Odszkodowania

Odszkodowania

Począwszy od 2000 roku zajmujemy się kompleksowym wsparciem prawnym w zakresie dochodzenia odszkodowań - zarówno tych dotyczących życia i zdrowia naszych Klientów, jak i odszkodowań związanych z wywłaszczeniami nieruchomości, czy ograniczaniu ich służebnościami, aż po odszkodowania konsumenckie związane ze stosowaniem przeciwko naszym Klientom tzw. klauzul niedozwolonych.

 • Wypadki komunikacyjne

  W imieniu naszych Klientów, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych dochodzimy:
  • zadośćuczynienia za doznane obrażenia ciała spowodowane wypadkiem;
  • odszkodowania obejmującego zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do lekarzy;
  • zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej;
  • renty po śmierci osoby bliskiej;
  • odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej;
  • odszkodowania z tytułu obniżenia wartości pojazdu, zaniżonych kosztów naprawy, korzystania z pojazdu zastępczego;

  Ofiarom wypadków i ich rodzinom oferujemy wsparcie prawne obejmujące:
  • ocenę rozmiaru szkody, dokonaną we współpracy ze specjalistami;
  • wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za dokonanie wypłaty;
  • pomoc przy skompletowaniu dokumentacji medycznej;
  • zgłoszenie szkody w imieniu klienta;
  • kontrolę prawidłowości i terminowości działania podmiotu odpowiedzialnego;
  • negocjacje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym na etapie przedsądowym, mające na celu uzyskanie odszkodowania w krótkim czasie i zakończenie procesu likwidacyjnego w sposób polubowny;
  • prowadzenie sprawy na etapie sądowym w przypadku, gdy oferowana wysokość odszkodowania nie jest satysfakcjonująca dla klienta;
  • bieżące konsultacje i doradztwo prawne.
 • Wypadki przy pracy

  Poszkodowanym w wypadkach przy pracy oferujemy dochodzenie w ich imieniu odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty z OC pracodawcy, a także świadczenia z ZUS.
 • Błędy w sztuce lekarskiej

  Świadczymy również pomoc prawną ofiarom błędów w sztuce lekarskiej, czyli działań lub zaniechań lekarzy i personelu medycznego wyrządzających szkodę pacjentowi. W ramach wsparcia prawnego w tym zakresie dochodzimy wypłaty odszkodowania, renty lub zadośćuczynienia od zakładów opieki zdrowotnej oraz lekarzy prowadzących indywidulaną praktykę lekarską.
 • Wywłaszczenia nieruchomości i służebności

  W ramach prowadzonej pomocy prawnej obejmującej dochodzenie odszkodowań dot. wywłaszczenia nieruchomości, czy ograniczenia jej służebnościami oferujemy m.in.:
  • przygotowanie analizy stanu prawnego nieruchomości i posadowionych na niej urządzeń przesyłowych;
  • uczestnictwo i wsparcie właścicieli nieruchomości w rozmowach i negocjacjach z podmiotem dokonującym wywłaszczenia, czy podmiotem zmierzającym do ograniczenia własności służebnością;
  • pomoc w określeniu wysokości odszkodowania za wywłaszczenie i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności;
  • reprezentację właścicieli w postępowaniu przedsądowym i sądowym, w sprawach o uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości i znajdujących się na niej urządzeń przesyłowych;
  • pomoc w określeniu wysokości odszkodowania, o jakie może ubiegać się właściciel z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości;
  • reprezentację właścicieli w postępowaniu przedsądowym i sądowym w sprawach o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 • Naruszenia praw konsumenckich

  Nasza oferta obejmująca prowadzenie postępowań związanych z naruszeniami praw konsumentów dotyczy:
  • doradztwa i opiniowania umów zawieranych przez osoby fizyczne z przedsiębiorcami;
  • doradztwa w zakresie umów zawieranych na odległość;
  • wypowiadania i odstępowania od umów zawierających klauzule niedozwolone;
  • prowadzenia spraw zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.
  • W zakresie prowadzenia postępowań związanych z naruszeniami praw konsumentów doradzamy i reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących przede wszystkim:
   • ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czyli tzw. polisolokat;
   • stosowania przez instytucje kredytowe i ubezpieczeniowe postanowień przerzucających na klientów koszty obsługi umowy.

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i podatkowego.

Pozostali specjaliści

Kontakt z nami