Trener personalny z zewnątrz a umowa z siłownią

26.04.2024, 06:00

Współpraca trenera personalnego z zewnątrz z siłownią stanowi dynamiczny i coraz bardziej popularny model biznesowy w branży fitness. W społeczeństwie wzrasta świadomość znaczenia zdrowego trybu życia i coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z usług trenerów personalnych. W tym kontekście, siłownie i kluby fitness widzą szansę na poszerzenie swojej oferty poprzez współpracę z niezależnymi trenerami personalnymi. Jednakże, oprócz aspektów biznesowych i marketingowych, istnieje wiele kwestii prawnych, które należy uwzględnić przy nawiązywaniu takiej współpracy. Od umów i praw własności intelektualnej po odpowiedzialność za ewentualne kontuzje, kwestie korzystania z obiektów i jego urządzeń współpraca trenera personalnego z zewnątrz z siłownią stawia przed obiema stronami liczne wyzwania i wymaga starannego rozważenia różnych aspektów prawnych.

Oczywiście jednym z najpopularniejszych sposobów współpracy siłowni z trenerem jest umowa o dzieło lub umowa zlecenie. Klub nawiązuje zatem współpracę z trenerem, która obejmuje prowadzenie treningów personalnych. Sposobem rozliczania się z trenerem personalnym jest także ryczałt.  I tutaj mogą wystąpić dwa modele. Pierwszy, kiedy to siłownia płaci stały ryczałt trenerowi, a drugi, kiedy on opłaci co miesiąc abonament w określonej wysokości za możliwość korzystania z obiektu i przeprowadzania treningów ze swoimi podopiecznymi. Korzyści z ryczałtowej formy rozliczenia mogą być różne dla obu stron:

Dla trenera personalnego (w przypadku pierwszego wariantu):

 • Stałe dochody. Trener otrzymuje stałą kwotę, niezależnie od liczby sesji treningowych prowadzonych w danym miesiącu, co może zapewnić stabilność finansową.
 • Łatwiejsze zarządzanie finansami. Trener może łatwiej planować swoje wydatki i oszczędności, mając pewność co do stałych dochodów.

Dla siłowni:

 • Przewidywalne koszty. Siłownia zna stałą kwotę, którą musi zapłacić trenerowi personalnemu, co ułatwia planowanie finansowe/Stały dochód siłowni za możliwość korzystania z jej obiektów bez względu, czy trener przeprowadzi sesję treningową, czy też nie.
 • Uproszczone rozliczenia. Ryczałtowa forma płatności może być łatwiejsza do śledzenia i rozliczania niż płatności oparte na liczbie sesji treningowych.

Innym, występującym na rynku modelem jest tzw. low-cost.

Umowa "low-cost" między siłownią a trenerem personalnym z zewnątrz odnosi się do umowy, w której obie strony zgadzają się na niższe opłaty w zamian za pewne ustępstwa lub ograniczenia. Polega to na świadczeniu usług treningowych w niższej cenie, niż byłoby to w przypadku standardowej umowy. Ten model może sprowadzać się również do sytuacji, kiedy to siłownia nie zatrudnia trenera, ale dają możliwość prowadzenia treningów personalnych. Wystarczy, że trener wykupi karnet dla siebie i już samo to upoważnia go do prowadzenia działalności zarobkowej na terenie siłowni, a każdy klient, który przychodzi do trenera, również musi mieć wykupiony swój karnet.  

Warto również zauważyć, że opłacalność umowy "low cost" zależy od specyfiki danego rynku, konkurencji oraz oczekiwań klientów. Dla niektórych siłowni i trenerów personalnych taka umowa może być korzystna, podczas gdy dla innych może się nie opłacać. Kluczowym jest dokładne przeanalizowanie wszystkich korzyści i wad oraz dopasowanie umowy do indywidualnych potrzeb i celów obu stron. Ostateczna decyzja powinna być oparta na solidnej analizie biznesowej i długoterminowych perspektywach.

Jakie są korzyści dla siłowni w przypadku zawarcia umowy z trenerem personalnym z zewnątrz?

 • Zatrudnienie trenera personalnego z zewnątrz może zwiększyć atrakcyjność siłowni dla klientów, którzy poszukują indywidualnych treningów.
 • Zamiast zatrudniać trenerów na etacie, siłownia może podpisać umowę z trenerem z zewnątrz, co może pomóc w ograniczeniu kosztów zatrudnienia stałego personelu.
 • Siłownia może pobierać opłaty od trenerów personalnych z zewnątrz za korzystanie z ich obiektów, co może przyczynić się do zwiększenia przychodów.

