Regulacje FIFA dotyczące transferów zawodników

05.01.2022, 06:00

Z dniem 1 stycznia w czołowych ligach Europy nastąpiło otwarcie okienka transferowego. Codziennie możemy zatem przeczytać już potwierdzone transfery (np. Ferrana Torresa do Barcelony) lub mnożące się w niesamowitym tempie plotki transferowe jak np. sagi z udziałem Ousmane’a Dembele czy Kyliana Mbappe. Otwarcie okienka transferowego to również dobra okazja by przybliżyć Państwu przepisy, które regulują funkcjonowanie tego bodajże najbardziej fascynującego okresu towarzyszącego każdemu sezonowi.

Regulacje i zasady dotyczące transferów zawodników zawarte są w Regulaminie FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników. Zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3 Regulaminu Związki są odpowiedzialne za stworzenie regulacji prawnych dotyczących transferów pomiędzy klubami zrzeszonymi w tej samej federacji. Powyższa autonomia związków jest jednak ograniczona podstawowymi zasadami Regulaminu, które muszą być zawsze przestrzegane, a w szczególności przepisami, które są wiążące na szczeblu krajowym i muszą być ujęte bez modyfikacji w regulaminie związku.  Ponadto związki zobligowane są do wprowadzenia dodatkowych środków, które zapewnią ochronę ciągłości umów- w zakresie tworzenia regulacji w tym zakresie mają pełną swobodę, ważne jest by cel ich tworzenia narzucony przez Regulamin został zrealizowany. Art. 5 ust. 2 i 3 stanowi natomiast, iż zawodnik może być zarejestrowany jednocześnie tylko w jednym klubie. Zawodnicy mogą być zarejestrowani przez maksymalnie trzy kluby w ciągu okresu od 1 lipca do 30 czerwca roku kolejnego. W takim okresie zawodnik jest uprawniony do gry w Oficjalnych meczach jedynie w dwóch klubach. Zawodnicy mogą podlegać rejestracji tylko w ciągu jednego z dwóch corocznych Okresów rejestracyjnych (okienek transferowych) ustalanych przez stosowny Związek. Jako wyjątek od powyższej zasady, Zawodowiec, którego umowa wygasa przed końcem Okresu rejestracyjnego, może zostać zarejestrowany poza Okresem rejestracyjnym. Pierwszy Okres rejestracyjny rozpoczyna się po zakończeniu Sezonu i zwykle kończy się przed rozpoczęciem nowego Sezonu. Taki okres nie może trwać dłużej niż dwanaście tygodni. Drugi Okres rejestracyjny zwykle przypada w środku Sezonu i nie może trwać dłużej niż cztery tygodnie. Informacje o dwóch Okresach rejestracyjnych na Sezon zostaną przekazane FIFA na co najmniej 12 miesięcy przed ich wejściem w życie (art. 6 ust. 1 i 2)

Warto zwrócić uwagę na art. 7 i 9 Regulaminu, które wprowadzają instytucje Paszportu zawodnika oraz tzw. Certyfikatu międzynarodowego transferu (tzw. ITC). Paszport zawodnika to dokument, który ma pomóc związkom i klubom przy ustalaniu historii sportowej zawodnika. W paszporcie wymienione są wszystkie kluby, w których zawodnik był zarejestrowany od sezonu, w którym ukończył 12. rok życia. Te informacje mają kluczowe znaczenie podczas obliczania rekompensaty za szkolenie i składki z tytułu mechanizmu solidarności, które są należne klubom, które zainwestowały w szkolenie zawodnika. Rekompensata za szkolenie podlega wypłacie na rzecz klubu szkolącego/klubów szkolących zawodnika: kiedy zawodnik podpisuje swą pierwszą umowę jako Zawodowiec i przy każdym transferze Zawodowca do końca Sezonu, w ciągu którego ukończy 23. rok życia. Zobowiązanie do wypłaty Rekompensaty za szkolenie powstaje bez względu, czy transfer ma miejsce w trakcie czy po zakończeniu okresu obowiązywania umowy zawodnika (art. 20). Mechanizm solidarności polega natomiast na tym, iż każdy klub, który przyczynił się do jego kształcenia i szkolenia, otrzyma proporcjonalną część rekompensaty wypłacanej na rzecz jego poprzedniego klubu (solidarny wkład).

W ITC zawarte jest oświadczenie, iż piłkarz, na rzecz którego ten dokument wystawiono, ma pełną swobodę gry w danym związku poczynając od określonej daty. ITC jest wypełniany przez związek, w którym zawodnik był uprzednio zarejestrowany (art. 9).

