Niezależność operacyjna krajowych organizacji antydopingowych ? nowy Poradnik WADA

13.11.2020, 12:00

9 listopada 2020 r. Światowa Agencja Antydopingowa opublikowała Poradnik dla Krajowych Organizacji Antydopingowych (dalej: Poradnik) mający na celu zwiększenie świadomości w zakresie ich operacyjnej niezależności od wpływów podmiotów trzecich. Jakie wskazówki znalazły się w dokumencie? O tym w dzisiejszym wpisie.

Kontekst przedmiotowego opracowania naświetla już sam wstęp do Poradnika, gdzie autorzy wskazują, że krajowe organizacje antydopingowe (tzw. NADO – National Anti-Doping Organizations) pełnią swoje obowiązki w ramach interesu publicznego, jednocześnie mogąc być narażonymi na presję ze strony podmiotów trzecich, takich jak rządy państw lub krajowe związki i organy sportowe. Z kolei „Aby zapewnić skuteczny i wiarygodny system antydopingowy na całym świecie, krytyczne znaczenie ma niezależność krajowych organów antydopingowych w podejmowaniu decyzji operacyjnych i wdrażaniu działań antydopingowych zgodnych z Kodeksem (Światowym Kodeksem Antydopingowym – przyp. K.M.), bez żadnego zewnętrznego wpływu lub nacisku”.

Chcąc jak najpełniej wesprzeć NADO w zachowaniu neutralności, w przywoływanym Poradniku WADA zgromadziła rekomendowane, praktyczne wskazówki. Mają się one przysłużyć zarówno samym NADO, jak i podmiotom wchodzącym z nimi w jakiekolwiek interakcje.

Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza z nich odnosi się do obowiązków NADO wprost wskazanych w Kodeksie. Ich realizacja jest obligatoryjna i weryfikowana przez WADA. Druga część z kolei zawiera dobre praktyki oraz przykłady w jaki sposób można je wdrażać.

Obowiązkowe wymagania.

Następujące elementy zostały wyłuszczone przez Poradnik jako niezbędne w działalności NADO:

a) Niezależność w podejmowaniu decyzji rozumiana jako zakaz angażowania się (w jakiejkolwiek formie) w proces decyzyjny przez osoby pełniące równocześnie funkcje w dowolnej Międzynarodowej Federacji Sportowej, Krajowej Federacji Sportowej, Narodowym Komitecie Olimpijskim, Narodowym Komitecie Paraolimpijskim lub departamencie rządowym odpowiedzialnym za sport lub antydoping.

Wspomniane powyżej decyzje dotyczą kwestii takich jak: wdrażane programy antydopingowe i sposób dystrybucji i zarządzania testami sportowców, systemy zarządzania biologicznymi paszportami sportowców, organizacja badań pobranych próbek oraz gromadzenia informacji, a także prowadzenie dochodzeń i postępowań związanych z wyłączeniami dla celów terapeutycznych (tzw. TUE).

b) Odpowiednia struktura organizacyjna zapewniająca niezależne podejmowanie decyzji w zakresie działań operacyjnych; oddzielenie działań operacyjnych od działań nadzorczych; funkcjonalne oddzielenie od rządu krajowego i krajowych federacji sportowych.

c) Zapewnienie odpowiedniego systemu zarządzania konfliktami interesów. NADO powinny opracować zasady postępowania w na szczeblach wykonawczych i nadzorczych, określające co najmniej potencjalne rodzaje konfliktu interesów, środki prewencyjne i dyscyplinarne w przypadku zaistnienia naruszenia na tym polu.

d) Adekwatne środki finansowe i inne zasoby. Niniejszy wymóg związany jest bezpośrednio z obowiązkami nałożonymi na państwa-sygnatariuszy Kodeksu. Sygnatariusze wraz z NADO muszą podjąć odpowiednie, wspólne działania, dzięki którym NADO będzie dysponować odpowiednimi zasobami finansowymi, osobowymi, technicznymi, zapewniającymi autonomię i niezależność operacyjną, które umożliwią skuteczne, codzienne funkcjonowanie NADO.

Spełnienie przedstawionych elementów może być kompleksowo monitorowane i weryfikowane przez WADA, która ma pełne uprawnienia przyznane na bazie Kodeksu i jego załączników – Międzynarodowych Standardów – m.in. do:

 • przeglądu kluczowych dokumentów sygnatariuszy i NADO (np. przyjętych procedur, przepisów, prawodawstwa);
 • kierowania do sygnatariuszy i NADO kwestionariuszy zgodności z Kodeksem;
 • przeprowadzania audytów zgodności z Kodeksem i innymi regulacjami WADA;

Rekomendowane środki

Wytyczne przygotowane w tym zakresie przez WADA nie stanowią bezpośredniego przedruku, czy tez odniesienia do rozwiązań zawartych w Kodeksie. Należy traktować je bardziej jako dobre praktyki wypracowane na bazie wieloletniego doświadczenia i zarządzania przypadkami kierowanymi do WADA przez sygnatariuszy oraz przede wszystkim NADO.

