Prawo sportowe

Prawo sportowe

Jesteśmy jedną z nielicznych Kancelarii w Polsce specjalizujących się w prawie sportowym. Specjalizacja ta wynika z pasji założyciela Kancelarii Tomasza Dauermana, eksperta w tej dziedzinie. Od ponad 18 lat udzielamy pomocy prawnej związkom sportowym, klubom sportowym, zawodnikom, trenerom, menedżerom, działaczom i innym osobom związanym ze sportem. Nasz dział sportowy wspiera merytorycznie portal www.prawosportowe.pl. Wszystkim klientom, w zakresie zarówno sportu profesjonalnego jak i amatorskiego, oferujemy kompleksową obsługę prawną.

 • Sportowcy

  Ciągły wzrost regulacji prawa sportowego na poziomie krajowych i międzynarodowych organizacji sprawia, że interesy zawodników są coraz lepiej chronione, z drugiej strony rośnie liczba wymogów, które muszą spełniać. Od samego początku działalności Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz uczestników współzawodnictwa sportowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i różnorodności prowadzonych spraw zyskaliśmy zaufanie szerokiej grupy sportowców i miano lidera w obszarze prawa sportowego. Z naszych usług korzystają profesjonaliści, w tym medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, ale również amatorzy szeroko rozumianego sportu powszechnego. W ramach świadczonych usług oferujemy między innymi:
  • negocjacje, przygotowanie i weryfikację umów, w szczególności kontraktów sportowych, umów menedżerskich i sponsorskich,
  • pomoc prawną w zakresie uzyskiwania stypendiów klubowych, samorządowych oraz państwowych,
  • reprezentowanie zawodników w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe w związku z uprawianiem sportu,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami polubownymi, w tym Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz Sportowym Sądem Arbitrażowym (CAS) w Lozannie,
  • prowadzenie postępowań mediacyjnych mających na celu ugodowe zakończenie sporu,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami dyscyplinarnymi związków sportowych oraz międzynarodowych federacji sportowych,
  • reprezentację w sprawach administracyjnych przed Ministrem Sportu i Turystyki, organami administracji państwowej i samorządowej,
  • pomoc prawną w zakresie ochrony wizerunku oraz dóbr osobistych.
 • Kluby Sportowe

  Przepisy prawa powszechnie obowiązującego bardzo szeroko wyznaczyły granicę dopuszczalnych form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności przez kluby sportowe. Mogą to być podmioty posiadające przymiot osobowości prawnej, w szczególności kapitałowe spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, ale także spółdzielnie. Ta różnorodność w połączeniu z przepisami prawa wewnętrznego poszczególnych dyscyplin sportu wymaga od działaczy dużej świadomości prawnej. A do tego z uwzględnieniem wszelkich optymalizacji, których stosowanie jest konieczne by sobie dobrze radzić na trudnym rynku sportu i skromnych możliwościach budżetowych. Kancelaria posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej wskazanych powyżej podmiotów działających w różnych dyscyplinach sportu. Dzięki nabytej wiedzy, jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom profesjonalne wsparcie z uwzględnieniem specyfiki, jaka wiąże się z formą organizacyjno-prawną prowadzonej przez nich działalności. Mając na uwadze powyższe w ramach świadczonych usług oferujemy między innymi:
  • doradztwo w tworzeniu i zakładanie klubu sportowego z zachowaniem optymalizacji działalności,
  • bieżącą obsługę prawną klubów sportowych,
  • przygotowywanie opinii prawnych, analiz prawnych, udzielanie porad i konsultacji,
  • sporządzanie oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych (tj. statutów, regulaminów, uchwał),
  • negocjacje, przygotowanie i weryfikację wszelkiego rodzaju umów, w tym kontraktów zawodniczych, umów z trenerami, umów sponsorskich i reklamowych,
  • pomoc prawną w sprawach pracowniczych,
  • doradztwo w zakresie ogłaszania i przeprowadzania zamówień publicznych oraz przetargów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed KRS i sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe w związku z uprawianiem sportu i prowadzoną działalnością,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami dyscyplinarnymi związków sportowych oraz międzynarodowych federacji sportowych,
  • reprezentację w sprawach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej,
  • tworzenie i modyfikację baz danych związanych z ochroną danych osobowych.
 • Prywatne inicjatywy sportowe (Akademie)