Korzyści dla trenera personalnego:

 • Trener z zewnątrz może korzystać z profesjonalnej infrastruktury siłowni, co może ułatwić prowadzenie treningów i zapewnić klientom lepsze warunki bez konieczności inwestowania w drogi sprzęt, ponoszenia różnego rodzaju kosztów związanych obiektem, gdzie prowadzone są treningi.

Kwestie prawne:

 • Istotne jest zawarcie pisemnej umowy między siłownią a trenerem personalnym, która jasno określa warunki współpracy, w tym opłaty, zakres obowiązków, odpowiedzialność za ewentualne szkody czy inne istotne kwestie.
 • Prawa autorskie. Trener personalny musi upewnić się, że nie narusza praw autorskich siłowni przy korzystaniu z ich infrastruktury lub materiałów promocyjnych. Ustalenie zasad ewentualnej publikacji materiałów w mediach społecznościowych zarówno siłowni jak i trenera personalnego.
 • Zarówno siłownia, jak i trener personalny powinni mieć odpowiednie ubezpieczenie, które chroni ich przed ewentualnymi roszczeniami związanymi
  z prowadzeniem działalności. Na co z kolei powinna zwrócić uwagę osoba zawierająca umowę z trenerem personalnym?

Co do zasady umowa zawierana przesz trenera personalnego z klientem będzie to tzw. umowa o świadczenie usług trenerskich, do której na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu. Jej istotą będzie zatem dokonywanie właściwych działań ze strony trenera przy zachowaniu należytej staranności, nie zaś osiągnięcie określonego rezultatu. W kodeksie cywilnym nie przewidziano szczególnej formy dla zawarcia umowy zlecenia. W związku z tym należy uznać, że brak pisemnej formy umowy o świadczenie usług trenerskich nie powoduje nieważności czynności prawnej zawartej między stronami. 

Jedną z kluczowych kwestii jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron takiej umowy. Na jakie zagadnienia zwrócić szczególną uwagę? Oto kilka przykładów:

 • Określenie celów i oczekiwań. Umowa może zawierać opis oczekiwanych efektów treningowych, cele, do których dąży klient oraz ewentualne ograniczenia lub przeciwwskazania zdrowotne, które należy wziąć pod uwagę;
 • Warunki finansowe. W umowie należy jasno określić warunki finansowe, takie jak wysokość wynagrodzenia za usługi trenera personalnego, terminy płatności, ewentualne dodatkowe opłaty za materiały treningowe czy wykorzystanie sprzętu.
 • Odpowiedzialność i ryzyko. Umowa powinna zawierać klauzule dotyczące odpowiedzialności za ewentualne obrażenia ciała lub szkody materialne, jak również zabezpieczenia dla trenera personalnego w przypadku niewywiązania się klienta z umowy.
 • Zasady odwołań i zmian treningów: Umowa może określać zasady odwołań spotkań, zmiany harmonogramu treningów oraz warunki wypowiedzenia umowy przez jedną lub obie strony.
 • Prawa własności intelektualnej. Jeśli trener personalny udostępnia klientowi programy treningowe, materiały edukacyjne czy inne zasoby, umowa powinna jasno określać prawa własności intelektualnej do tych materiałów, zawarcie klauzuli poufności (np. klient nie może udostępniać planu treningowego autorstwa trenera personalnego, który to plan został zindywidualizowany pod jego potrzeby).
  W kontekście również istotne są kwestie uregulowania udostępniania w mediach społecznościowych materiałów zdjęciowych czy też filmowych z treningów przez strony umowy.

W dzisiejszym blogu zostały przedstawione tylko ogólne zagadnienia celem zobrazowania wielowątkowości tytułowej tematyki. Przede wszystkim jednak przez zawarciem umowy o tego rodzaju współpracy trener personalny szczegółowo przeanalizować dostępne na rynku różne opcje współpracy.  Może się okazać, że choć np. umowa low-cost oferuje chociażby niższe ceny, inne opcje mogą być bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę całkowite koszty związane z prowadzeniem treningów.

28.05.2024, 06:00

Zakres przedmiotowy i podmiotowy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

Czytaj
24.05.2024, 06:00

Młodzieżowiec w zespole Ekstraklasy

Czytaj

Masz pytania?

Zadzwoń +48 71 794 77 83

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 9, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 9, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.