Zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN związane z realizacją przez kluby zobowiązań finansowych oraz zasady stabilności kontraktowej

23.08.2021, 05:00

W poprzednich artykułach pisałem o zmianach wprowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej do przepisów dotyczących statusu zawodników/zawodniczek profesjonalnych oraz do uchwały „minimalne wymagania”, m.in. o zmianach w kwestii długości obowiązywania kontraktów piłkarskich czy kwestii nieuzasadnionego naruszenia stabilności kontraktowej przez zawodnika lub przez klub oraz o kwestii ciąży i macierzyństwa zawodniczek.

Dziś to, o czym było w warstwie dyspozycyjnej nowelizowanych przepisów czyli o sankcjach za nieterminowe wykonywanie zobowiązań finansowych. Sankcje za nieterminowe wykonywanie zobowiązań finansowych przez kluby w stosunku do zawodników przewidziane są wobec klubu, w stosunku do którego w orzeczeniu Piłkarskiego Sądu Polubownego stwierdzono zwłokę z płatnością w wobec zawodnika o ponad 30 dni bez podstawy wynikającej z kontraktu. Klub może zostać ukarany przez Komisje Dyscyplinarną PZPN zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN (art. 10.1 Uchwały nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej).

Jak wynika z cytowanego powyżej przepisu, klub może zostać ukarany przez Komisje Dyscyplinarną PZPN zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. Stąd i nowelizacja przyjęta Uchwałą nr VI/110 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym.

Utrzymano w mocy art. 105 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN dot. niewykonywania zobowiązań. Stosownie do niego za niewykonywanie zobowiązania wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub związków piłki nożnej wymierza się kary:

1) klubom:

a) kara pieniężna,

b) zakaz dokonywania transferów do klubu,

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

d) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,

e) wykluczenie z PZPN,

2) zawodnikom:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) kara pieniężna do 15000 zł, a w przypadku zawodników Ekstraklasy do 50.000 zł,

d) dyskwalifikacja w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące,

3) innym osobom fizycznym:

a) kara pieniężna w wysokości do 15000 zł,

b) dyskwalifikacja od 3 miesięcy.

Dodano też cztery inne przepisy art. 105 [1], 105 [2], 105 [3], 105 [4] i 105 [5].

Zgodnie z art. 105¹ §1, Kluby są zobowiązane do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych wobec zawodników i innych klubów zgodnie z warunkami określonymi w umowach podpisanych z zawodnikami oraz w umowach transferowych, a zgodnie z §2, na klub, w stosunku do którego w prawomocnym wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego stwierdzono zwłokę z płatnością o ponad 30 dni bez podstawy wynikającej z umowy, nakłada się następujące kary:

a) upomnienia;

b) nagany;

c) karę pieniężną;

d) zakazu dokonywania transferów do Klubu na okres nie dłuższy niż 2 lata.

Z kolei zgodnie z §3, aby klub mógł zostać uznany za posiadającego zaległe zobowiązania w rozumieniu niniejszego artykułu 105¹ i ukarany na podstawie §2 powyżej, zawodnik lub inny klub musi na piśmie wezwać dłużny klub do zapłaty i wyznaczyć temu klubowi co najmniej dziesięciodniowy termin na wywiązanie się ze swoich zobowiązań finansowych.

Teraz o art. 105² Regulaminu Dyscyplinarnego, zawierającym sankcje dla zawodników. Zgodnie z §1, w przypadku, gdy rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy klubem a zawodnikiem w sektorze zawodowej piłki nożnej ("Kontrakt") podpisanej przed ukończeniem przez zawodnika 28 roku życia nastąpi z winy zawodnika w ciągu pierwszych trzech lat jego obowiązywania i Piłkarski Sąd Polubowny ("PSP") w prawomocnym wyroku stwierdzi podstawy do orzeczenia kary, zawodnikowi wymierza się następujące kary:

a) karę pieniężną od kwoty 100 zł. do kwoty 100.000 zł.;

b) karę dyskwalifikacji czasowej nie niższą niż 3 miesiące i nie wyższą niż 1 rok;

Z kolei wg art. 105² §2, przepis §1 ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy rozwiązanie Kontraktu podpisanego po ukończeniu przez zawodnika 28 roku życia nastąpi z winy zawodnika w ciągu pierwszych dwóch lat jego obowiązywania. Nie podlega ukaraniu zawodnik, w stosunku do którego zostanie stwierdzone rozwiązanie Kontraktu z jego winy w innych terminach niż wskazane w § 1 i 2 (art. 105² §3).

