Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN

25.08.2023, 06:00

Wielkimi krokami zbliża się duża zmiana w środowisku piłkarskim dotycząca pośrednictwa przy transferach i zawierania kontraktów przez zawodników. Za niewiele ponad miesiąc, w ślad za regulacjami FIFA również, w Polsce nie będzie już pośredników transakcyjnych, a wrócą agenci FIFA. Już 1 października 2023 roku wejdą w życie postanowienia FIFA Football Agent Regulations, zgodnie z którymi usługi agenta piłkarskiego będą mogły świadczyć jedynie osoby, które uzyskają wcześniej odpowiednią licencję wydaną przez FIFA. 8 sierpnia br. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej uchwalił Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN[1].

Jakie są najważniejsze zmiany w stosunku do obecnego, obowiązującego jeszcze przez kilka tygodni porządku prawnego?

Po pierwsze, jest to podniesienie i ustalenie minimalnych standardów zawodowych i etycznych działalności agenta;

Po drugie, zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych przez agentów na rzecz klientów z zachowaniem uczciwych i rozsądnych opłat za usługi, mających jednolite zastosowanie na rynku piłkarskim;

Po trzecie, ograniczanie konfliktów interesów w celu ochrony klientów przed nieetycznym postępowaniem agentów;

Po czwarte, poprawa przejrzystości finansowej i administracyjnej działalności agentów;

Po piąte, ochrona zawodników, którym brakuje doświadczenia lub informacji związanych z systemem transferów piłkarskich;

Po szóste, zwiększenie stabilności umów między zawodnikami, trenerami i klubami;

Po siódme, zapobieganie nadużyciom, przesadnym i spekulacyjnym praktykom.

Przypomnijmy, że wraca egzamin na agenta. Egzaminy będą przeprowadzane dwa razy w roku – docelowo raz w roku – w tym samym dniu na całym świecie, a ich organizatorami będą poszczególne federacje. Egzamin przeprowadzany jest w formie elektronicznej. W Polsce pierwszy egzamin odbył się 19 kwietnia 2023 roku, natomiast kolejny został zaplanowany na 20 września 2023 roku. W pierwszym terminie do egzaminu podeszło 56 kandydatów, z których 42 ukończyło go z pozytywnym wynikiem. Z egzaminu zwolnione są jedynie osoby, które posiadały licencję agenta przed rokiem 2015, a później kontynuowały działalność jako pośrednicy transakcyjni.

Uzyskana licencja jest bezterminowa i upoważnia do wykonywania usług agenta na całym świecie. Co ważne, ma ona osobisty charakter, a przysługujące uprawnienia są nieprzenaszalne na inne osoby lub podmioty. Co istotne, z dniem wejścia w życie regulacji dotyczących agentów piłkarskich, tj.  1 października 2023 roku, przestaną obowiązywać przepisy dotyczące działalności pośredników transakcyjnych – dotychczasowi pośrednicy transakcyjni, którzy nie uzyskają licencji FIFA, nie będą uprawnieni do świadczenia usług agenta.

Uwzględniając możliwość specyficznych, lokalnych uwarunkowań, wszystkie krajowe federacje zostały zobowiązane przez FIFA do przyjęcia przepisów regulujących działalność agentów na terenie danej federacji, przy czym kwestia obowiązku uzyskania licencji, jak i obowiązkowej implementacji innych wybranych rozwiązań jest wspólna dla wszystkich. W przypadku Polski, kwestię działalności agentów określi Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN, uchwalony przez Zarząd PZPN na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2023 roku (Uchwała nr VII/116 z dnia 8 sierpnia 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN).

Nowe regulacje wprowadzają m.in. ograniczenie wysokości opłat na rzecz agenta, określenie terminów płatności na rzecz agenta, a także ograniczenie podwójnej reprezentacji, czyli reprezentowania przez agenta jednocześnie zawodnika i klubu pozyskującego. W regulaminie znalazły się m.in. zasady reprezentowania klientów (w tym zawodników niepełnoletnich), regulacje dotyczące opłat za usługi, właściwość jurysdykcyjną, obowiązki agentów i klientów, a także politykę informacyjną.

