„Waga” kryteriów sportowych w procesie licencyjnym klubów piłkarskiej Ekstraklasy

17.01.2024, 06:00

Podręcznik Licencyjny PZPN dla klubów Ekstraklasy na sezon 2024/2025 i następne został przyjęty 11 grudnia 2023 roku przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej (Uchwała nr XIV/184). Jak co roku, z pewnymi zmianami wynikającymi z rozwoju organizacyjnego rozgrywek i klubów obowiązują kryteria licencyjne. Jakie to są przedmiotowo kryteria o tym pisaliśmy tutaj. Przypomnimy tylko, że są to kryteria: sportowe, odpowiedzialności społecznej, infrastrukturalne, personelu i administracji,  prawnymi oraz finansowe.

Jak więc widać te sportowe zostały wymienione na początku wszystkich kryteriów w Podręczniku Licencyjnym, bo i ich ranga jest największa. To właśnie ich spełnianie ma prowadzić do rozwoju sportowego klubu, który oczywiście nie obędzie bez działań w sferze organizacyjnej, prawnej i finansowej, ale i tak w specyfice działania klubu sportowego, którego „wizytówką” i tym najważniejszym projektem jest pierwszy zespół grający na co dzień w Ekstraklasie.

W Uchwale nr XIV/184 z dnia 11 grudnia 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów Ekstraklasy na sezon 2024/2025 i następne” (dalej: Uchwała lub Podręcznik) został wprowadzony jeszcze jeden podział kryteriów już nie ten przedmiotowy, czyli czego dotyczą, ale bardziej podmiotowy, choć nie podmiotowy sensu stricto. Chodzi o podział na kryteria: A, B i C.

Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z Kryteriów A, wówczas Licencja uprawniająca do udziału w Rozgrywkach Klubowych UEFA oraz Rozgrywkach Klubowych PZPN nie może zostać przyznana, chyba że wyraźnie i odrębnie stwierdzono, iż niespełnienie danego Kryterium A skutkuje jedynie nieprzyznaniem Licencji UEFA. W takiej sytuacji Licencja może być przyznana, jednakże Wnioskodawca będzie podlegać Środkom Kontroli PZPN.

Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z Kryteriów B, wówczas podlega Środkom Kontroli PZPN, lecz nadal ma prawo otrzymać Licencję oraz Licencję UEFA.

Kryteria C mają z kolei charakter rekomendacji w zakresie najlepszych praktyk w Systemie Licencyjnym. Organy Licencyjne mogą dokonywać weryfikacji spełnienia kryteriów C, lecz niespełnienie któregokolwiek z kryteriów C nie prowadzi do zastosowania Środków Kontroli PZPN ani do odmowy przyznania Licencji lub Licencji UEFA.

Pierwsze kryterium sportowe z Podręcznika to kryterium S.01, z kategorii A – „zatwierdzony program rozwoju młodzieży”. Wnioskodawca musi posiadać program rozwoju młodzieży, sporządzony w formie pisemnej, zatwierdzony przez Departament Szkolenia właściwego Wojewódzkiego ZPN. Wszelkie zmiany w programie rozwoju młodzieży wymagają aneksowania i zatwierdzenia przez właściwy Wojewódzkiego ZPN. Program taki musi się składać z następujących głównych elementów, takich jak np. cele i filozofia rozwoju młodzieży; organizacja sekcji młodzieżowej (schemat organizacyjny, zaangażowane podmioty, ich związki z Wnioskodawcą, zespoły młodzieżowe, itp.); personel (techniczny, medyczny, administracyjny itd.); infrastruktura dostępna dla zespołów (sekcji) młodzieżowych i kilka innych takich jak dostępny budżet, wkład Wnioskodawcy, zawodników czy społeczności lokalnych), a także programy szkolenia piłkarskiego (umiejętności gry, umiejętności techniczne, taktyczne i fizyczne) dla poszczególnych grup wiekowych. Dotyka on także rozwijania wiedzy młodych zawodników przez kształcenie w „Przepisach gry w piłkę nożną”, kształcenie w kwestii dopingu w sporcie, czy wykłady z polityki Wnioskodawcy przeciwko rasizmowi i dyskryminacji. Oczywiście w programie takim muszą ujęte także kwestie opieki medycznej na zawodnikami sekcji młodzieżowej.

