowana przez Zespół Medyczny PZM.

Przepis traci moc na czas zniesienia obowiązku kwarantanny przy przekraczaniu granicy RP, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie lub w wypadku udzielenia  zgody  organów  państwowych  na  swobodne  przekraczaniegranicy   przez zawodników i mechaników sportu żużlowego. Pozostaje w mocy wymóg 14-dniowej  izolacji startujących w lidze zawodników.30.06 -01.07 -wykonywanie testów zawodników, mechaników oraz sztabów szkoleniowych oraz osób funkcyjnych i urzędowych PZM oraz klubu

–11.07 rozpoczęcie rozgrywek e-Winner 1.ligi

Swego czasu na łamach prawosportowe.pl pisałem już z kolei o Regulaminie Sanitarnym PGE Ekstraligi, bo w czasie pandemii koronawirusa ten akt prawny bez wątpienia przyćmił nawet Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski, ale i sytuacja jest niestandardowa.

Zacznijmy od nowelizacji Regulaminu Sanitarnego Ekstraligi. Najważniejsza dotyczy aktualizacji liczby  mechaników. Z uwagi na ograniczenie liczby osób w strefach, zawodnikowi przysługuje aktualnie do dwóch mechaników na meczu i treningu, a nie jak dotychczas jeden.

Kolejna nowelizacja dotyczy wyjazdu zawodnika (także mechaników lub osób z teamu zawodnika) z Polski w trakcie sezonu. W tym przypadku, po powrocie taka osoba będzie mogła uczestniczyć w treningach i zawodach po przedstawieniu negatywnego wyniku wykonanego na swój koszt testu na COVID-19 metodą genetyczną, techniką PCR. Czyli nie trzeba już odbywać kwarantanny.

Znowelizowano także przepis dotyczący zachowania dystansu 2 metrów w każdej strefie podczas treningu. Nie dotyczy to teraz sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, np. pomiędzy zawodnikami na torze, pomiędzy mechanikiem i zawodnikiem w sytuacji pracy przy sprzęcie, itp., jak również wstępu mechaników na tor, podczas poprawy sprzętu przed biegiem, czy transportu motocykla po upadku.

Ciekawym jest,, że teraz każdy zawodnik może przybyć na mecz razem ze swoim mechanikami jednym pojazdem ze sprzętem, w liczbie jednak nie więcej niż trzech osoby w pojeździe. W poprzednim brzmieniu przepisów każdy czyli mechanik i zawodnik musiał przyjechać na obiekt w osobnych samochodach. Wstęp na obiekt – podobnie jak w poprzednim brzmieniu - mają wyłącznie osoby przyjeżdżające we własnym pojeździe, zabrania się wchodzenia członków ekipy gości i gospodarzy indywidualnie na obiekt poza pojazdem.

Kolejne kluczowe postanowienia dotyczą też tak zwanej „czystości strefy”. Od 6 godzin przed zawodami oraz przez cały czas trwania zawodów w strefie parku maszyn mogą przebywać wyłącznie osoby z negatywnym wynikiem testu na COVID19 metodą genetyczną, techniką PCR. Aktualna lista osób jest prowadzona przez koordynatora sanitarnego Speedway Ekstraligi.

Pozostałe postanowienia dotyczące meczu i przebywania przed nim na obiekcie dotyczą też osób funkcyjnych oraz zawodników i ich zespołów. Od 6 godzin przed zawodami, stosując zapisy sanitarne regulaminu, dostęp do strefy parku maszyn mają osoby urzędowe Polskiego Związku Motorowego / Speedway Ekstraligi, osoby funkcyjne organizatora zawodów, osoby funkcyjne drużyn oraz obsługa TV. Zawodnicy obu drużyn oraz ich teamy mają dostęp od 3 godzin przed zawodami.

Co do treningów, to prowadzone one są wg Wytycznych PZM –treningi żużlowe indywidualne i grupowe.

Tam między innymi znajdziemy rozmieszczenie stref na stadionie podczas treningu.

Są cztery strefy. Żadnej z osób przypisanej do danej strefy nie wolno przebywać w innej strefie. Są wyjątki, tzw. krzyżowanie się stref w przypadku niektórych osób, np. załogi ambulansu, podczas interwencji. Zainteresowanych odsyłam na oficjalną stronę internetową Polskiego Związku Motorowego.

Pora przejść do Regulaminu Rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski. I tam w art. 709 ust. 6 przewidziano starty jednego lub dwóch zawodników o statusie „gościa”, a zgodnie z nim, w sezonie 2020 w składzie każdej drużyny może być zgłoszonych jeden lub  dwóch  zawodników  biorących  udział  w  danych  zawodach  jako „gość”,  zgodnie  zprzepisami  Regulaminu  Przynależności  Klubowej w Sporcie Żużlowym. Dwóch takich zawodników może być zgłoszonych wyłącznie w przypadku, gdy u co najmniej jednego zawodnika spośród pięciu z najwyższymi średnimi indywidualnymi (SI) w składzie aktualnej na dzień zawodów kadry klubu stwierdzony zostanie pozytywny wynik na obecność  koronowirusa  COVID-19.  Obowiązują  wówczas  przepisy  art. 711 pkt 3 i 4 i dotyczą zawodnikazakażonego koronowirusem COVID-19. Art. 711 to oczywiście przepisy o zastępowaniu zawodnika ZZ. Teraz już nie tylko kontuzja, ale też zakażenie wirusem lub kwarantanna są przesłanką stosowania Zastępstwa Zawodnika, ale to następuje również w zgodzie z pozostałymi, wcześniej istniejącymi w regulacjach przesłankami:

Art. 711.

