Ważne zmiany w polskim prawie piłkarskim

10.08.2021, 03:00

29 czerwca Komisja ds. Nagłych Uchwałą nr UKdsN. nr 19/2021 z 29.06.2021 r. wprowadziła istotne zmiany do Uchwał Zarządu PZPN dotyczących kontraktów zawodników oraz statusu zawodników. Usankcjonowano między innymi coś co jest już w przepisach FIFA, a stanowi niezwykle ważne zagadnienie w kontekście karier piłkarek, czyli ciążę i macierzyństwo zawodniczek oraz wprowadzono całkowity zakaz transferów pomostowych.  To najważniejsze zmiany.

Zmiany do prawa piłkarskiego wprowadzono również podczas lipcowego posiedzenia Zarządu PZPN. Tu z kolei w konsekwencji zmian dokonanych w przepisach o statusie zawodników i minimalnych wymaganiach kontraktowych, znowelizowano Regulamin Dyscyplinarny. Krótko mówiąc i zapowiadając to rozszerzono zakres przepisów o niewykonywaniu przez kluby zobowiązań i wprowadzono sporo sankcji i kar.

Tematów jest na kilka odcinków i tak będę to Państwu dozować. Zaczynamy od zmian w Uchwale nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej -Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.

Do art. 3 Uchwały nr III/54 „DEFINICJE” zawierającego legalne definicje pojęć stosowanych w tejże uchwale wprowadzono pojęcie „Nieobecności z powodu macierzyństwa”. W rozumieniu Uchwały:

Nieobecność z powodu macierzyństwa oznacza minimalny okres płatnej nieobecności Zawodniczki wynoszący 14 tygodni, w tym co najmniej osiem tygodni do wykorzystania po porodzie.

Do Uchwały nr III/54 wprowadzono nowy przepis ART. 10.2. – MINIMALNE WARUNKI DOTYCZĄCE CIĄŻY I MACIERZYŃSTWA ZAWODNICZEK.

Zgodnie z art. 10.2 ust. 1 Uchwały, ważność Kontraktu nie może być uzależniona od tego, czy Zawodniczka jest w ciąży, zajdzie w ciążę lub korzysta z praw związanych z macierzyństwem. Przełomowe zmiany, jeśli chodzi o polski sport. Kto gdzieś tam był bliżej drużyn w grach zespołowych pewnie nieraz spotkał się z rezygnacją przez klub z usług zawodniczki, która zaszła w ciążę. Odbywało się to w bardziej lub mniej dżentelmeński sposób.

Teraz jest już w polskiej piłce nożnej. Czekamy zatem na inne dyscypliny.

Fundamentalne postanowienia niesie art. 10.2 ust. 2, zgodnie z którym, nieobecność Zawodniczki z powodu macierzyństwa jest obowiązkowo płatna przez Klub w wysokości dwóch trzecich wynagrodzenia przewidzianego w Kontrakcie przez cały okres jego obowiązywania, chyba że obowiązujące przepisy prawa powszechnego przewidują korzystniejsze warunki.

W ust. 3 zawarte są regulacje dotyczące jednostronnego wypowiedzenia kontraktu przez klub. W świetle tego przepisu, jeżeli Klub jednostronnie wypowie Zawodniczce Kontrakt z powodu ciąży lub zajścia w ciążę, nieobecności Zawodniczki z powodu macierzyństwa lub korzystania z praw związanych z macierzyństwem, uznaje się, że Kontrakt został rozwiązany z winy Klubu. Przyjmuje się domniemanie, chyba że udowodniono inaczej, że jednostronne rozwiązanie Kontraktu przez Klub w czasie ciąży lub nieobecności Zawodniczki z powodu macierzyństwa nastąpiło z powodu bycia lub zajścia w ciążę przez Zawodniczkę.

Zgodnie z ust. 4, w przypadku rozwiązania przez Klub Kontraktu z Zawodniczką z powodu bycia w ciąży lub zajścia w ciążę, niezależnie od sankcji wskazanych w art. 10 dotyczącym stabilności kontraktowej,

a) odszkodowanie należne Zawodniczce oblicza się w następujący sposób:

i. w przypadku, gdy Zawodniczka nie podpisała żadnego nowego Kontraktu po rozwiązaniu poprzedniego Kontraktu, co do zasady, odszkodowanie jest równe wysokości utraconego przez nią wynagrodzenia należnego za okres, na który został zawarty Kontrakt, który został przedwcześnie rozwiązany;

ii. w przypadku, gdy Zawodniczka podpisała nowy Kontrakt, odszkodowanie obliczone zgodnie z pkt i. powyżej, zostanie pomniejszone o dochody uzyskane z uprawiania piłki nożnej w innym Klubie,

