Niesportowe zachowanie podczas zawodów piłkarskich

23.01.2024, 06:00

O rażącym niesportowym zachowaniu zawodników i osób przebywających na ławkach rezerwowych podczas meczu piłki jako podwyższającym z mocy prawa (Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN) wymiary kar za przewinienia związane z grą już pisaliśmy na łamach bloga prawosportowe.pl, a dziś pora na postaci tych różnych niesportowych zachowań, określone Rozdziale III (art. 69 – 77) Regulaminu.

W art. 69, czyli pierwszym w Rozdziale III p.t. „niesportowe zachowanie” mamy uregulowany czyn, a właściwie składniki tego czynu określone jako „słowa i zachowania wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe”.

Zgodnie z art. 69 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN (dalej: RD PZPN), za używanie w związku z zawodami piłkarskimi słów lub prezentowanie zachowań wulgarnych lub uznanych powszechnie za obraźliwe wymierza się karę upomnienia, nagany lub karę pieniężną. W § 2 mamy kwalifikowaną postać: „W przypadku, jeżeli słowa lub zachowania wulgarne lub uznane powszechnie za obraźliwe, o których mowa w § 1, kierowane są w stosunku do sędziego, wymierza się karę upomnienia, nagany, karę pieniężną lub karę dyskwalifikacji w wymiarze nie wyższym niż 5 meczów”.

W art. 70  RD PZPN uregulowano czyn określany jako „podważanie decyzji sędziowskich”. W świetle tego przepisu, za podważanie decyzji sędziowskich lub kompetencji sędziów przez zawodników, trenerów, członków sztabu medycznego lub działaczy, wymierza się karę upomnienia, nagany lub karę pieniężną.

Art. 71 – to z kolei regulacja odnosząca się do czynu „samowolnego opuszczenia boiska przez drużynę lub odmowy dalszego rozgrywania meczu”. W przypadku samowolnego opuszczenia boiska przez drużynę lub odmowy dalszego rozgrywania meczu kary wymierzane w stosunku do klubów sportowych jaki i osób fizycznych. Kary dla klubów za ten czyn obejmują: karę pieniężną, nie niższą niż 5.000 zł lub weryfikację zawodów jako walkower lub wykluczenie z rozgrywek, jako najbardziej surową i dotkliwą z kar za ten czyn. Z kolei wobec osób fizycznych wymierzone mogą zostać: kara pieniężna nie niższą niż 1.000 zł lub kara dyskwalifikacji nie niższa niż 1 miesiąc.

Podobnym czynem do samowolnego opuszczenia boiska przez drużynę lub odmowy dalszego rozgrywania meczu jest czyn z art. Art. 71 [1] PZPN, czyli „opóźnienie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry, przerwa w meczu”. Katalog kar w tym przepisie również (podobnie jak w poprzednim przypadku – przyp. M.Ż.) obejmuje kary dla klubów i osób fizycznych. I tak, klub za opóźnienie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry, a także za spowodowanie przerwy w meczu może zostać ukarany karą pieniężną, nie niższą niż 1.000 zł, a osoba fizyczna - karą pieniężną nie niższą niż 1.000 zł lub karą dyskwalifikacji nie niższą niż 1 miesiąc.

Groźba lub przemoc – to z kolei czyn uregulowany w art. 72 RD PZPN i tutaj występuje jeszcze odmiana kwalifikowana czynu, czyli ostrzejsza kara za przewinienie, którego adresatem jest sędzia zawodów piłkarskich. Zgodnie z art. 72 § 1.1 RD PZPN, osoba stosująca groźbę, przemoc lub naruszająca nietykalność cielesną sędziego lub innej osoby w związku z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach członkowskich, w szczególności w celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań, może zostać ukarana karą pieniężną nie niższą niż 2.000 zł, karą dyskwalifikacji, karą zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną lub karą wykluczenia z PZPN.

Zgodnie z § 1.2., w przypadku, gdy groźba, przemoc lub naruszenie nietykalności cielesnej sędziego, o której mowa w § 1.1 ma charakter rażący– kara dyskwalifikacji nie może być niższa niż 1 rok.

W art. 72 § 2 RD PZPN mowa z kolei o odpowiedzialności klubu za przewinienie dyscyplinarne polegające na kierowaniu gróźb i stosowaniu przemocy.  Klub taką odpowiedzialność ponosi, jeżeli co najmniej dwóch zawodników lub działaczy tego klubu dopuszcza się takiego zachowania. Wówczas organ dyscyplinarny może wymierzyć klubowi karę. I tu katalog kar jest bardzo szeroki, od kary pieniężnej, przez weryfikację zawodów jako walkower, dalej przez karę rozgrywania meczu bez udziału publiczności, przez karę zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości, będącej siedzibą klubu, aż po wykluczenie z rozgrywek i idąc najdalej po przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej.

Z kolei zgodnie z art. 72 §3, karom określonym w § 1 i § 2 podlega również ten, kto usiłuje bądź czyni przygotowania do popełnienia powyższych czynów.

