Składanie protestów po zawodach piłkarskich

08.03.2021, 04:00

U progu rundy wiosennej rozgrywek piłkarskich prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, tytułowy temat na pewno warto przypomnieć i sięgnąć do niego także w kontekście zmian, które co prawda obowiązują już od daty wejścia w życie Uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – od 15 lutego, ale tak naprawdę biorąc pod uwagę formaty rozgrywek będą odczuwalne dopiero w sezonie 2021/22, który rozpocznie się w lipcu i sierpniu.

Uchwałą nr II/18 z dnia 15 lutego 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną wprowadzono kilka nowelizacji do Uchwały nr IX/140 (dalej: Uchwała).

Jedna z nich dotyczy liczby drużyn danego klubu. Zgodnie z § 2 ust. 7 Uchwały (tym znowelizowanym – przyp. M.Ż.), w rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko jedna drużyna tego samego klubu, z zastrzeżeniem, że w rozgrywkach dzieci i młodzieży dziewcząt i chłopców właściwe Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej mogą podjąć decyzję o możliwości udziału większej liczby drużyn tego samego klubu. Zgodnie z tymże przepisem, w sytuacji udziału w jednych rozgrywkach, prowadzonych systemem jesień/wiosna, dwóch lub więcej drużyn tego samego klubu, zawodnik może w jednym sezonie uczestniczyć w rozgrywkach tylko jednej drużyny danego klubu, a w sytuacji udziału w jednych rozgrywkach, prowadzonych systemem jednorundowym zamkniętym tj. tylko w rundzie jesiennej lub tylko w rundzie wiosennej, dwóch lub więcej drużyn tego samego klubu, zawodnik może w jednej rundzie uczestniczyć w rozgrywkach tylko jednej drużyny danego klubu. Drużyny rezerwowe klubu uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich niższych klas noszą nazwę klubu z dodatkiem kolejnych cyfr, np.: Orkan II, itp. Ponadto, w rozgrywkach futsalu oraz piłki nożnej plażowej kwestie możliwości udziału w danej klasie rozgrywkowej więcej niż jednej drużyny tego samego klubu będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące rozgrywki.

Drugą ważną nowelizacją będącą dla mnie asumptem do tego artykułu jest poszerzenie zakresu rozgrywek prowadzonych przez PZPN centralnie oraz co za tym idzie zmiana kompetencji organów jurysdykcyjnych PZPN i wojewódzkich związków piłki nożnej w związku ze zmianą organów prowadzących rozgrywki w tym także kompetencji do orzekania w sprawach protestów. Kolejnymi rozgrywkami prowadzonymi centralnie przez PZPN są rozgrywki juniorów: Centralna Liga Juniorów U-18 i Liga Makroregionalna U-19 oraz rozgrywki futsalu: Ekstraligi kobiet, I ligi kobiet oraz Halowego Pucharu Polski kobiet.

Teraz zatem pora już na tytułowy temat. Pod szerokim pojęciem protestów w związku z zawodami, uregulowanych w § 9 Uchwały należy rozumieć:

- zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry mogą być wnoszone do sędziego przed zawodami oraz w ich trakcie,

- protesty dotyczące tożsamości zawodników drużyny przeciwnej;

- oraz protesty w sprawie zawodów.

Zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały, zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry mogą być wnoszone do sędziego przed zawodami oraz w ich trakcie.

Zastrzeżenia te muszą być przez sędziego zbadane, a w uzasadnionych przypadkach musi on – poprzez kapitana drużyny gospodarzy – wyznaczyć organizatorom czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia zawiera w sprawozdaniu z zawodów treść tych zastrzeżeń i wydane zarządzenia, tylko jeśli miało to praktyczne znaczenie (np. opóźnione rozpoczęcie meczu).

Zgodnie z § 9 ust. 2, protesty dotyczące tożsamości zawodników drużyny przeciwnej mogą być wnoszone – najpóźniej do momentu zakończenia zawodów – przez kapitana drużyny.

Sprawdzenia tożsamości zawodników dokonuje sędzia przed zawodami, w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach (zależnie od tego, kiedy wpłynął protest), zawsze w obecności kapitanów obu drużyn (w zawodach drużyn młodzieżowych kapitanowi może towarzyszyć jedna z wpisanych do protokołu osób funkcyjnych).

Przekazana przez sędziego kapitanowi informacja o pomeczowym sprawdzaniu tożsamości zobowiązuje wskazanych zawodników, uczestniczących w meczu w chwili zgłaszania protestu, do pozostania w miejscu rozgrywania zawodów do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu. Jeżeli opinia sędziego dotycząca protestu nie satysfakcjonuje wnoszącego kapitana, sędzia musi umieścić w sprawozdaniu z zawodów treść jego protestu, wraz z podpisem wnoszącego kapitana (w zawodach drużyn młodzieżowych – kierownika drużyny).

Zgodnie z § 9 ust. 3, protesty w sprawie zawodów muszą być dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki w terminie 48 godzin od zakończenia meczu, przy czym kopie protestów powinny być przekazane stronie przeciwnej.

Zgodnie z § 9 ust. 4 Uchwały, przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują protokoły z wypisanymi imionami nazwiskami zawodników zgłoszonych do zawodów oraz osób funkcyjnych zajmujących miejsca w strefie technicznej. Po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują sporządzoną przez sędziego informację (załącznik do sprawozdania) o karach indywidualnych i innych zdarzeniach dyscyplinarnych – bez względu na to, że wnoszą do tych opisów uwagi.

