Zawieszenie części postanowień FIFA Football Agent Regulations i zmiany Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN

06.02.2024, 06:00

Sporo zamieszania towarzyszy nowym przepisom FIFA dotyczącym agentów piłkarskich. Jak wiemy, po kilku lat znów wprowadzono instytucję agenta, w miejsce pośrednika transakcyjnego (przypomnijmy to właśnie w 2015 roku pośrednicy zajęli miejsce agentów w systemie piłkarskich regulacji). Od początku środowiska bliskie zawodnikom głośno wyrażały swoją dezaprobatę wobec regulacji. I to miało już miejsce na etapie projektów.

Pod koniec 2023 roku Sąd w Dortmundzie zakazał FIFA oraz Niemieckiemu Związkowi Piłkarskiemu (DFB) stosować tych przepisów. Chodzi tu o postanowienie FFAR, czyli FIFA Football Agents Regulations. W kilku innych krajach toczą się podobne postępowania. Sprawa trafiła także do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

O co chodzi w sporze? W skrócie, o niezgodność przepisów FFAR z zasadami swobody prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. 30 grudnia 2023 r. FIFA podjęła decyzję o zawieszeniu części postanowień FFAR. Zawieszone postanowienia odnoszą się do:

– ograniczenia wysokości opłat za usługi agentów;

- zasad i terminów płatności;

– zasad zakazu podwójnej reprezentacji;

– wymogów raportowania;

– zasad dotyczących jawności i publikacji informacji.

W związku z rekomendacją FIFA, Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 5 stycznia 2024 roku uchwaliła stosowne zmiany do Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN[1]. Analogicznie do decyzji FIFA w tym zakresie, zawieszone zostały niektóre postanowienia Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN.

Które przepisy zostały zawieszone?

Art. 6 ust. 8, 9 i 10 Regulaminu Agentów Piłkarskich (dalej: Regulamin):

Artykuł 6. Reprezentowanie Klientów

8. Agent może wykonywać Usługi Agenta oraz Inne usługi wyłącznie dla jednej strony Transakcji, z zastrzeżeniem dozwolonej podwójnej reprezentacji, tj. sytuacji, w której Agent świadczy Usługi Agenta i Inne usługi na rzecz Klienta indywidualnego i Podmiotu pozyskującego w ramach tej samej Transakcji, pod warunkiem uzyskania uprzedniej, wyraźnej pisemnej zgody obu Klientów. (zawieszony)

9. Agent nie może w szczególności wykonywać Usług Agenta ani Innych usług w ramach tej samej Transakcji dla: a) Podmiotu odstępującego i b) Klienta indywidualnego; lub c) Podmiotu pozyskującego i Podmiotu odstępującego; lub d) wszystkich stron tej samej Transakcji. (zawieszony)

10. Agent i Powiązany Agent nie mogą świadczyć Usług Agenta ani Innych usług dla różnych Klientów w ramach tej samej Transakcji, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego artykułu. (zawieszony)

Art. 8 ust. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 i 12 Regulaminu:

Artykuł 8. Opłata za usługi - zasady ogólne

2. Uiszczenie opłaty za usługi należne z tytułu Umowy o reprezentowanie dokonywane jest wyłącznie przez Klienta Agenta. Klient nie może zlecić ani upoważnić żadnej osoby trzeciej do dokonania takiej płatności. (zawieszony)

3. Jedynym wyjątkiem od zasady wskazanej w ust. 2 niniejszego artykułu jest sytuacja, gdy Agent reprezentuje Klienta indywidualnego, którego wynegocjowane Wynagrodzenie roczne wynosi mniej niż lub równowartość 200.000 PLN, nie wliczając w to płatności warunkowych. W takich przypadkach Podmiot pozyskujący może uzgodnić z Klientem indywidualnym, że zapłaci opłatę za usługę związaną z taką Transakcji jej Agentowi zgodnie z Umową o reprezentowanie, pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

a) opłata za usługi zapłacona przez Podmiot pozyskujący w imieniu Klienta indywidualnego nie może wpływać na obowiązek powierniczy Agenta wobec Klienta indywidualnego. Nie może również powodować jakiejkolwiek zależności lub podporządkowania Agenta wobec Podmiotu pozyskującego.