  Działalność prywatnych podmiotów sportowych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Staje się biznesem, który wymaga profesjonalnego wsparcia prawnego. Kancelaria posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w  kompleksowej obsłudze prawnej organizatorów aktywnego wypoczynku, zarówno od strony prawa sportowego, jak i w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Efektem naszej pracy jest zapewnienie Klientowi optymalnego i bezpiecznego modelu dla podejmowanych przez niego inicjatyw. W ramach świadczonych usług oferujemy między innymi:
  • doradztwo, wybór formy prawnej i zakładanie przedsiębiorstw,
  • optymalizację kosztów prowadzenia klubu, obiektu i kosztów podatkowych,
  • pomoc prawną przy dostosowywaniu sprzętu i warunków sanitarnych obiektu do wymogów prawa krajowego i unijnego,
  • pełną obsługę prawną klubów i akademii,
  • przygotowanie i weryfikację umów, w tym umów członkowskich, kontraktów dla pracowników, instruktorów i trenerów personalnych, umów sponsorskich i reklamowych,
  • pomoc prawną w sprawach pracowniczych,
  • sporządzanie umów z opiekunami prawnymi małoletnich członków,
  • sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych tj. regulaminy oraz oświadczenia,
  • tworzenie i modyfikację baz danych w celu ich dostosowania do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
  • pomoc prawną w sprawach konsumenckich związanych w szczególności z niedozwolonymi klauzulami umownymi,
  • pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego i własności intelektualnej, np. indywidualnych programów treningowych,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed KRS i sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe w związku z prowadzoną działalnością,
  • reprezentację w sprawach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej.
 • Polskie Związki Sportowe / Związki Sportowe / Okręgowe Związki Sportowe

  Formalno-prawny model polskiego sportu oparty jest na polskich związkach sportowych i związkach sportowych, a w terenie dodatkowo okręgowych związkach sportowych. Podmioty te posiadają szereg wyłącznych praw i kompetencji, oddziałując na kształt współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie oraz jej popularność. Ustanawiają reguły sportowe, organizacyjne i dyscyplinarne danej dyscypliny. Wspierając prawnie środowisko sportowe, posiadamy bardzo bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze polskich związków sportowych, związków sportowych i okręgowych związków sportowych. Tworzymy związki sportowe, wspieramy prawnie w drodze do uzyskania statusu polskiego związku sportowego w postępowaniu administracyjnym przed Ministrem Sportu i Turystyki, a także pomagamy związkom sportowym dyscyplin nieolimpijskich w walce o należny im status – w szczególności poprzez działania lobbingowe. W sportach zespołowych tworzymy ligi zawodowe. W ramach świadczonych usług oferujemy między innymi:
  • sporządzanie i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych,
  • przygotowywanie opinii prawnych, analiz prawnych, udzielanie porad i konsultacji,
  • pomoc prawną przed KRS, MSiT, organami administracji państwowej i samorządowej,
  • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, obsługę walnych zgromadzeń i posiedzeń zarządów,
  • pomoc z zakresu prawa pracy,
  • przygotowywanie i weryfikację zapisów wszelkiego rodzaju umów,
  • doradztwo w zakresie ogłaszania i przeprowadzania zamówień publicznych oraz przetargów,
  • doradztwo w zakresie rejestracji baz danych oraz w postępowaniu przy przetwarzaniu danych osobowych oraz praw osób fizycznych,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikające z uprawiania sportu i prowadzonej działalności,
  • podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w ramach działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
 • Organizacje pozarządowe (NGO)

  Wciąż wzrasta rola organizacji pozarządowych w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Utworzenie oraz sprawne działanie organizacji pozarządowej wymaga spełniania wymogów prawnych na wielu płaszczyznach. Kancelaria od lat udziela wsparcia prawnego licznym organizacjom pozarządowym, w tym stowarzyszeniom oraz fundacjom, na różnych etapach ich działania – od doradztwa i pomocy prawnej przy ich tworzeniu, poprzez działalność bieżącą, na ich przekształcaniu i łączeniu skończywszy. W ramach świadczonych usług oferujemy między innymi:
  • doradztwo i udzielanie porad prawnych w zakresie wyboru stosownej formy prawnej,
  • wsparcie prawne przy zakładaniu podmiotu, w tym organizacja zgromadzeń założycielskich,
  • sporządzanie i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych (m.in. statutów, regulaminów, uchwał),
  • przygotowywanie opinii prawnych, analiz prawnych, udzielanie porad i konsultacji,
  • pomoc prawna w sprawach związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym oraz przy bieżącym funkcjonowaniu organizacji,
  • przygotowywanie i weryfikację zapisów umów i kontraktów,
  • doradztwo w zakresie rejestracji baz danych oraz w postępowaniu przy przetwarzaniu danych osobowych,
  • doradztwo w zakresie ogłaszania i przeprowadzania zamówień publicznych oraz przetargów,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikające z prowadzonej działalności,
  • reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi,
  • pomoc prawną w zakresie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego,
  • wsparcie prawne w zakresie spełniania obowiązków i realizacji korzyści wynikających z posiadania statusu organizacji pożytku publicznego.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa sportowego, specjalizuje się w doradztwie prawnym, managemencie sportowym oraz lobbingu.

Kontakt z nami