Kolejne przewinienie – to z art. 73 RD PZPN – nie jest czynem takiego „kalibru” jak wyżej przytoczone. Oczywiście odnosi się do bardzo ważnej sfery zawodów piłkarskich, czyli informowania o nich, marketingu i tych wszystkich wydarzeń również komercyjnych na około, a mianowicie do konferencji prasowych. „Nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową” – to nazwa tego deliktu. Tutaj mamy tylko jedną karę – pieniężną. Za nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową wymierza się karę pieniężną w wysokości od 500 zł.

Art. 74 RD PZPN  to dla odmiany „niesportowy tryb życia”, czyli np. różne „występy” w lokalach typu dyskoteki, kluby nocne i inne czyny, tez takie z grupy chuligańskich. Dzieje się tak dlatego, że w dyspozycji przepisu mowa jest o niesportowym trybie życia lub naruszeniu zasad porządku publicznego.

Także w okresie pandemii, organy nakładały na tej podstawie prawnej kary na zawodników za udział w różnych „domówkach”, z których zdjęcia pojawiały się potem w mediach społecznościowych. Najczęściej były to kary pieniężne. Poza takimi karami przepis przwiduje: karę dyskwalifikacji od 3 miesięcy, a nawet karę wykluczenia z PZPN.

W art. 75 RD PZPN  uregulowana została odpowiedzialność za czyn, polegający na podżeganiu do nienawiści. Zawodnik lub działacz piłkarski, który publicznie lub za pośrednictwem środków masowego przekazu podżega do nienawiści lub przemocy w czasie nie związanym z meczem piłkarskim podlega: a) karze dyskwalifikacji od 3 miesięcy, b) karze pieniężnej, c) karze zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną. Tu istotny jest czas popełnienia czynu – „czas nie związany z meczem piłkarskim”.

Art. 76 RD PZPN – to regulacja dotycząca prowokowania kibiców, czyli np. takiej sytuacji, gdzie zawodnik po strzeleniu bramki udaje się w kierunku sektora kibiców drużyny przeciwnej i zachowuje się w sposób ostentacyjny prowokujący tych kibiców, np. gesty, koszulki z różnymi symbolami noszone pod koszulką meczową i ukazywane kibicom przez podniesienie „meczówki”. Historia piłkarska zna wiele takich sytuacji, a za prowokowanie kibiców, organ dyscyplinarny wymierza karę dyskwalifikacji lub karę pieniężną nie niższą niż 2.000 zł.

I ostatni z czynów z tego rozdziału – to „wypowiedzi poniżające” (art. 77 RD PZPN). Za wypowiedzi lub inne działania, mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania, potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności w sporcie piłki nożnej lub znieważające: członków władz PZPN, związków piłki nożnej, ligi zawodowej, klubów, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy sportowych i inne osoby, wskazane w art. 2 niniejszego regulaminu, wymierza się osobom fizycznym, z wyjątkiem kibiców, karę: a) upomnienia, b) nagany, c) pieniężną w wysokości od 500 zł, d) dyskwalifikacji, e) zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, f) wykluczenia z PZPN.

Na koniec wypada przypomnieć kto należy do kręgu działaczy i „innych osób, wskazanych w art. 2 niniejszego regulaminu”. W art. 2 § 3 RD PZPN wymieniono aż 7 grup osób, którę są działaczami piłkarskimi w rozumieniu regulaminu i są tam także wymienione te „inne osoby”.

I grupę stanowią: członkowie organów władzy, kontroli, jurysdykcyjnych i organów doradczych Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, ich struktur członkowskich, lig zawodowych, klubów i innych organizacji członkowskich, sędziowie, asystenci sędziego, trenerzy, pracownicy oraz współpracownicy PZPN, WZPN i ich organizacji członkowskich, każda inna osoba odpowiedzialna za sprawy sportowe, techniczne, medyczne lub administracyjne w PZPN, WZPN i w ich organizacjach członkowskich, a także każda inna osoba zobowiązana do przestrzegania Statutów, Regulaminów i przepisów PZPN i WZPN.

II grupa to członkowie statutowych organów klubów piłkarskich, a także ich udziałowcy, akcjonariusze, bądź członkowie stowarzyszeń.

III grupa to inne osoby pełniące funkcje kierownicze w sekcjach piłki nożnej.

IV grupa to licencjonowani organizatorzy imprez piłkarskich.

V grupa to kierownicy do spraw bezpieczeństwa oraz spikerzy zawodów piłkarskich.

VI grupa to inne osoby, których zachowanie pozostaje w związku z działalnością podejmowaną w imieniu lub na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, ich struktur członkowskich, niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji.

Ostatnia, VII grupa to z kolei inne osoby nie wymienione wyżej, a wpisane do sprawozdania z zawodów jako osoby funkcyjne.

18.06.2024, 06:00

Piłkarskie ME - piłkarze grają, a my sięgamy do regulaminu rozgrywek

Czytaj
14.06.2024, 06:00

Kiedy początek sezonu piłkarskiego 2024/25 w Polsce?

Czytaj

Masz pytania?

Zadzwoń +48 71 794 77 83

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 9, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 9, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.