Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN (część 3)

15.09.2023, 06:00

Obowiązki agenta piłkarskiego oraz sankcje za nieprzestrzeganie bieżących wymogów licencyjnych będą tematem dzisiejszego wpisu. Wszystko to ma związek z wchodzącymi w życie 1 października 2023 roku, czy za niewiele ponad 2 tygodnie nowymi regulacjami dotyczącymi agentów piłkarskich. O tym, że agenci „zastępują” pośredników transakcyjnych wiadomo w środowisku piłkarskim nie od dziś, a od uchwalenia nowych przepisów FIFA regulujących te kwestie. Także portal prawosportowe.pl poświęca tej tematyce ostatnio sporo miejsca. Pisaliśmy ostatnio o reprezentowaniu klienta przez agenta w myśl przepisów Uchwały nr VII/116 z dnia 8 sierpnia 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN (dalej: Uchwała). Dziś pora na przedstawienie obowiązków agenta.

Prawa i obowiązki zostały uregulowane w art. 10 Uchwały. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Uchwały, agent może świadczyć usługi agenta na rzecz klienta, z którym zawrze pisemną umowę o reprezentowanie, zawierającą co najmniej wymagane elementy wskazane w art. 6 Uchwały oraz art. 12 FIFA FAR (FIFA FOOTBALL AGENTS REGULATIONS – przyp. PS). Co ważne, agent nie może nawiązywać kontaktu z klientem, który jest związany zawierającą klauzulę wyłączności umową o reprezentowanie z innym agentem, z wyjątkiem ostatnich dwóch miesięcy obowiązywania takiej umowy o reprezentowanie na wyłączność. Agent nie może także zawrzeć Umowy o reprezentowanie z klientem, który jest związany umową o reprezentowanie z innym agentem zawierającą klauzulę wyłączności, z wyjątkiem ostatnich dwóch miesięcy obowiązywania takiej umowy o reprezentowanie na wyłączność.

Kolejnym obowiązkiem agenta jest działanie zawsze w najlepszym interesie swojego klienta/klientów, czy dochowanie należytej staranności, a nie tylko samej staranności.

Agent jest zobowiązany także  przestrzegać i stosować się do Statutów, przepisów, dyrektyw i decyzji kompetentnych organów FIFA, konfederacji i federacji krajowych, w tym PZPN.

Nie może również zawierać Transakcji ani podejmować czynności, z których wynika lub może wyniknąć konfliktów Interesów podczas wykonywania usług agenta.

Ma także zapewnić, aby jego nazwisko, numer licencji, wysokość wynagrodzenia, podpis oraz nazwisko jego klienta pojawiały się we wszelkich umowach wynikających ze świadczenia przez niego Usług Agenta.

Ma też obowiązek zawsze spełniać wymagania kwalifikacyjne w czasie trwania licencji, opisane w art. 5 i 17 FIFA FAR.

Agent ma też uiścić roczną opłatę licencyjną na rzecz FIFA w terminie podanym na FIFA Agent Platform, zgodnie z art. 7 i 17 FIFA FAR;

Musi również spełniać wymogi szkoleń CPD, opisane w art. 9 i 17 FIFA FAR, a także spełniać wymogi dotyczące bieżącego ujawniania informacji i raportowania.

Obowiązkiem agenta jest także natychmiast zgłaszać odpowiednim władzom lub organom wszelkie naruszenia Regulaminu lub przepisów, regulacji lub kodeksów postępowania FIFA, konfederacji lub związków członkowskich.

Ponadto, agent ma obowiązek przesłać na Portal PZPN związane z wymiarem krajowym, transferem krajowym lub transakcją krajową:

 • w ciągu 14 dni od zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy o reprezentowanie, odpowiednią umowę o reprezentowanie, aneks lub rozwiązanie Umowy o reprezentowanie;
 • w ciągu 14 dni od zawarcia: każdą umowę z klientem inną niż umowa o reprezentowanie, w tym między innymi umowy dotyczące Innych usług;
 • w ciągu 14 dni od podpisania: oświadczenia i dokumenty wskazane w przepisach Regulaminu;
 • w ciągu 14 dni od zawarcia: wszelkie umowy lub inne ustalenia pomiędzy agentami dotyczące współpracy w zakresie świadczenia jakichkolwiek usług lub podziału przychodów lub zysków z jakiejkolwiek części ich usług agenta;
 • w ciągu 14 dni od zawarcia lub wystąpienia: wszelkie porozumienia, ugody zawarte z Klientem lub innym Agentem, wypowiedzenia umów;
 • pozostałe informacje wymagane na Portalu PZPN.

Z kolei, agent, który prowadzi swoją działalność za pośrednictwem Agencji, ma obowiązek przesłać na Portal PZPN:

 • w ciągu 14 dni od pierwszej transakcji z udziałem agencji: jej strukturę własnościową, tożsamość udziałowców, procentowy udział w kapitale zakładowym oraz tożsamość rzeczywistych beneficjentów agencji;
 • w ciągu 14 dni od pierwszej transakcji z udziałem agencji: liczbę agentów, którzy korzystają z usług tej samej agencji w celu prowadzenia swojej działalności i nazwiska wszystkich jej pracowników i współpracowników;
 • oraz w ciągu 30 dni od wystąpienia: wszelkie zmiany w stosunku do wcześniej przekazanych informacji dotyczących agencji.

Agent ma przesyłać wszelkie wymagane informacje i dokumenty na FIFA Agent Platform.

