Właściwość organów dyscyplinarnych w polskiej piłce nożnej

30.01.2024, 06:00

Właściwość organów dyscyplinarnych w polskiej piłce nożnej

Przedmiotem dzisiejszego wpisu będą przepisy zawarte w „ROZDZIALE II. WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW DYSCYPLINARNYCH” Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: RD PZPN). Postępowanie dyscyplinarne w polskiej piłce nożnej jest dwuinstancyjne. Jest prowadzone przez organy dyscyplinarne I i II instancji i właśnie w rzeczonych przepisach wskazano podział kompetencyjny tychże organów, z uwzględnieniem podziału na organy PZPN i wojewódzkich związków piłki nożnej.

Jak wygląda ten podział w I instancji? Opiera się on na właściwości miejscowej i rzeczowej, co odzwierciedla art. 121 RD PZPN:

Art. 121

Organy I instancji

§ 1. Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w I instancji są:

1) zarząd klubu lub inny organ dyscyplinarny klubu – w stosunku do własnych zawodników i działaczy piłkarskich w zakresie określonym dopuszczalnymi regulacjami regulaminu kar i nagród klubu oraz w stosunku do kibiców za przewinienia dyscyplinarne, popełnione w związku z meczem.

2) właściwa miejscowo komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej[1] – w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek wojewódzkiego związku piłki nożnej,

3) właściwy organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A.[2] - w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek, prowadzonych przez spółkę Ekstraklasa S.A. z zastrzeżeniem treści art. 124,

4) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych na rzecz organów, wskazanych w pkt 1-3, a w szczególności:

a) przewinień dyscyplinarnych, określonych w art. 104 Regulaminu (niewykonywanie orzeczeń), art. 79 Regulaminu (korupcja czynna i bierna), art. 80 Regulaminu (zaniechanie zawiadomienia o korupcji lub match -fixingu w piłce nożnej), art. 107 Regulaminu (match-fixing i niedozwolone zakłady bukmacherskie),

b) przewinień dyscyplinarnych kibiców, o których mowa w art 148 §1 pkt 2 Regulaminu w związku z rozgrywkami, organizowanymi przez Polski Związek Piłki Nożnej.

§ 2. Na zasadach określonych przez Zarząd Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej – WZPN może przekazać część swoich uprawnień dyscyplinarnych podległym mu jednostkom organizacyjnym (w szczególności: oddziałom, delegaturom, podokręgom). Przekazanie uprawnień o którym mowa w zdaniu pierwszym nie może dotyczyć przewinień uregulowanych w art. 104.

§ 3. Na zasadach określonych w Statucie zarząd klubu może przekazać część swoich uprawnień dyscyplinarnych powołanemu lub wskazanemu przez klub wewnętrznemu organowi dyscyplinarnemu. Orzeczenia takiego organu muszą być zatwierdzone przez klub.

A teraz organy II instancji i ich kompetencje wg RD PZPN:

Art. 122

Organy II instancji

§ 1. Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w II instancji w sprawach odwołań od orzeczeń organów I instancji są:

1)komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej,

2)Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi;

3)Organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. – od orzeczeń klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez tę spółkę,

4)komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń komisji dyscyplinarnej wojewódzkiego związku piłki nożnej, o których mowa w art. 121 § 1 pkt 2 Regulaminu oraz od orzeczeń organów dyscyplinarnych podległych jednostek organizacyjnych WZPN (w szczególności: oddziałów, delegatur, podokręgów),

5)Najwyższa Komisja Odwoławcza – od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej, organu dyscyplinarnego spółki Ekstraklasa, Komisji ds. Licencji Klubowych, Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

§ 2. Z uwzględnieniem przepisów odrębnych, Najwyższa Komisja Odwoławcza rozpatruje ponadto odwołania od decyzji organów PZPN, uprawnionych do orzekania w I instancji na podstawie odrębnych przepisów oraz skargi kasacyjne od orzeczeń organów dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej wydanych w II instancji, jeżeli nie przysługuje od nich inny środek zaskarżenia.

W art. 123 RD PZPN zawarte zostały z kolei przepisy dające kompetencje poszczególnym organom uprawnienie do wymierzania maksymalnych kar za dany typ przewinienia, jednak z pewnymi zastrzeżeniami. Przy wyższych wymiarach kar w niektórych przypadkach właściwymi są organy PZPN zamiast organów wojewódzkich związków piłki nożnej.

Art. 123

§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków, określonych poniżej, organ dyscyplinarny uprawniony jest do wymierzenia kary dyscyplinarnej do górnej wysokości zagrożenia, przewidzianej za dany typ przewinienia dyscyplinarnego.

