Mediacje, spory sądowe i arbitrażowe, unieważnianie małżeństw kościelnych

Mediacje, spory sądowe i arbitrażowe, unieważnianie małżeństw kościelnych

 

 • Mediacje

  Mediacja to propozycja polubownego rozwiązania sporu, stosowana z powodzeniem w wielu krajach Europy i świata. Stanowi przejaw nowoczesnego podejścia do konfliktu, opartego na współpracy i kompromisie, zmierzającego do zakończenia sporu poprzez szukanie rozwiązań korzystnych dla każdej ze stron (win-win). Jest odpowiedzią na potrzebę szybkiego, odformalizowanego i poufnego postępowania, pozwalającego definitywnie zakończyć konflikt, ale także zachować poprawne relacje, dalszą współpracę i pozytywny wizerunek skonfliktowanych stron. Nasza Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w takich postępowaniach i do nich zachęca. Spory sportowe najczęściej rozwiązujemy w Centrum Mediacji Sportowej przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich.                                                                                                                           
  Korzyści z mediacji:  
  • jest dobrowolna, Strony muszą na nią wyrazić zgodę,
  • gwarantuje Stronom pełną decyzyjność, strony same decydują o treści porozumienia,
  • strony mają wpływ na przebieg mediacji terminy i miejsca posiedzeń, czas ich trwania, uczestnictwo w postępowaniu osób trzecich, sposób prowadzenia mediacji (metodą pośrednią, przez Internet, itp.),
  • jest relatywnie tania względem postępowań spornych
 • Spory sądowe

  Od początku istnienia Kancelarii zapewniamy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych, opierając się na szerokiej wiedzy i bogatym, praktycznym doświadczeniu. Kancelaria prowadzi postępowania sądowe obejmujące niemal wszystkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań (w tym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające). Oferujemy reprezentację i zastępstwo przed:
  • sądami cywilnymi;
  • sądami administracyjnymi;
  • sądami pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • sądami rejestrowymi;
  • sądami karnymi;
  • sądami kościelnymi;
  • organami administracji;
  • organami podatkowymi.

  Ponadto oferujemy reprezentację i zastępstwo przed:
  • Sądem Najwyższym;
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • Trybunałem Konstytucyjnym;
  • Europejskim Trybunałem Praw Człowieka;
  • Sądami polubownymi.

  Poza prowadzeniem postępowań przed sądami administracyjnymi doradzamy i reprezentujemy naszych klientów w toku postępowań administracyjnych i podatkowych, w tym z zakresu:
  • zobowiązań podatkowych i wydawania interpretacji podatkowych;
  • postępowań administracyjnych związanych z procesem budowlanym;
  • postepowań administracyjnych związanych z wywłaszczeniem nieruchomości i ustaleniem odszkodowań za wywłaszczenie.
 • Arbitraż sportowy i postępowanie dyscyplinarne

  Wspierając prawnie środowisko sportowe posiadamy bogate doświadczenie w  reprezentowaniu klientów zarówno przed krajowymi sądami polubownymi (m.in. Piłkarskim Sądem Polubownym oraz Sądem Polubownym Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej) jak i zagranicznymi trybunałami arbitrażowymi (m.in. FIVB Tribunal oraz Basketball Arbitral Tribunal). W ramach naszych usług reprezentujemy również klientów w postępowaniach dyscyplinarnych przed: organami polskich związków sportowych, organami międzynarodowych federacji sportowych, Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim czy Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS). Zaufaniem obdarzyli nas zawodnicy, trenerzy oraz działacze, w tym uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, medaliści Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski.
 • Stwierdzenie nieważności małżeństw w sądach kościelnych

  Kwestie związane z zakończeniem związku małżeńskiego nie kończą się w sferze prawa cywilnego. Sam rozwód nie zawsze jest dla naszych Klientów rozwiązaniem ich życiowych trosk, dlatego możemy im zaoferować unikatową specjalizację polegającą na świadczeniu usług związanych z poprowadzeniem procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego przed sądem kościelnym. Dla potrzeb tych postepowań nasz ekspert ukończył specjalistyczną edukację i posiadł najwyższe kompetencje. W zakres naszych usług wchodzą tak konsultacje, które wyjaśnią naszym Klientom zasadność występowania z tą procedurą, jak i przygotowanie skargi oraz asystę w toku procesu przed sądem kościelnym. Nasze usługi w powyższym zakresie obejmują:
  • analizę stanu faktycznego przedstawionego przez naszych Klientów oraz ocenę, czy sprawa rokuje uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa przed sądem kościelnym;
  • przygotowanie skargi powodowej (pozwu) o stwierdzenie nieważności małżeństwa;
  • asystę w toku procesu, w tym przygotowywanie pism i odpowiedzi na pisma strony przeciwnej w toku procesu.
   

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i podatkowego.

Pozostali specjaliści

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.