b) opłata za usługi dokonywana przez Podmiot pozyskujący w imieniu Klienta indywidualnego nie może być wyższa niż uzgodniona opłata za usługi w Umowie o reprezentowanie pomiędzy Klientem indywidualnym a Agentem. W razie wątpliwości, Agent lub Klient indywidualny są zobowiązani do przedstawienia Podmiotowi pozyskującemu Umowy o reprezentowanie, której płatność dotyczy.

c) Podmiot pozyskujący nie może potrącić z Wynagrodzenia Klienta indywidualnego żadnej opłaty za usługi dokonane zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu.

d) płatność zostanie dokonana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Podmiotem pozyskującym a Agentem. (zawieszony )

6. Płatność wszelkich opłat za usługi na rzecz Agenta następuje po zamknięciu danego okresu rejestracyjnego, w ratach co trzy miesiące przez okres obowiązywania wynegocjowanego przez Agenta Kontraktu. (zawieszony )

7. Wyłącznie Wynagrodzenie faktycznie otrzymane przez Klienta indywidualnego może być podstawą do zapłaty opłaty za usługi Agenta, opłaty obliczane są proporcjonalnie do Wynagrodzenia faktycznie otrzymanego przez Klienta indywidualnego. (zawieszony )

8. Jeżeli wynegocjowany Kontrakt ma okres obowiązywania krótszy niż sześć miesięcy, zapłata opłaty za usługi następuje w jednej racie po wygaśnięciu wynegocjowanego Kontraktu. (zawieszony )

10. W przypadku, gdy Agent działa w imieniu Podmiotu pozyskującego i Klienta indywidualnego w ramach tej samej Transakcji na podstawie art. 6 ust. 8 niniejszego Regulaminu (dozwolona podwójna reprezentacja), Podmiot pozyskujący może zapłacić do 50% całkowitej należnej opłaty za usługi. (zawieszony )

11. Podmiot odstępujący zobowiązany jest do zapłaty opłaty za usługi na rzecz Agenta po otrzymaniu każdej raty należności transferowych. Podmiot odstępujący będzie należycie informował Agenta o otrzymanych ratach. (zawieszony)

12. Agent nie jest uprawniony do otrzymania jeszcze nienależnej opłaty za usługi wynikające z wynegocjowanego Kontraktu, w przypadku gdy:

a) Klient indywidualny przenosi się do innego Podmiotu pozyskującego przed upływem okresu obowiązywania wynegocjowanego Kontraktu; lub

b) wynegocjowany Kontrakt zostanie przedwcześnie rozwiązany, a Agent nadal reprezentuje danego Klienta indywidualnego w momencie tego rozwiązania. W takich sytuacjach, Agentowi należna będzie opłata naliczona proporcjonalnie do dnia obowiązywania Kontraktu. (zawieszony)

Art. 9 (cały) Regulaminu:

Artykuł 9. Ograniczenie wysokości opłat za usługi

1. Opłata za usługi należna Agentowi z tytułu świadczenia Usług Agenta obliczana jest w następujący sposób:

a) w przypadku reprezentowania Klienta indywidualnego lub Podmiotu pozyskującego: na podstawie Wynagrodzenia Klienta indywidualnego;

b) w przypadku reprezentowania Podmiotu odstępującego: na podstawie kwoty transferowej dla danej Transakcji. (zawieszony )

2. Maksymalna opłata za usługi, należna za świadczenie Usług Agenta w ramach Transakcji, niezależnie od liczby Agentów świadczących Usługi Agenta na rzecz danego Klienta, wynosi:

Klient

Maksymalna opłata za usługi

Roczne Wynagrodzenie Klienta indywidualnego wynoszące mniej lub równowartość 800.000 PLN (lub ekwiwalent tej kwoty)

Roczne Wynagrodzenie Klienta indywidualnego wynoszące powyżej 800.000 PLN (lub ekwiwalent tej kwoty)