iii. w każdym z przypadków (i. oraz ii.) opisanych powyżej, Zawodniczce przysługuje dodatkowe odszkodowanie odpowiadające wysokością sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu przedwcześnie rozwiązanego Kontraktu;

b) oprócz obowiązku wypłaty odszkodowania, na każdy Klub, który jednostronnie rozwiązał Kontrakt z Zawodniczką z powodu ciąży lub zajścia w ciążę, nieobecności Zawodniczki z powodu macierzyństwa lub korzystania z praw związanych z macierzyństwem nałożone zostaną sankcje zgodnie Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. Klub będzie miał zakaz rejestrowania jakichkolwiek nowych Zawodniczek przez dwa pełne i kolejne okresy rejestracyjne. Klub będzie mógł zarejestrować nowe zawodniczki dopiero od następnego okresu rejestracyjnego następującego po pełnym wykonaniu nałożonych sankcji. W szczególności Klub nie będzie uprawniony do skorzystania z wyjątków określonych w art. 27 ust. 1 h) oraz i) Uchwały w sprawie statusu zawodników;

c) kara przewidziana w lit. b) powyżej może zostać nałożona na Klub łącznie z karą pieniężną.

Teraz o postanowieniach ust. 5:

W przypadku zajścia w ciążę, Zawodniczka w trakcie trwania Kontraktu, ma prawo do:

a) wykonywania Kontraktu (tj. udział w rozgrywkach oraz trenowanie) - po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego oraz niezależnego lekarza (wybranego w drodze konsensusu między Zawodniczką a Klubem), który potwierdzi, że jest to dla niej bezpieczne. W takich przypadkach Klub ma obowiązek uwzględnić tę decyzję i sformalizować plan dla dalszego wykonywania Kontraktu w sposób bezpieczny, traktując priorytetowo zdrowie Zawodniczki i zdrowie nienarodzonego dziecka;

b) wykonywania Kontraktu w sposób alternatywny - jeśli lekarz prowadzący uzna, że kontynuowanie wykonywania Kontraktu nie jest bezpieczne lub jeżeli Zawodniczka uzna, że nie chce kontynuować wykonywania Kontraktu. W takich przypadkach Klub ma obowiązek uwzględnić tę decyzję i współpracować z Zawodniczką w celu sformalizowania planu realizacji Kontraktu w sposób alternatywny. Zawodniczka w takim przypadku ma prawo do pełnego wynagrodzenia, aż do momentu nieobecności Zawodniczki z powodu macierzyństwa;

c) samodzielnego ustalenia terminu nieobecności z powodu macierzyństwa, biorąc pod uwagę przewidziane minimalne okresy nieobecności Zawodniczki z powodu macierzyństwa. Każdy Klub, który będzie wywierał presję lub zmuszał Zawodniczkę do nieobecności z powodu macierzyństwa w określonym czasie, zostanie ukarany przez Komisję Dyscyplinarną PZPN;

d) powrotu do uprawiania piłki nożnej i wykonywania Kontraktu po zakończeniu nieobecności Zawodniczki z powodu macierzyństwa - po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego oraz niezależnego lekarza (wybranego w drodze konsensusu między Zawodniczką a Klubem), pod warunkiem, że jest to dla Zawodniczki bezpieczne. W takich przypadkach Klub jest zobowiązany do uwzględnienia decyzji Zawodniczki i ponownego włączenia jej do aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym i współzawodnictwie sportowym oraz zapewnienia odpowiedniej stałej opieki medycznej. Po powrocie do uprawiania piłki nożnej i wykonywania Kontraktu Zawodniczce przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości określonej w Kontrakcie.

Natomiast zgodnie z ust. 6., zawodniczce należy zapewnić możliwość karmienia piersią niemowlęcia i / lub odciągania mleka podczas realizacji Kontraktu w Klubie. Kluby są zobowiązane zapewnić odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującym przepisami prawa powszechnego.

Inne ważniejsze zmiany wprowadzone do Uchwały „minimalne wymagania” to zmiany w  długości obowiązywania kontraktów piłkarskich, sankcje za nieuzasadnione naruszenie stabilności kontraktowej przez zawodnika lub przez klub oraz sankcje za nieterminowe wykonywanie zobowiązań finansowych przez kluby w stosunku do zawodników. O tym w kolejnym blogu.

21.10.2021, 06:00

Regulacje dotyczące opieki zdrowotnej, zawarte w Uchwale PZPN w sprawie organizacji rozgrywek

Weiterlesen
18.10.2021, 06:00

Seniorzy w e-sporcie

Weiterlesen

Haben Sie Fragen??

Rufen Sie mich an +48 71 794 77 83

Die Website verwendet Cookies, die für eine komfortable Nutzung der Website erforderlich sind. Sie können die Cookie-Einstellungen in Ihrem Browser jederzeit ändern. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.