Program rozwoju młodzieży musi ponadto potwierdzać zaangażowanie i wsparcie Wnioskodawcy dla obowiązkowego i uzupełniającego kształcenia szkolnego zawodników młodzieżowych poprzez wprowadzenie następujących obowiązkowych uregulowań m.in. w kwestii obowiązkowego kształcenia szkolnego zgodnie z wymaganiami prawa polskiego.

Drugie kryterium - S.02 – też kategorii A to „zespoły młodzieżowe”. Wnioskodawca musi posiadać zespoły młodzieżowe, w tym: co najmniej jeden zespół młodzieżowy w kategorii U-10; co najmniej jeden zespół młodzieżowy w kategorii U-13; co najmniej jeden zespół młodzieżowy w kategorii U-15; co najmniej jeden zespół młodzieżowy w kategorii U-17 i co najmniej jeden zespół młodzieżowy w kategorii U-18 lub U-19.

Wszystkie te zespoły młodzieżowe muszą uczestniczyć w oficjalnych rozgrywkach lub programach zatwierdzonych przez PZPN, rozgrywanych na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Wszyscy zawodnicy drużyn młodzieżowych muszą być zarejestrowani w systemie Extranet

Dopuszcza się prowadzenie zespołów młodzieżowych Wnioskodawcy przez stowarzyszenia, fundacje lub ośrodki piłkarskie zajmujące się wyłącznie szkoleniem młodzieży. Taki podmiot musi znajdować się na terenie tego samego województwa i może zawrzeć umowę tylko z jednym Wnioskodawcą występującym na szczeblu rozgrywek centralnych. Ponadto warunkiem koniecznym udzielenia zgody na taką formę prowadzenia zespołów młodzieżowych musi być pełna zależność personalna, organizacyjna i finansowa podmiotów prowadzących te zespoły od Wnioskodawcy. Wnioskodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za utrzymanie i funkcjonowanie podmiotów prowadzących jego zespoły młodzieżowe, a w szczególności za realizowanie w tych podmiotach programu szkolenia młodzieży, o którym mowa w S.01.

Trzecie kryterium czyli S.03 (również z kategorii A) to „opieka medyczna nad zawodnikami”. Wnioskodawca musi zapewnić, że każdy z jego zawodników uprawniony do gry w pierwszym zespole i zespołach młodzieżowych przechodzi badania medyczne, zgodnie z właściwymi przepisami PZPN i prawa powszechnie obowiązującego.

Czwarte kryterium S.04 także należy do najwyższej kategorii – A. To są „sprawy sędziowania i przepisy gry”. Wnioskodawca musi wykazać, że przynajmniej pierwszy zespół, pierwszy trener oraz jego asystent/asystenci, uczestniczyli w sesji lub imprezie poświęconej sprawom sędziowania organizowanej przez PZPN lub przy jego współpracy w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających rozpoczęcie Sezony Licencyjnego. Wnioskodawca przedstawia Licencjodawcy oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego Kryterium wraz z listami obecności osób uczestniczących w szkoleniu wraz z podpisem osoby przeprowadzającej szkolenie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego odbycia w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się Sezon Licencyjny.