Zgłoszony w składzie zawodnik spełniający łącznie następujące warunki:

1) ma prawo być zgłoszonym do zawodów,

2) posiada  pierwszą, drugą  lub  trzecią średnią  indywidualną (SI)  w  składzie aktualnej na dzień zawodów kadry klubu, określoną wg zasad zamieszczonych w postanowieniach na dany rok,

3) posiada zwolnienie lekarskie, wystawione zgodnie ze  wzorem obowiązującym w kraju jego wystawienia, na okres co najmniej 15 dni, w których zawiera się data zawodów, załączone do zgłoszenia drużyny do zawodów w formie oświadczenia o niezdolności  zawodnika do startu w zawodach  żużlowych  (załącznik  nr9,DRUKIOBOWIĄZUJĄCEWSPORCIEŻUŻLOWYM);podstawą  do wystawienia  ww.  oświadczenia  jest  posiadanie  przez  zawodnika  właściwego zwolnienia  lekarskiego lub  zaświadczenia  z  Powiatowego  Inspektoratu Sanitarnego  o  skierowaniu  na  obowiązkową  14-dniową  kwarantannę, w której zawiera się data zawodów,

4) zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie, o których mowa w pkt 3 powyżej, klub jest zobowiązany dostarczyć SE w oryginale lub kopii (w przypadku przedstawienia kopii orygina łdo okazania na wezwanie SE) w terminie do 7 dni od daty zawodów, których zwolnienie lub zaświadczenie dotyczy,

5) nie jest zgłoszony z numerem 6, 7, 8 oraz 14, 15,16, otrzymuje status zawodnika zastępowanego, który jest liczony do składu drużyny, spełniającego wymogi określone w art. 709 ust. 2 i 3.”

Ciekawie zapowiada się też nowa tabela biegowa. Zgodnie z art. 717 ust. 1, mecze rozgrywane są wg systemu 15-biegowego. To akurat jest bez zmian. Po próbie toru, sędzia zawodów losuje jeden z zestawów torów, wg którego  rozegrane  zostaną  zawody.  Techniczne  i  organizacyjne  aspekty losowania są określone w Regulaminie Organizacyjnym DMP.

Tabela jest „rewolucyjna”, ale akurat nie była podyktowana epidemią. Nie ma praktycznie już stałych par, więc trenerzy muszą tak opracować skład i poustawiać zawodników pod poszczególnymi numerami,  żeby to „zagrało”.

Zgodnie z ust. 2,  zawodnicy tej samej drużyny nie mogą zamieniać się polami startowymi.  W przypadku powtórzenia startu z powodu wykluczenia zawodnika, jego partner z pary nie ma prawa wyboru pola startowego. Zawodnicy każdej rezerwy startują z pola startowego zawodnika, którego zastępują.

Warto wskazać, że w art. 717 ust. 3 zawarto regulację wskazującą kiedy mecz należy uznać za rozegrany. Mecz części zasadniczej rozgrywek uważa się za rozegrany, jeśli zakończyło się minimum 8 biegów, a mecz części finałowej rozgrywek uważa się za rozegrany, jeśli zakończyło się co najmniej 12 biegów.

Podczas zawodów można użyć następujących rodzajów rezerwy:

1) rezerwa zwykła, którą stanowią zawodnicy z numerami startowymi 6, 7, 8 oraz 14, 15, 16 i której można użyć w biegach I, III -XV, z zastrzeżeniem przepisów ust. 4 poniżej czyli zawodnicy z numerami 8 oraz 16, którzy są krajowymi zawodnikami młodzieżowymi mogą w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej stanowić zastępstwo zawodników z numerami odpowiednio 6, 7i 14, 15. Ponadto, mogą w biegach II -XIII zastąpić zawodnikówz numerami 6, 7 i 14, 15 jako rezerwa zwykła maksymalnie po jednym razie każdego z nich.

2) rezerwa zastępująca, którą może być jeden raz w meczu każdy zawodnik zgłoszony  w  składzie  drużyny  i  której  można  użyć  w  biegach:  I,  III -XIII w miejsce zawodnika zastępowanego, o którym mowa w art. 711 i 712,

3) rezerwa  taktyczna, którą  może  być  jeden  raz  w  meczu  każdy  zawodnik zgłoszony w składzie drużyny i której można użyć w biegach III -XV zawsze, kiedy drużyna przegrywa różnicą co najmniej 6 punktów biegowych.

Na koniec jeszcze taki „smaczek”. Zgodnie z art. 737 ust. 2, w sezonie 2020 nie wykonuje się obowiązkowego badania na obecność alkoholu w organizmie.

(fot. Speedway Ekstraliga)

Ekspert z zakresu prawa sportowego. Dziennikarz sportowy, redaktor naczelny portali prawosportowe.pl oraz nieolimpijskie.pl

Maciej Żyłka

Prawnik

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.