Dzisiaj chciałbym skoncentrować się na art. 8 i 9 Uchwały nr VII/116 z dnia 8 sierpnia 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN (zwanej dalej: Uchwałą) regulujących: zasady ogólne opłaty za usługi agenta oraz ograniczenia wysokości opłat za usługi.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Uchwały, agent może pobierać od Klienta opłatę za usługi zgodnie z Umową o reprezentowanie. Uiszczenie opłaty za usługi należne z tytułu Umowy o reprezentowanie dokonywane jest wyłącznie przez Klienta Agenta, a klient nie może zlecić ani upoważnić żadnej osoby trzeciej do dokonania takiej płatności.

Od tej zasady jest jeden wyjątek. Jeżeli agent reprezentuje Klienta indywidualnego, którego wynegocjowane Wynagrodzenie roczne wynosi mniej niż lub równowartość 200.000 złotych, nie wliczając w to płatności warunkowych to w takich przypadkach podmiot pozyskujący może uzgodnić z Klientem indywidualnym, że zapłaci opłatę za usługę związaną z taką Transakcji jej Agentowi zgodnie z Umową o reprezentowanie, pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

- opłata za usługi zapłacona przez Podmiot pozyskujący w imieniu Klienta indywidualnego nie może wpływać na obowiązek powierniczy Agenta wobec Klienta indywidualnego. Nie może również powodować jakiejkolwiek zależności lub podporządkowania Agenta wobec Podmiotu pozyskującego.

- opłata za usługi dokonywana przez Podmiot pozyskujący w imieniu Klienta indywidualnego nie może być wyższa niż uzgodniona opłata za usługi w Umowie o reprezentowanie pomiędzy Klientem indywidualnym a Agentem. W razie wątpliwości, Agent lub Klient indywidualny są zobowiązani do przedstawienia Podmiotowi pozyskującemu Umowy o reprezentowanie, której płatność dotyczy.

- Podmiot pozyskujący nie może potrącić z Wynagrodzenia Klienta indywidualnego żadnej opłaty za usługi dokonane zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu.

- płatność zostanie dokonana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Podmiotem pozyskującym a Agentem.

Opłata za usługi należna Agentowi jest wypłacana na podstawie faktury, a Agent jest uprawniony do otrzymania opłaty za usługi tylko wtedy, gdy odpowiada ona usługom określonym wcześniej w Umowie o reprezentowanie, a Umowa o reprezentowanie obowiązuje w momencie wykonywania danych Usług Agenta.

W przypadku, gdy Kontrakt ma dłuższy okres obowiązywania niż związana z nim Umowa o reprezentowanie, Agent może otrzymać opłatę za usługi po wygaśnięciu Umowy o reprezentowanie, o ile Kontrakt nadal obowiązuje i pod warunkiem, że zostało to wyraźnie uzgodnione z Klientem w Umowie o reprezentowanie.

Płatność wszelkich opłat za usługi na rzecz Agenta następuje po zamknięciu danego okresu rejestracyjnego, w ratach co trzy miesiące przez okres obowiązywania wynegocjowanego przez Agenta Kontraktu.

Podstawą do zapłaty opłaty za usługi Agenta może być wyłącznie Wynagrodzenie faktycznie otrzymane przez Klienta indywidualnego. Opłaty obliczane są proporcjonalnie do Wynagrodzenia faktycznie otrzymanego przez Klienta indywidualnego.] Jeżeli wynegocjowany Kontrakt ma okres obowiązywania krótszy niż sześć miesięcy, zapłata opłaty za usługi następuje w jednej racie po wygaśnięciu wynegocjowanego Kontraktu.

Agent nie może otrzymać opłaty za usługi, jeśli jest zaangażowany do wykonywania Usług Agenta dotyczących Zawodnika U18, chyba że dany zawodnik podpisuje swój pierwszy lub kolejny profesjonalny Kontrakt.

W przypadku, gdy Agent działa w imieniu Podmiotu pozyskującego i Klienta indywidualnego w ramach tej samej Transakcji gdy dozwolona jest podwójna reprezentacja, Podmiot pozyskujący może zapłacić do 50% całkowitej należnej opłaty za usługi.