Klient indywidualny

5% Wynagrodzenia Klienta indywidualnego

3% Wynagrodzenia Klienta indywidualnego

Podmiot pozyskujący

5% Wynagrodzenia Klienta indywidualnego

3% Wynagrodzenia Klienta indywidualnego

Podmiot pozyskujący i Klient indywidualny (dozwolona podwójna reprezentacja)

10% Wynagrodzenia Klienta indywidualnego

6% Wynagrodzenia Klienta indywidualnego

Podmiot odstępujący

10% kwoty transferowej

       

W celu uniknięcia wątpliwości, stosuje się następujące zasady:

a) w obliczeniach mających na celu ustalenie odpowiedniego limitu opłat za usługi w ramach Wynagrodzenia Klienta indywidualnego nie można uwzględniać żadnych płatności warunkowych;

b) jeżeli Wynagrodzenie Klienta indywidualnego wynosi ponad 800.000 PLN rocznie (lub równowartość tej kwoty), roczna nadwyżka ponad tę kwotę podlega ograniczeniu opłaty za usługi w wysokości 3%, jeśli Agent reprezentuje Klienta indywidualnego lub Podmiot pozyskujący, albo 6%, jeśli reprezentuje zarówno Podmiot pozyskujący, jak i Klienta indywidualnego (dozwolona podwójna reprezentacja);

c) obliczenia kwoty transferowej nie mogą obejmować:

i jakiejkolwiek kwoty wypłaconej jako odszkodowanie za naruszenie Kontraktu zgodnie z artykułem 17 lub załącznikiem 2 do FIFA RSTP; lub

ii jakiejkolwiek kwoty z tytułu przyszłego transferu zawodnika. (zawieszony )

W przypadku, gdy Agent lub Powiązany Agent, w okresie 24 miesięcy przed lub po Transakcji, wykona Inne usługi na rzecz Klienta uczestniczącego w tej Transakcji, zakłada się, że Inne usługi stanowiły część Usług Agenta wykonywanych w ramach tej Transakcji, chyba że udowodniono, że jest inaczej. (zawieszony )

W przypadku, gdy Agent lub Klient nie zdoła obalić domniemania wskazanego w ust. 3 niniejszego artykułu, opłaty uiszczone za Inne usługi uznaje się za część opłaty za usługi zapłaconej za Usługi Agenta wykonane w ramach danej Transakcji. (zawieszony )

Art. 10 pkt k) i l) Regulaminu:

Artykuł 10. Prawa i obowiązki

k) jeżeli prowadzi swoją działalność za pośrednictwem Agencji, przesłać na Portal PZPN: (i) w ciągu 14 dni od pierwszej transakcji z udziałem Agencji: jej strukturę własnościową, tożsamość udziałowców, procentowy udział w kapitale zakładowym oraz tożsamość rzeczywistych beneficjentów Agencji; (ii) w ciągu 14 dni od pierwszej Transakcji z udziałem Agencji: liczbę Agentów, którzy korzystają z usług tej samej Agencji w celu prowadzenia swojej działalności i nazwiska wszystkich jej pracowników i współpracowników; oraz (iii) w ciągu 30 dni od wystąpienia: wszelkie zmiany w stosunku do wcześniej przekazanych informacji dotyczących Agencji (zawieszony )

l) przesyłać na FIFA Agent Platform wszelkie wymagane informacje i dokumenty. (zawieszony )

Art. 13 ust. 1 Regulaminu:

Artykuł 13. Ujawnianie i publikacja informacji

1. FIFA udostępni:

a) nazwiska i dane wszystkich Agentów;

b) informacje na temat Klientów, których reprezentują Agenci, informacje na temat wyłączności lub braku wyłączności ich reprezentacji oraz daty wygaśnięcia Umów o reprezentowanie;

c) Usługi Agenta świadczone na rzecz każdego Klienta;

d) wszelkie sankcje nałożone na Agentów i Klientów; oraz e) szczegóły wszystkich Transakcji przeprowadzonych z udziałem Agentów, w tym kwoty opłat za usługi wypłacone Agentom. (zawieszony)

Art. 14 ust. 1 i 2 Regulaminu:

