Program Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich w sezonie 2023/2024  

28.07.2023, 06:00

Od kilku lat działa Program Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, czyli projekt skierowany do szkółek piłkarskich, którego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja poziomu organizacji tych szkółek. Szkółki (akademie) aplikują o certyfikaty. Początkowo były to trzy certyfikaty: złoty, srebrny i brązowy, a przed poprzednią edycja czyli w 2022 roku wprowadzono także zielony certyfikat dla tych mniejszych akademii, które z racji swojego działania, posiadanej infrastruktury i kadry nie spełniały wymogów dotychczasowych certyfikatów.

Nowa edycja Programu została wprowadzona Uchwałą nr VI/92 z dnia 16 czerwca 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich (dalej: Uchwała). Zgodnie z § 1 Uchwały, wyłącznym organizatorem Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskich jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, będący polskim związkiem sportowym w sporcie piłka nożna, działającym na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.

W § 1  ust. 3 zostały zawarte założenia i cele Programu Certyfikacji, a są to:

- Upowszechnianie i promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

- Podniesienie i standaryzacja szkolenia sportowego w obszarze kompetencyjnym oraz infrastrukturalnym;

-  Podniesienie jakości szkolenia sportowego w piłce nożnej;

-  Podniesienie jakości szkolenia i kompetencji kadr trenerskich;

- Podwyższanie kompetencji zarządczych właścicieli/administratorów szkółek piłkarskich;

-  Udzielenie pomocy rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci grających w piłkę, w wyborze Szkółek Piłkarskich, wskazując które spełniają standardy szkoleniowe PZPN, są bezpieczne, a ich kadra ma kwalifikacje niezbędne do tego, aby szkolić zawodników;

- Wzrost liczby osób uprawiających piłkę nożną.

Regulamin Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich (dalej: Regulamin) reguluje prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności wszystkich podmiotów zaangażowanych w Program Certyfikacji, a także definiuje minimum wymagań dotyczących kryteriów sportowych, infrastrukturalnych, personalnych, administracyjnych oraz prawnych jakie musi spełnić Szkółka Piłkarska, by otrzymać Certyfikat PZPN.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały, certyfikat PZPN przyznawany jest na okres maksymalnie jednego roku kalendarzowego, zawsze do 31 grudnia. Certyfikaty są przyznawane na 4 poziomach: Zielonym, Brązowym, Srebrnym i Złotym i są niezbywalne (nieprzenoszalne). Certyfikat nie może być przedmiotem umowy sprzedaży, cesji lub jakiejkolwiek innej formy przeniesienia tego uprawnienia. W przypadku zbycia zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej na rzecz innego klubu będącego członkiem PZPN oraz innej formy przekształcenia szkółki przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN o członkostwie (w szczególności: zmiany nazwy, zmiany siedziby, zmiany formy prawnej: zbycia, przejęcia, połączenia, podziału klubu) certyfikat – jako element ogółu praw i obowiązków poprzednika – przechodzi na podmiot nowopowstały w wyniku przekształcenia. Warunkiem skutecznego przejęcia certyfikatu jest potwierdzenie dokonanego przekształcenia stosowną uchwałą właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej/PZPN. Nowopowstały – w wyniku powyższego przekształcenia podmiot może podlegać ocenie Komisji Weryfikacyjnej PZPN ds. Certyfikacji pod kątem zachowania ciągłości spełniania kryteriów Programu Certyfikacji na dany Cykl Programu.

Zasady przyznawania Certyfikatów PZPN Szkółkom Piłkarskim zostały określone w § 5. Zgodnie z tymi przepisami, Szkółka Piłkarska może otrzymać Certyfikat tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie kryteria przyznania Certyfikatu PZPN na właściwy poziom. Kryteria przyznawania Certyfikatów PZPN na odpowiednim poziomie na każdy rok kalendarzowy są szczegółowo opisywane w Załączniku nr 1 do Regulaminu - Kryteria Programu Certyfikacji. Do tego, Certyfikowana Szkółka Piłkarska jest zobowiązana do spełniania wszystkich Kryteriów Programu Certyfikacji PZPN opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu przez cały okres obowiązywania Certyfikatu PZPN. Już teraz zachęcam Państwa do sięgnięcia na strony PZPN i Łączy Nas Piłka, gdzie znajdą Państwo szczegóły.

Proces przyznawania Certyfikatów PZPN składa się z następujących etapów:

I etap to Rejestracja podmiotu ale dotyczy to tylko szkółek Cyklu III oraz nieposiadających certyfikatu,

II etap to wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

III Etap to uzupełnianie danych,

IV etap to weryfikacja,

V etap to procedura przed Komisją Weryfikacyjną.