Do kategorii A należy też piąte kryterium - S.05, czyli „zapobieganie korupcji w sporcie”. Wnioskodawca musi wykazać, że przynajmniej pierwszy zespół, zespoły młodzieżowe (z wyłączeniem zespołów U-10 i U-13) oraz pierwszy trener lub asystent trenera pierwszego zespołu i zespołów młodzieżowych wzięli udział w sesji lub szkoleniu poświęconym zapobieganiu korupcji w sporcie oraz zagrożeniom uzależnieniem od gier hazardowych. Wnioskodawca przedstawia Licencjodawcy oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego Kryterium wraz z listami obecności osób uczestniczących w szkoleniu z podpisem osoby przeprowadzającej szkolenie, która to osoba musi dysponować zaświadczeniem wydanym przez PZPN lub przez podmiot z PZPN współpracujący.

Szóste kryterium sportowe - S.06 – i jakżeby inaczej – z kategorii A. To „antydoping”. I tu, wnioskodawca musi wykazać, że przynajmniej pierwszy zespół, zespół młodzieżowy U-18/U-19 oraz pierwszy trener lub asystent trenera pierwszego zespołu i zespołu młodzieżowego U-18/U-19 wzięli udział w sesji lub szkoleniu organizowanym wspólnie przez PZPN i Polską Agencję Antydopingową poświęconym zagadnieniom związanym z antydopingiem. Wnioskodawca przedstawia Licencjodawcy oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego kryterium wraz z listami obecności osób uczestniczących w szkoleniu z podpisem osoby przeprowadzającej szkolenie z ramienia PZPN lub przez podmiot z PZPN współpracujący.

Kryterium siódme - S.07 = pierwsze z innej kategorii niż A, a mianowicie z kategorii C. I są to „sprawy bezpieczeństwa podczas zawodów”. Zaleca się, by Wnioskodawca, przynajmniej z pierwszym zespołem, zespołami młodzieżowymi oraz pierwszym trenerem i asystentami trenera pierwszego zespołu i trenerami zespołów młodzieżowych przeprowadził sesję poświęconą sprawom bezpieczeństwa podczas zawodów piłki nożnej. Wnioskodawca przedstawia Licencjodawcy oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego Kryterium wraz z listami obecności osób uczestniczących w szkoleniu z podpisem osoby przeprowadzającej szkolenie, osobą, która może przeprowadzić przedmiotowe szkolenie, w oparciu o program Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN, jest Kierownik ds. Bezpieczeństwa.

Do kategorii B należy z kolei, ósme już kryterium - S.08, czyli „piłka nożna kobiet”. Wnioskodawca zobowiązany jest wspierać rozwój piłki nożnej kobiet poprzez wprowadzanie rozwiązań i wspieranie aktywności nakierowanych na rozwój, profesjonalizację oraz popularyzację piłki nożnej kobiet, takich jak: prowadzenie zespołu seniorskiego lub młodzieżowego w oficjalnych Rozgrywkach Klubowych PZPN piłki nożnej kobiet; wspierania stowarzyszonego Klubu kobiecego; lub organizację turniejów, szkoleń lub innych wydarzeń popularyzujących piłkę nożną kobiet wskazanych lub organizowanych przez Licencjodawcę.

Jak więc widać aż sześć z ośmiu kryteriów sportowych, opisanych powyżej musi zostać spełnionych bezwzględnie przez klub starający się o licencję na występy w piłkarskiej Ekstraklasie. Jak również można zauważyć licencjodawcy czyli PZPN zależy na szkoleniu młodzieży i całej polityce poszczególnych klubów z tym związanej. W 1 Lidze te wymogi nie są już tak mocne. Warto też zawsze przyglądać się temu, czy to co „na papierze” dzieje się też w rzeczywistości, bo nieraz już było tak, że projekt wyglądał ładnie, a wykonanie już niekoniecznie i to nie tylko w sporcie.  

 

 

11.07.2024, 06:00

Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. Ligi na sezon 2024/2025

Czytaj
09.07.2024, 06:00

Dyscyplina na EURO 2024

Czytaj

Masz pytania?

Zadzwoń +48 71 794 77 83

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 9, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 9, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.