§ 2. Górna granica kary pieniężnej nie może przekraczać:

1) kwoty, określonej w regulaminie nagród i kar klubu – jeżeli karę wymierza klub,

2) kwoty 50.000 zł – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej lub komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej,

§ 3. Górna granica kary dyskwalifikacji czasowej nie może przekraczać:

1) 6 miesięcy – jeżeli karę wymierza zarząd klubu,

2) 5 lat – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej oraz komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej,

§ 4. Górna granica kary zakazu udziału w zawodach określonego szczebla, jeżeli dotyczy zawodów piłkarskich, organizowanych i podlegających wojewódzkim związkom piłki nożnej nie może przekraczać:

1) 1 rok – jeżeli karę wymierza zarząd klubu,

2) 4 lata – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej lub komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej.

Artykuł 124 statuuje podobne zasady jak art. 123 RD PZPN, z tym że zawęża on krąg organów przy wymierzaniu niektórych rodzajów kar:

Art. 124

Do wymierzania kar określonych w niniejszym artykule uprawnione są jedynie następujące organy dyscyplinarne:

1) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, skreślenie z listy sędziów, zawieszenie lub pozbawienie licencji, przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej – Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej, komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej, komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej,

2) skreślenie z kadry narodowej, wykluczenie z PZPN, pozbawienie tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu - Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związki Piłki Nożnej.

W art. 125 i 126 RD PZPN zawarto obowiązki organów klubów sportowych związane z wymierzaniem przez nie kar dyscyplinarnych oraz procedurę związaną z przekazaniem sprawy innemu organowi przez organ dyscyplinarny I instancji, który przewiduje wymierzenie kary wyższej niż od wymiaru do którego jest uprawniony:

Art. 125

§ 1. Zarząd lub inny organ klubu jest uprawniony do wymierzenia kary upomnienia, nagany, kary pieniężnej, kary dyskwalifikacji oraz zakazu udziału w zawodach określonego szczebla w granicach określonych w regulaminie nagród i kar klubu.

§ 2. Po wniesieniu odwołania od decyzji Zarząd klubu po nałożeniu sankcji dyscyplinarnych wobec swoich działaczy lub zawodników niezwłocznie przesyła odpis decyzji właściwemu organowi dyscyplinarnemu II instancji.

Art. 126

§ 1. Jeżeli organ dyscyplinarny I instancji przewiduje orzeczenie kary wyższej niż przyznane mu uprawnienia, przekazuje całość sprawy organowi uprawnionemu do wymierzenia kary wyższej.

§ 2. Organ wyższej instancji, któremu sprawa została przekazana, może przyjąć sprawę do rozpoznania bądź zwrócić ją w celu dalszego prowadzenia.

Zatem, by dokładnie dowiedzieć się który organ dyscyplinarny czy to PZPN czy wojewódzkiego związku piłki nożnej jest organem I lub II instancji w danej sprawie dyscyplinarnej trzeba sięgnąć do charakteru sprawy i wówczas zbadać jaki to organ ma kompetencje do orzekania w świetle Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

W przypadkach określonych w art. 123 RD PZPN czyli maksymalnej kwoty jaką może wymierzyć komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej lub komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej (50.000 zł), górnej granicy kary dyskwalifikacji czasowej (6 miesięcy – jeżeli karę wymierza zarząd klubu lub 5 lat – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej oraz komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej) oraz górnej granicy kary zakazu udziału w zawodach określonego szczebla, jeżeli dotyczy zawodów piłkarskich, organizowanych i podlegających wojewódzkim związkom piłki nożnej nie może przekraczać ( 4 lata – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej lub komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej) pismo o przekazaniu sprawy przez organ wojewódzkiego związku piłki nożnej do organu PZPN może być sygnałem, że w przypadku danego czynu wymierzona kara może być wyższa od kary jaką mogą nakładać organy dyscyplinarne wojewódzkich związków piłki nożnej.

 

 

[1] Wydziały Dyscypliny lub Komisje Dyscypliny (Komisje Dyscyplinarne) w zależności od nazewnictwa w 16 wojewódzkich związkach piłki nożnej

[2] Komisja Ligi Ekstraklasy S.A.

18.06.2024, 06:00

Piłkarskie ME - piłkarze grają, a my sięgamy do regulaminu rozgrywek

Czytaj
14.06.2024, 06:00

Kiedy początek sezonu piłkarskiego 2024/25 w Polsce?

Czytaj

Masz pytania?

Zadzwoń +48 71 794 77 83

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 9, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 9, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.