Art. 105² §4, przewiduje sankcje dla zawodników za bezpodstawne, jednostronne rozwiązanie kontraktu. Stosownie do tego przepisu, w przypadku gdy prawomocnym orzeczeniem Piłkarskiego Sądu Polubownego zostanie stwierdzone, że złożenie przez zawodnika oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu Kontraktu z winy klubu było bezpodstawne, w wyniku postępowania wszczętego na wniosek klubu, wymierza się następujące kary:

a) karę pieniężną do kwoty 100.000 zł;

b) karę dyskwalifikacji czasowej nie niższą niż 3 i nie wyższą niż 12 miesięcy.

W §5 zawarte są natomiast wskazówki dla organu dyscyplinarnego, stosownie do których,  Niezależnie od treści art. 5 § 6 nin. Regulaminu przy wymierzaniu kary uwzględnia się w szczególności skalę naruszenia przepisów, stosunek zawodnika do naruszenia przepisów, wysokość osiąganych dochodów z profesjonalnego uprawiania piłki nożnej, właściwości i warunki osobiste zawodnika oraz sposób jego postępowania po naruszeniu przepisów.

W art. 105³ Regulaminu Dyscyplinarnego zawarte są sankcje dla klubów wypadku rozwiązania kontraktu z ich winy. Zgodnie z §1, w przypadku, gdy rozwiązanie Kontraktu nastąpi z winy klubu i Piłkarski Sąd Polubowny w prawomocnym wyroku stwierdzi podstawy do orzeczenia kary, wymierza się następujące kary:

a) pieniężna nie niższa niż 1.000 zł i nie wyższa niż 500.000 zł.;

b) zakazu dokonywania transferów do Klubu na okres nie dłuższy niż 1 rok.

A z kolei, zgodnie z §2, w przypadku złożenia przez klub bezpodstawnego oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu Kontraktu, gdy fakt ten zostanie stwierdzony orzeczeniem Piłkarskiego Sądu Polubownego, na wniosek zawodnika, zostaną wobec klubu zastosowane kary, o których mowa w § 1, a zgodnie z §3, niezależnie od treści art. 5 § 6 Regulaminu przy wymierzaniu kary uwzględnia się w szczególności sposób naruszenia przepisów, stosunek klubu do naruszenia przepisów oraz sposób postępowania po naruszeniu przepisów.

I teraz przepis zawierający sankcję za rozwiązanie przez klub kontraktu z zawodniczką z powodu ciąży lub macierzyństwa. Zgodnie z dodanym tą nowelizacją art. 105⁴, za jednostronne rozwiązanie przez klub Kontraktu zawartego z zawodniczką z powodu jej ciąży, zajścia w ciążę, nieobecności z powodu macierzyństwa lub korzystania z praw związanych z macierzyństwem, klubom wymierza się następujące kary:

 1. a) pieniężna nie niższa niż 1.000 zł i nie wyższa niż 500.000 zł.;
 2. b) zakazu dokonywania transferów do Klubu na okres nie dłuższy niż 2 lata.

I jeszcze ostatni z dodanych przepisów. To art. 105⁵ Regulaminu Dyscyplinarnego o następującym brzmieniu: za przewinienia określone w art. 104 – 105¹ można wymierzyć jednorazowo więcej niż jedną karę zasadniczą. Zasadą jest bowiem, zgodnie z Art. 5 §3 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, za jedno przewinienie dyscyplinarne wymierza się jedną karę zasadniczą. Wspomniany przy okazji art. 105⁵ artykuł 104 Regulaminu Dyscyplinarnego dotyczy natomiast niewykonywania orzeczeń.

Na koniec jeszcze taka moja refleksja, czy kary pieniężne przewidziane za niewykonywanie orzeczeń lub zobowiązań są słuszne? Czy karanie kogoś karą finansową za niespłacanie zobowiązań ma sens? Czy tutaj z punktu widzenia prewencji bardziej adekwatne nie byłyby przewidziane w tych przepisach kary dyskwalifikacji zawodnika lub w przypadku klubu – kara zakazu transferów do klubu. Oczywiście trzeba tu indywidualne podchodzić do każdego przypadku, ale warto zastanowić się nad tym.

04.08.2022, 12:00

Ranking klubowy i ranking ligowy UEFA – o co w nich chodzi?

Czytaj
02.08.2022, 12:00

Spór z Frenkiem de Jongiem, a trzecia „dźwignia finansowa” FC Barcelony

Czytaj

Masz pytania?

Zadzwoń +48 71 794 77 83

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.