Czego nie wolno agentowi?

Agent nie może podejmować, ani próbować podejmować następujących działań:

 • kontaktować się, podejmować negocjacje, podejmować jakiekolwiek kroki, zabiegać lub w jakikolwiek sposób ułatwiać rozmowy między stronami w celu przeprowadzenia transakcji (w tym wydawać oświadczenia dla mediów), dotyczące jakiejkolwiek klienta indywidualnego w celu skłonienia go do przedwczesnego rozwiązania kontraktu bez uzasadnionej przyczyny lub naruszenia jakichkolwiek zobowiązań zawartych w kontrakcie;
 • oferować lub płacić jakiekolwiek nienależne korzyści osobiste, pieniężne lub inne, bezpośrednio lub pośrednio:

- jakiemukolwiek działaczowi lub pracownikowi federacji krajowej, w tym PZPN lub klubu w związku z usługami agenta;

- lub klientowi indywidualnemu (lub członkowi rodziny, opiekunowi prawnemu czy przyjacielowi tej osoby) w związku z umową o reprezentowanie zawartą z tym Agentem.

 • zatajać istotne fakty przed Klientem, w tym m.in:

- nie zgłosić Konfliktu Interesów (nawet jeśli taki konflikt byłby w inny sposób dozwolony zgodnie z niniejszym Regulaminem);

- lub nie zgłosić pisemnej oferty (za pomocą dowolnego środka komunikacji) złożonej klientowi.

 • obchodzić limit opłat za Usługi Agenta ustanowiony przez niniejszy Regulamin, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez, na przykład i bez ograniczeń, celowe zwiększenie opłaty za usługi, która została pobrana lub która w przeciwnym razie zostałaby pobrana od Klienta za Inne usługi.
 • przyjąć wypłatę jakiejkolwiek kwoty transferowej, FIFA training rewards czy ekwiwalentu za wyszkolenie, należnego w związku ze zmianą przynależności klubowej zawodnika między klubami. Obejmuje to bez ograniczeń wszelkie prawa wskazane w art. 18ter FIFA RSTP.
 • uczestniczyć, bezpośrednio lub pośrednio, w transferze pomostowym zgodnie z definicją zawartą w FIFA RSTP lub posiadać jakiekolwiek prawa związane z rejestracją zawodnika, z naruszeniem art. 18bis lub art. 18ter FIFA RSTP.
 • w jakikolwiek inny sposób naruszać niniejszy Regulamin lub FIFA FAR.

W kwestii ujawniania informacji i raportowania, Agent powinien:

 • niezwłocznie poinformować klienta o jakiejkolwiek pisemnej ofercie (jakimkolwiek sposobem komunikacji), którą otrzymał w związku ze swoim klientem;
 • dostarczyć klientowi, na jego żądanie, kopię odpowiedniej umowy o reprezentowanie lub wszelkich innych pisemnych umów w związku z innymi usługami, kopię kontraktu lub wszelkich innych pisemnych dokumentów uzyskanych w związku z usługami agenta, harmonogram określający wszelkiego rodzaju płatności dokonane na rzecz agenta w związku z Transakcją, w której brał udział; oraz
 • na wezwanie, współpracować z odpowiednim organem PZPN, każdego związku krajowego, konfederacji lub FIFA w zakresie wszelkich żądań dotyczących jakiegokolwiek rodzaju informacji w jakiejkolwiek formie.

Agent ma też obowiązek przestrzegania bieżących wymogów licencyjnych (art. 11 Uchwały). I teraz, jeśli agent: w dowolnym momencie nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych lub nie zapłaci rocznej opłaty licencyjnej na rzecz FIFA w terminie podanym na FIFA Agent Platform lub nie spełni wymagań CPD w roku kalendarzowym lub nie wypełnia swoich zobowiązań i obowiązków sprawozdawczych jego licencja zostanie automatycznie tymczasowo zawieszona.

Sekretariat Generalny FIFA jest odpowiedzialny za badanie zgodności z powyższymi wymaganiami.

Jeżeli agent w dowolnym momencie nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych to Sekretariat Generalny FIFA powiadomi agenta, że uważa, iż istnieją podstawy do uznania, że nie spełnia on wymagań. Powiadomi go również o automatycznym tymczasowym zawieszeniu licencji oraz sprawa zostanie przekazana do Komisji Dyscyplinarnej FIFA w celu podjęcia przez nią decyzji.

Jeżeli natomiast zachodzi jedna lub więcej okoliczności związanych z niezapłaceniem rocznej opłaty licencyjnej na rzecz FIFA w terminie podanym na FIFA Agent Platform lub niespełnieniem wymagań CPD w roku kalendarzowym to Sekretariat Generalny FIFA powiadomi agenta o nieprzestrzeganiu przepisów i o automatycznym tymczasowym zawieszeniu licencji oraz jeżeli agent nie usunie uchybień w ciągu sześćdziesięciu dni od daty automatycznego tymczasowego zawieszenia jego licencji, licencja zostanie cofnięta.

 

11.07.2024, 06:00

Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. Ligi na sezon 2024/2025

читать далее
09.07.2024, 06:00

Dyscyplina na EURO 2024

читать далее

У вас есть вопросы?

Позвоните по телефону +48 71 794 77 83

На веб-сайте используются файлы cookie, которые необходимы для комфортного использования веб-сайта. Вы можете изменить настройки файлов cookie в своем браузере в любое время. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.