Organem I instancji w tym postępowaniu jest Komisji Weryfikacyjna ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich. Od decyzji tej komisji w sprawie przyznania Certyfikatu, odmowy przyznania Certyfikatu PZPN, zmiany poziomu albo odebrania Certyfikatu PZPN przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od doręczenia decyzji do Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, która rzecz jasna jest organem odwoławczym w tych sprawach. Decyzje Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich są ostateczne.

W § 9 zawarto regulacje w sprawie rezygnacji z Programu, wygaśnięcia i odebrania Certyfikatu PZPN.  Trzeba wyjść od tego, że udział w Programie Certyfikacji PZPN jest dobrowolny i wymaga zgody Szkółki Piłkarskiej na udział w nim wyrażony poprzez akceptację Regulaminu. Certyfikowana Szkółka Piłkarska może w każdej chwili złożyć oświadczenie w przedmiocie rezygnacji z udziału w Programie.Rezygnacja z udziału w Programie nie wywołuje żadnych skutków prawnych w zakresie praw Szkółki Piłkarskiej do ubiegania się o przyznanie Certyfikatu PZPN w kolejnych Cyklach Programu Certyfikacji.  

W § 9 ust. 5 Uchwały zawarto przesłanki wygaśnięcia Certyfikat. Należą do nich m.in. rozwiązanie Szkółki Piłkarskiej, jej likwidacja i w efekcie utrata członkostwa w PZPN lub niemożliwość spełniania  kryteriów podmiotowych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Organy PZPN ds. Certyfikacji mogą odebrać Szkółce Piłkarskiej Certyfikat PZPN za naruszenie Regulaminu, w szczególności za:

- brak akceptacji Regulaminu przez wszystkich Administratorów w przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu albo cofnięcia oświadczenia o akceptacji obowiązującego Regulaminu;

- negatywną ocenę wystawioną w czasie Audytu Rocznego;

- brak Drużyn w certyfikowanych kategoriach wiekowych;

- dwukrotną w ciągu roku kalendarzowego odmowa przeprowadzenia wizyty edukacyjnej (poziom Zielony);

- odmowę przeprowadzenia Wizyty Monitorującej lub niewpuszczenie Trenera Monitorującego na teren obiektu sportowego, na którym zaplanowano Trening;

- stwierdzenie podczas Wizyty Monitorującej, Wizyty Kontrolnej lub w ramach analizy danych w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską szczególnie rażących naruszeń Regulaminu lub Kryteriów Programu Certyfikacji, w szczególności: cofanie daty w systemie operacyjnym komputera Szkółki Piłkarskiej w celu wstecznego wprowadzenia wydarzeń w Harmonogramie lub rozmyślne dodawanie fikcyjnych dokumentów w celu umożliwienia tworzenia wydarzeń Harmonogramie lub manipulowanie terminami wydarzeń w Harmonogramie w celu uniemożliwienia organizacji Wizyty Monitorującej lub prowadzenie zajęć w Szkółce Piłkarskiej przez Trenera figurującego w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, pomimo powzięcia wiedzy o tym fakcie przez Szkółkę.

Odebranie Certyfikatu może nastąpić w każdym czasie obowiązywania Certyfikatu PZPN. PZPN przed wszczęciem postępowania w sprawie odebrania Certyfikatu przez Komisję Weryfikacyjna ds. Certyfikacji. PZPN informuje o tym fakcie Administratorów Szkółki drogą mailową. Komisja Weryfikacyjna ds. Certyfikacji PZPN może przed podjęciem decyzji o odebraniu Certyfikatu PZPN, zażądać od Administratorów Szkółki wyjaśnień dotyczących przyczyn dla których wszczęto postępowanie. W przypadku Szkółki Piłkarskiej korzystającej za pośrednictwem PZPN z dotacji pochodzącej ze środków publicznych, która utraciła Certyfikat, odebranie dostępu do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską musi być poprzedzone pełnym rozliczeniem z pozyskanych środków finansowych.

11.07.2024, 06:00

Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. Ligi na sezon 2024/2025

Lee mas
09.07.2024, 06:00

Dyscyplina na EURO 2024

Lee mas

¿Tiene alguna pregunta??

Llame al +48 71 794 77 83

El sitio web utiliza cookies que son necesarias para un uso cómodo del sitio web. Puede modificar la configuración de cookies en su navegador en cualquier momento. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.