Artykuł 14. Jurysdykcja

1. Bez uszczerbku dla prawa Agenta lub Klienta do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym, Izba Agentów Trybunału Piłkarskiego (Football Tribunal) jest właściwa do rozstrzygania sporów:

a) wynikających z lub w związku z Umową o reprezentowanie o wymiarze międzynarodowym (patrz art. 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu);

b) w przypadku wniesienia roszczenia zgodnie z Zasadami proceduralnymi obowiązującymi w Trybunale Piłkarskim; oraz

c) gdy od wydarzenia stanowiącego podstawę sporu nie upłynęło więcej niż dwa lata; zastosowanie tego limitu czasowego jest w każdym przypadku badane z urzędu. (zawieszony)

2. Szczegółowy tryb postępowania przy rozstrzyganiu sporów określają Procedural Rules Governing the Football Tribunal. (zawieszony )

Art. 15 ust. 1 i 2 Regulaminu:

Artykuł 15. Odpowiedzialność dyscyplinarna

1. Komisja Dyscyplinarna FIFA oraz, w stosownych przypadkach, Komisja ds. Etyki FIFA są uprawnione do nakładania sankcji na każdego Agenta lub Klienta, który narusza FIFA FAR, Statut FIFA lub jakiekolwiek inne przepisy FIFA, zgodnie z FIFA FAR, Regulaminem Dyscyplinarnym FIFA oraz Regulaminem Etycznym FIFA, FIFA posiada jurysdykcję w zakresie:

a) wszelkich działań związanych z Umową o Reprezentowanie o wymiarze międzynarodowym; lub

b) wszelkich działań związanych z międzynarodową zmianą przynależności klubowej lub Transakcją o wymiarze międzynarodowym. (zawieszony)

2. Sekretariat Generalny FIFA będzie monitorował przestrzeganie FIFA FAR. W szczególności:

a) Każdy, kto otrzyma zawiadomienie z prośbą o udzielenie informacji, będzie w pełni współpracować, stosując się, po odpowiednim powiadomieniu, do wezwań dotyczących wszelkich dokumentów, informacji lub jakichkolwiek innych materiałów o jakimkolwiek charakterze będących w jego posiadaniu, jak również do żądań dotyczących pozyskania i dostarczenia wszelkich dokumentów, informacji lub jakichkolwiek innych materiałów o jakimkolwiek charakterze, które nie są w posiadaniu takiego podmiotu, ale do których uzyskania podmiot jest uprawniony. Niezastosowanie się do tych żądań Sekretariatu Generalnego FIFA może skutkować nałożeniem sankcji przez Komisję Dyscyplinarną FIFA. Na żądanie Sekretariatu Generalnego FIFA należy przedstawić dokument (lub jego fragment) w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim.

b) Elektroniczne powiadomienia wysłane za pośrednictwem FIFA Agent Platform lub TMS lub pocztą elektroniczną na adres podany na FIFA Agent Platform lub TMS jest uznawane za skuteczne.

c) Po weryfikacji, Sekretariat Generalny FIFA jest uprawniony do przekazania sprawy dotyczącej nieprzestrzegania FIFA FAR do Komisji Dyscyplinarnej FIFA, zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym FIFA. d) Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Sekretariat Generalny FIFA może przekazać sprawy dotyczące postępowania niewłaściwego pod względem etycznym, związanego z FIFA FAR, do niezależnej Komisji Etycznej FIFA, zgodnie z Kodeksem ds. Etyki FIFA. (zawieszony)

Jak więc widać tych „spornych” elementów jest wiele. Przed nami jeszcze wiele dyskusji, orzeczeń, a dopiero po nich ukształtuje się zapewne ostateczny kształt przepisów.

 

 

 

 

[1] https://pzpn.pl/federacja/aktualnosci/2024-01-05/zmiany-regulaminu-agentow-pilkarskich-pzpn

 

18.06.2024, 06:00

Piłkarskie ME - piłkarze grają, a my sięgamy do regulaminu rozgrywek

Czytaj
14.06.2024, 06:00

Kiedy początek sezonu piłkarskiego 2024/25 w Polsce?

Czytaj

Masz pytania?

Zadzwoń +48 71 794 77 83

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 9, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 9, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.