W zakresie dobrego zarządzania, organy wykonawcze NADO powinny:

 1. mieć jasno określone kompetencje w przepisach organizacyjnych;
 2. mieć pełne kompetencje do zarządzania posiadanymi środkami finansowymi i osobowymi, w zakresie uzasadnionym potrzebami operacyjnymi;
 3. składać się z członków nie pełniących funkcji w organach nadzoru nad NADO;
 4. mieć prawo do uczestnictwa w spotkaniach/posiedzeniach/obradach organu nadzoru bez prawa głosu przy podejmowaniu decyzji i uchwał.

Organy nadzorcze z kolei:

 1. nie mogą być kierowane przez osobę piastującą funkcję w organach wykonawczych;
 2. powinny składać się z członków legitymujących się wysokim doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi (z zakresu sportu, zarządzania, medycyny, prawa, zdrowia publicznego) o nieskazitelnym charakterze, wywodzącymi się z różnych środowisk związanych ze sportem, a także działać na podstawie regulacji określających długość mandatu, możliwość jego cofnięcia/przedłużenia;
 3. powinny składać się z liczby członków umożliwiającej skuteczność działania, przy zachowaniu odpowiedniej reprezentacji wobec podmiotów zaangażowanych w walkę z dopingiem – organy państwowe, organizacje sportowe, zawodnicy itd.
 4. powinny obradować w regularnym, niezbyt częstym rytmie – np. od 1 do 4 razy w roku;
 5. muszą mieć jasno określone i udokumentowane funkcje, które są zgodne z obowiązującym prawem krajowym i mogą obejmować np. dyskusje i podejmowanie decyzji w sprawie polityki, kierunku strategicznego, kwestii zarządzania (np. mianowanie członków organów wykonawczych, zatwierdzanie struktury organizacyjnej NADO, zatwierdzanie budżetu ogólnego w tym wynagrodzeń, ogólne zasady podziału budżetu), przy czym funkcje te nie mogą obejmować czynności operacyjnych.

Jeżeli organy wykonawcze NADO składają się z przedstawicieli rządu krajowego, WADA rekomenduję zagwarantowanie nieusuwalności takich członków z pełnionych funkcji w związku ze zmianą władzy. Celem jest zapewnienie stabilności i ciągłości w realizacji zadań ciążących na NADO. Jeżeli zaś oprócz działań antydopingowych, NADO wykonuje również inne funkcje (np. wyznaczone przez rząd, w ramach zdrowia publicznego lub edukacji nt. uczciwości w sporcie), funkcje te nie powinny utrudniać działań antydopingowych ani wpływać na zasoby dedykowane tym działaniom.

W odniesieniu do potencjalnych konfliktów interesów warto wskazać, że członkowie wszelkich organów NADO oraz ich pracownicy powinni mieć zagwarantowaną możliwość wyłączania się ze spraw, w stosunku do których ich udział może być potraktowany jako stwarzający ryzyko zaistnienia konfliktu. Pożądanym rozwiązaniem jest również stosowanie deklaracji o braku konfliktu interesów w poszczególnych sprawach lub przekazywania informacji o potencjalnych źródłach owego konfliktu w momencie podejmowania pracy lub innych aktywności na rzecz NADO.

W końcowych fragmentach, Poradnik odniósł się również do zalecanych praktyk w przedmiocie przejrzystości finansowania NADO i korzystania ze zgromadzonych środków. Usystematyzował elementy, które w ocenie WADA są istotne przy wyborze osoby piastującej funkcję Przewodniczącego / Głównego Dyrektora NADO. Zasygnalizował na co zwracać szczególną uwagę przy współpracy z organami władzy publicznej i krajowymi podmiotami sportowymi.

Podsumowanie

Skuteczność obecnie obowiązującego światowego systemu walki z dopingiem opiera się na operacyjnej niezależności podmiotów realizujących zadania antydopingowe. Z tego względu niezwykle istotnym jest, aby wszelkie lokalne jednostki oddelegowane do tych czynności, funkcjonowały w oparciu o jednakowe standardy. Ich zapewnieniu służą takie inicjatywy jak przedstawiony Poradnik.

Jednakże z uwagi na to, iż idea „czystego sportu” kierowana jest do całego środowiska sportowego, warto zapoznać się z owym dokumentem lub choćby jego głównymi założeniami, bez względu na charakter, funkcję lub aktywność podejmowaną w sferze sportu.

30.11.2021, 06:00

Zmiany w obostrzeniach związanych z pandemią

Lee mas
29.11.2021, 07:00

UEFA YOUTH LEAGUE- zasady kwalifikacji i format turnieju

Lee mas

¿Tiene alguna pregunta??

Llame al +48 71 794 77 83

El sitio web utiliza cookies que son necesarias para un uso cómodo del sitio web. Puede modificar la configuración de cookies en su navegador en cualquier momento. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.