Podmiot odstępujący zobowiązany jest do zapłaty opłaty za usługi na rzecz Agenta po otrzymaniu każdej raty należności transferowych. Podmiot odstępujący będzie należycie informował Agenta o otrzymanych ratach.

Agent nie jest uprawniony do otrzymania jeszcze nienależnej opłaty za usługi wynikające z wynegocjowanego Kontraktu, w przypadku gdy:

- Klient indywidualny przenosi się do innego Podmiotu pozyskującego przed upływem okresu obowiązywania wynegocjowanego Kontraktu; lub

- wynegocjowany Kontrakt zostanie przedwcześnie rozwiązany, a Agent nadal reprezentuje danego Klienta indywidualnego w momencie tego rozwiązania.

W takich sytuacjach, Agentowi należna będzie opłata naliczona proporcjonalnie do dnia obowiązywania Kontraktu.

W artykule 9. Uchwały znalazły się ograniczenia wysokości opłat za usługi. Zgodnie z tymi przepisami, opłata za usługi należna Agentowi z tytułu świadczenia Usług Agenta obliczana jest w następujący sposób:

- w przypadku reprezentowania Klienta indywidualnego lub Podmiotu pozyskującego: na podstawie Wynagrodzenia Klienta indywidualnego;

-  w przypadku reprezentowania Podmiotu odstępującego: na podstawie kwoty transferowej dla danej Transakcji.

Maksymalna opłata za usługi, należna za świadczenie Usług Agenta w ramach Transakcji, niezależnie od liczby Agentów świadczących Usługi Agenta na rzecz danego Klienta, wynosi od 3% lub 10% sumy.

---- więcej tutaj -----

W celu uniknięcia wątpliwości, stosuje się następujące zasady:

- w obliczeniach mających na celu ustalenie odpowiedniego limitu opłat za usługi w ramach Wynagrodzenia Klienta indywidualnego nie można uwzględniać żadnych płatności warunkowych;

- jeżeli Wynagrodzenie Klienta indywidualnego wynosi ponad 800.000 PLN rocznie (lub równowartość tej kwoty), roczna nadwyżka ponad tę kwotę podlega ograniczeniu opłaty za usługi w wysokości 3%, jeśli Agent reprezentuje Klienta indywidualnego lub Podmiot pozyskujący, albo 6%, jeśli reprezentuje zarówno Podmiot pozyskujący, jak i Klienta indywidualnego (dozwolona podwójna reprezentacja);

- obliczenia kwoty transferowej nie mogą obejmować: jakiejkolwiek kwoty wypłaconej jako odszkodowanie za naruszenie Kontraktu zgodnie z artykułem 17 lub załącznikiem 2 do FIFA RSTP lub jakiejkolwiek kwoty z tytułu przyszłego transferu zawodnika.

W przypadku, gdy Agent lub Powiązany Agent, w okresie 24 miesięcy przed lub po Transakcji, wykona Inne usługi na rzecz Klienta uczestniczącego w tej Transakcji, zakłada się, że Inne usługi stanowiły część Usług Agenta wykonywanych w ramach tej Transakcji, chyba że udowodniono, że jest inaczej. W przypadku, gdy Agent lub Klient nie zdoła obalić powyższego domniemania, opłaty uiszczone za Inne usługi uznaje się za część opłaty za usługi zapłaconej za Usługi Agenta wykonane w ramach danej Transakcji.

Do regulacji dotyczących agentów będziemy jeszcze wracać na łamach prawosportowe.pl we wrześniu tego roku.

 

[1] https://pzpn.pl/federacja/aktualnosci/2023-08-08/zmiany-w-regulacjach-dotyczacych-agentow-pilkarskich

11.07.2024, 06:00

Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. Ligi na sezon 2024/2025

читать далее
09.07.2024, 06:00

Dyscyplina na EURO 2024

читать далее

У вас есть вопросы?

Позвоните по телефону +48 71 794 77 83

На веб-сайте используются файлы cookie, которые необходимы для комфортного использования веб-сайта. Вы можете изменить настройки файлов cookie в своем браузере в любое время. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.