Przepisy dotyczące samej procedury transferu zawodnika zawarte są  natomiast w Aneksie nr 3 do Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników. Zgodnie z podstawowymi zasadami wyrażonymi w art. 1 Każdy zawodnik zarejestrowany w klubie należącym do jednego Związku nie jest uprawniony do gry w klubie należącym do innego Związku, chyba że ITC zostanie wydany przez poprzedni związek i przekazany nowemu związkowi zgodnie z przepisami aneksu. Wykorzystaniu podlegają wówczas specjalne formularze dostarczone przez FIFA lub formularze o podobnym brzmieniu. W przypadku Zawodowców Związek wydający ITC dołączy do niego także kopię paszportu zawodnika.

Gdy już dojdzie do transferu zawodnika klub, który chce go zatrudnić , musi w pierwszej kolejności skontaktować się z federacją, do której klub ten przynależy i zawnioskować o zarejestrowanie danego zawodnika. W tym celu należy załączyć kopię umowy o pracę zawartej z zawodnikiem. Jeżeli zawodnik był zarejestrowany w klubie zrzeszonym w związku innym niż ten, który chce zarejestrować zawodnika, to należy wszcząć międzynarodową procedurę rejestracyjną. Nowy związek musi skontaktować się ze związkiem, do którego przynależy klub, w którym zawodnik dotychczas grał, i złożyć wniosek o wydanie ITC dla tego zawodnika. Ostatnim terminem, w jakim nowy związek może złożyć wniosek o wydanie ITC, jest ostatni dzień okresu rejestracyjnego (okienka transferowego) nowego związku. Jeśli wniosek o ITC zostanie złożony w tym terminie, zawodnik może być zarejestrowany dla nowego klubu nawet jeśli ITC zostanie otrzymany przez nowy związek po upływie okresu rejestracyjnego. Po otrzymaniu ITC przez nowy związek i zarejestrowaniu zawodnika przez ten związek zgodnie z jego wewnętrznymi przepisami, zawodnik staje się uprawniony do gry dla nowego klubu. Związek, który otrzyma wniosek o wydanie ITC, niezwłocznie skontaktuje się ze swoim zrzeszonym klubem i danym zawodnikiem aby ustalić, czy umowa o pracę wygasła, czy strony wspólnie uzgodniły wcześniejsze rozwiązanie umowy lub czy nie doszło do sporu dotyczącego umowy. Dotychczasowy związek, w którym zawodnik był zarejestrowany ma obowiązek do odpowiedzi na złożony wniosek w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania- albo przez wydanie ITC albo przez odmowę jego wydania. Jeżeli dotychczasowy związek w ogóle nie zareaguje w ciągu 30 dni na wniosek o ITC skierowany przez potencjalny nowy związek, nowy związek będzie uprawniony do tymczasowego zarejestrowania zawodnika w swym zrzeszonym klubie. Tymczasowa rejestracja zawodnika w myśl niniejszego przepisu zyskuje charakter stały po upływie roku po złożeniu wniosku o ITC przez nowy związek. W tym czasie poprzedni może zakwestionować rejestrację zawodnika w nowym związku poprzez skontaktowanie się z Komitetem ds. Statusu Zawodników i przedstawienie własnych argumentów kwestionujących tę rejestrację wraz z wyjaśnieniem dlaczego nie zareagowano na wniosek o wydanie ITC po jego złożeniu.

ITC ma być obligatoryjnie przesłany w formie wydruku. Mając jednak na względzie kwestię  odległości pomiędzy poszczególnymi związkami i krótkie terminy odbioru ITC, dokument ten można również przesłać telefaksem. Otrzymanie ITC telefaksem pozwoli nowemu związkowi tymczasowo zarejestrować zawodnika do czasu odbioru drukowanego oryginału ITC lub do końca sezonu, gdyż rejestracje tymczasowe stają się ostateczne na koniec sezonu. ITC ma być wydany przez poprzedni związek nowemu związkowi każdorazowo, gdy zawodnik i jego nowy klub uruchomią procedurę rejestracyjną z nowym związkiem.

24.01.2022, 06:00

Dodatkowe środki finansowe dla sportu w ramach Programu Wsparcia Mistrzów

Czytaj
20.01.2022, 07:00

Mistrzostwa Europy Regionów w piłce nożnej

Czytaj

Masz pytania?

Zadzwoń +48 71 794 77 83

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.