Warto też pamiętać, że jeśli nie zgadzamy się z treściami zawartymi w sprawozdaniu sędziego, kierownik naszej drużyny ma prawo, ale także obowiązek zamieszczenia zastrzeżeń do protokołu. Te zastrzeżenia są potem dowodami przy weryfikacji zawodów przez organ rozgrywkowy oraz w postępowaniach przed organami dyscyplinarnymi i odwoławczymi. Niektóre regulaminy rozgrywek wojewódzkich związków piłki nożnej zawierają regulacje z sankcjami za niedopełnienie tego obowiązku, czyli obowiązku złożenia zastrzeżeń w przypadku, gdy nie zgadzamy się z wersją sędziego zawodów. I tutaj sięgnę do § 10 ust. 3 h) Regulaminu Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Sezon 2020/2021, zgodnie z którym, w przypadku opisu sędziego, zdaniem klubu niezgodnego z zajściami podczas meczu (nieprecyzyjny zapis lub sytuacja została błędnie zinterpretowana), kierownik pod rygorem pominięcia przez Komisje Odwoławczą Dol. ZPN w postępowaniu wyjaśniającym twierdzeń przeciwnych do treści sprawozdania i załącznika, winien wpisać ww. twierdzenia przeciwne na odwrocie załącznika do sprawozdania. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku i powoływaniu się na nieopisane w załączniku okoliczności w postępowaniu odwoławczym, kierownikowi za niedopełnienia tego obowiązku wymierza się karę finansową 150 PLN.

Często bowiem zdarza się, że kluby odwołują się w sprawach dyscyplinarnych, podważając przed organem II instancji prawdziwość zapisów sędziego w sprawozdaniu. Czemu robią to właśnie na tym etapie? Przecież, jeżeli nie zgadzasz się z twierdzeniami sędziego, to możesz złożyć zastrzeżenia. I właśnie za takie niezamieszczenie zastrzeżeń przewidziana jest taka kara regulaminowa. Pomysł do przemyślenia dla wojewódzkich związków, które w swoich regulaminach rozgrywek takiego przepisu nie mają. Wiadomo, że w Ekstraklasie, rozgrywkach I i II Ligi, gdzie są transmisje telewizyjne trudno twierdzić coś w kontrze np. obrazu filmowego i to jeszcze oficjalnego z transmisji. A już w niższych klasach takie twierdzenia w odwołaniach się pojawiają.

W sprawach dot. weryfikacji meczów oraz przy rozpatrywaniu protestów w sprawie zawodów obowiązuje zasada dwuinstancyjności (§ 9 ust. 5 Uchwały):

1) w rozgrywkach Ekstraklasy i Pucharu Ekstraklasy pierwszą instancją jest Komisja Ligi Ekstraklasy SA, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN;

2) w rozgrywkach I i II ligi, Pucharu Polski na szczeblu centralnym, Superpucharu, Centralnej Ligi Juniorów U-18, Centralnej Ligi Juniorów U-17, Centralnej Ligi Juniorów U-15, Ligi Makroregionalnej U-19, Ekstraligi, I i II ligi kobiet, Pucharu Polski kobiet na szczeblu centralnym, Centralnej Ligi Juniorek U-17, Centralnej Ligi Juniorek U-15 na szczeblu centralnym, I Polskiej Ligi Futsalu, Halowego

Pucharu Polski na szczeblu centralnym, Ekstraligi i I ligi Futsalu kobiet oraz Halowego Polski kobiet na szczeblu centralnym pierwszą instancją jest Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN;

3) w rozgrywkach III ligi i III ligi kobiet prowadzonych przez Wojewódzkie ZPN pierwszą instancją jest właściwy organ danego Wojewódzkiego ZPN, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN;

4) w rozgrywkach innych niż wymienione w pkt 3 prowadzonych przez Wojewódzkie ZPN pierwszą instancją jest właściwy organ danego Wojewódzkiego ZPN, a drugą instancją związkowa komisja odwoławcza;

5) w rozgrywkach młodzieżowych reprezentacji Wojewódzkich ZPN, prowadzonych z upoważnienia przez wyznaczone Wojewódzkie ZPN, pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego Wojewódzkiego ZPN, a drugą instancją Komisja ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN;

6) w młodzieżowych rozgrywkach piłki nożnej kobiet organizowanych przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN, innych niż wymienione w pkt 2, pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN;

7) w rozgrywkach Ekstraklasy futsalu pierwszą instancją jest Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy, drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN;

8) w młodzieżowych rozgrywkach futsalu organizowanych przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, pierwszą instancją jest Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.

Warto dodać, że na podstawie ust. 6, w sprawach dyscyplinarnych stosuje się postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN we wszystkich rodzajach rozgrywek. Odwołania od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 5, mogą być wnoszone w terminie 3 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (§ 9 ust. 7 Uchwały).

Ponadto, zgodnie z § 9 ust. 8 Uchwały, w przypadku nierozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie zainteresowanej służy prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji, składanej bezpośrednio do organu drugiej instancji, a zgodnie z ust. 9, decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. Nie przysługuje zatem na nie skarga kasacyjna do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. Rzecz jasna, zgodnie z § 9 ust. 10 Uchwały, w przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.

30.11.2021, 06:00

Zmiany w obostrzeniach związanych z pandemią

читать далее
29.11.2021, 07:00

UEFA YOUTH LEAGUE- zasady kwalifikacji i format turnieju

читать далее

У вас есть вопросы?

Позвоните по телефону +48 71 794 77 83

На веб-сайте используются файлы cookie, которые необходимы для комфортного использования веб-сайта. Вы можете изменить настройки файлов cookie в своем браузере в любое время. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.