Licencje trenerskie w polskiej piłce nożnej cz. 3

22.03.2024, 06:00

Licencje trenerskie w polskiej piłce nożnej cz. 3

Wracamy do tematu licencji trenerskich poruszanego już ostatnio na łamach prawosportowe.pl, dzisiaj będzie o karach za prowadzenie zespołu przez trenera bez licencji, a także o trenerach zagranicznych i tych, którzy awansowali z drużyną ligę wyżej a nie mają uprawnień oraz tych, którzy kształcą się i zdobywają odpowiednią licencję. Zapraszam do lektury!

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Uchwały nr I/9 z dnia 30 stycznia 2024 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce (dalej: Uchwała), naruszenie postanowień niniejszej Uchwały, w postaci prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I, II ligi, CLJ U-19, CLJ U-17, U15 mężczyzn, CLJ U 18 i CLJ U 16 kobiet oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i Ekstraligi kobiet podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych PZPN przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej, powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych.

Są one wysokie i dotkliwe. Klub Ekstraklasy za pierwszy mecz prowadzony przez trenera bez wymaganej licencji jest karany karą pieniężna w wysokości 100 000 złotych. Za drugi mecz taka kara wynosi już 200 000 złotych, a trzeci mecz i kolejne - dwukrotność ostatniej nałożonej na klub kary. Trzeba wspomnieć, że nie ma tutaj „widełek” kary finansowej i tak jest zresztą w przypadkach prowadzenia zespołu przez trenera bez licencji w niższych ligach, z tym, że tam kary są niższe.

W przypadku klubu I ligi, za pierwszy mecz - kara pieniężna wynosi 50 000 złotych, za drugi - 100 000 złotych, a za trzeci - dwukrotność ostatniej nałożonej na klub kary.

Kluby drugoligowe płacą mniej, bo w przypadku pierwszego meczu - kara pieniężna wynosi 25 000 złotych, drugiego – 50 000 złotych, a trzeciego - dwukrotność ostatniej nałożonej na klub kary.

Dla klubów: CLJ U-19, CLJ U-17 mężczyzn, CLJ U 18 kobiet, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet kary wynoszą: 10 000 złotych za pierwszy mecz, 20 000 złotych za drugi i za trzeci mecz - dwukrotność ostatniej nałożonej na klub kary.

Klub III ligi płaci za prowadzenie zespołu przez trenera bez licencji: za pierwszy mecz –10 000 złotych, za drugi -  20 000 złotych, a za trzeci mecz – karą jest weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego.

Dla klubów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-15 mężczyzn i CLJ U 16 kobiet kara wynosi za pierwszy mecz –2000 złotych, za drugi - 4000 złotych, a trzeci mecz kończy się weryfikacją zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego.

Realizacja tych postanowień należy do Komisji Dyscyplinarnej PZPN, a postępowanie odbywa się na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Teraz o karach na niższych szczeblach rozgrywek. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Uchwały, naruszenie postanowień niniejszej Uchwały oraz prowadzenie zespołu piłki nożnej pozostałych, niż wymienione w art. 21 ust. 1 klas rozgrywkowych, podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej, powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, o których poniżej.

Klub uczestniczący w rozgrywkach: IV ligi za pierwszy mecz prowadzony przez trenera bez licencji zostaje ukarany karą pieniężna w wysokości 2000 złotych, za drugi mecz – karą pieniężną 4000 złotych, a trzeci taki mecz to weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego.

Klub ligi/klasy Okręgowej, ligi wojewódzkiej juniorów starszych chłopców (A1 i A2) i młodszych ( B1 i B2 ), I ligi, II ligi kobiet, I, II ligi futsalu mężczyzn i kobiet za pierwszy mecz jest karany karą pieniężną 1000 złotych, za drugi mecz – kara pieniężna 2000 złotych, a trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego.

Klub seniorów klasy A, klasy B, klasy C, zespołów dziecięcych i młodzieżowych (od C1 do G2), III, IV, V ligi kobiet oraz lig młodzieżowych dziewcząt (od A1 do C2 ) i pozostałych lig futsalu mężczyzn i kobiet za pierwszy mecz karany jest karą pieniężną wysokości 500 złotych, za drugi– karą 1000 złotych, a trzeci – to weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego.

Co do trenera posiadającego zagraniczną licencję, który zamierza pracować z polskim zespołem, to zgodnie z art. 24 Uchwały, musi on przed podjęciem pracy przedstawić do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN/ właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów ważną licencję uprawniającą do prowadzenia zespołu na właściwym poziomie rozgrywek, wydaną przed macierzystą federację, będącą stroną konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich. Trener posiadający zagraniczną licencję, przed przystąpieniem do prowadzenia zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, musi zarejestrować się na platformie PZPN 24, składając w szczególności skan posiadanej licencji. Klub zatrudniający trenera posiadającego zagraniczną licencje ma obowiązek udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy przy procesie rejestracji w systemie PZPN.  Trener posiadający licencję zagraniczną, za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – występuje do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN/ właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów o wyrażenie zgody na zatrudnienie go w klubie. Za wydanie zgody, pobrana zostanie opłata administracyjna – szczegóły w Uchwale.

Trenerzy, którzy kontynuują pracę na podstawie licencji/zgody uzyskanej w zakończonym sezonie w dalszym ciągu mają możliwość prowadzenia zespołu, którego dotyczyła zgoda w danej klasie rozgrywkowej bez posiadania wymaganej dla danej klasy rozgrywkowej licencji. W takim przypadku wydawana jest takiemu trenerowi warunkowo zgoda na prowadzenie zespołu w danej klasie rozgrywkowej na okres jednego sezonu (art. 25 ust. 1 Uchwały). W przypadku piłki młodzieżowej zgoda ta może być przedłużana (każdorazowo na okres 1 sezonu) do poziomu Junior C1/Junior C2 w danym klubie. W przypadku drużyn młodzieżowych od C2 do A1 na poziomie lig/klas okręgowych lub klas niższych zgoda nie jest wymagana, trener może kontynuować pracę.

Natomiast, zgodnie z art. 26 Uchwały, trenerzy, którzy uzyskali z prowadzonym przez siebie zespołem awans do ligi wymagającej od trenera posiadania wyższej licencji, w dalszym ciągu mają możliwość prowadzenia tego zespołu w wyższej klasie rozgrywkowej. W takim przypadku wydawana jest takiemu trenerowi warunkowo zgoda na prowadzenie zespołu w danej klasie rozgrywkowej na okres jednego sezonu. Zgoda ta może być przedłużana (każdorazowo na okres jednego sezonu/ do końca sezonu) do momentu zakończenia pracy trenera w klubie, w którym uzyskał awans.

Trenerzy, którzy uczestniczą w kursie UEFA PRO mogą wystąpić do Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów o wydanie zgody na prowadzenie zespołu uczestniczącego w rozgrywkach ekstraklasy lub I ligi. W takim przypadku trenerowi może zostać wydana warunkowo zgoda na prowadzenie danego zespołu ekstraklasy lub I ligi na okres trwania kursu. i dotyczyć może wyłącznie jednego zespołu ekstraklasy lub I ligi. Zespół ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów cofa wydaną zgodę w przypadku usunięcia trenera z kursu lub jego rezygnacji z udziału w kursie.

Trenerzy, którzy uczestniczą w kursie UEFA Goalkeeper A mogą wystąpić do Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów o wydanie zgody na prowadzenie zespołu uczestniczącego w rozgrywkach ekstraklasy. W takim przypadku trenerowi może zostać wydana warunkowo zgoda na prowadzenie danego zespołu ekstraklasy na okres trwania kursu i dotyczyć może wyłącznie jednego zespołu ekstraklasy. Zespół ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów cofa wydaną zgodę w przypadku usunięcia trenera z kursu lub jego rezygnacji z udziału w kursie.

Trenerzy, którzy uczestniczą w kursie UEFA A mogą wystąpić do Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów/ właściwego WZPN w przypadku IV ligi o wydanie zgody na prowadzenie zespołu uczestniczącego w rozgrywkach III lub IV ligi. W takim przypadku trenerowi może zostać wydana warunkowo zgoda na prowadzenie danego zespołu III lub IV ligi na okres trwania kursu i dotyczyć może wyłącznie jednego zespołu III lub IV ligi. Zespół ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów/ właściwy WZPN cofa wydaną zgodę w przypadku usunięcia trenera z kursu lub jego rezygnacji z udziału w kursie.

Natomiast trenerzy, którzy uczestniczą w kursie UEFA B i legitymują się ważną licencją UEFA lub Grassroots C mogą wystąpić do odpowiedniego WZPN o wydanie zgody na prowadzenie zespołu uczestniczącego w rozgrywkach ligi/klasy Okręgowej lub młodzieżowych rozgrywkach w kategoriach junior A1 – Junior C2. W takim przypadku trenerowi może zostać wydana warunkowo zgoda na prowadzenie danego zespołu rozgrywkach ligi/klasy Okręgowej lub młodzieżowych rozgrywkach w kategoriach junior A1 – Junior C2 na okres trwania kursu i dotyczyć może wyłącznie jednego zespołu rozgrywkach ligi/klasy Okręgowej lub młodzieżowych rozgrywkach w kategoriach junior A1 - Junior C2. WZPN cofa wydaną zgodę w przypadku usunięcia trenera z kursu lub jego rezygnacji z udziału w kursie.

Powyższe zgody, są wydawane przez Zespół ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w przypadku klubów: Ekstraklasy, I, II ligi, Futsal Ekstraklasy, CLJ U19, CLJ U17, CLJ U15 i Ekstraligi, I i II ligi kobiet oraz CLJ U15, CLJ U16 i CLJ U18 kobiet. W przypadku pozostałych klas rozgrywkowych – zgody są wydawane przez właściwy dla danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów

 

28.05.2024, 06:00

Zakres przedmiotowy i podmiotowy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

Lee mas
24.05.2024, 06:00

Młodzieżowiec w zespole Ekstraklasy

Lee mas

¿Tiene alguna pregunta??

Llame al +48 71 794 77 83

El sitio web utiliza cookies que son necesarias para un uso cómodo del sitio web. Puede modificar la configuración de cookies en su navegador en cualquier momento. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.