Rozgrywki o Mistrzostwo I i II Ligi Futsalu

28.08.2023, 06:00

Za niespełna miesiąc, w terminie 23/24 rozpoczną się rozgrywki o Mistrzostwo I l Ligi Futsalu Mężczyzn i II Ligi Futsalu Mężczyzn. To najwyższe futsalowe ligi prowadzone przez Polski Związek Piłki Nożnej. Tu sytuacja jest podobna jak w „klasycznej” piłce nożnej, bo rozgrywki najwyższego szczebla futsalu również prowadzi spółka, a nie związek. W tym przypadku jest to Futsal Ekstraklasa Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, a aktualnym Mistrzem Polski jest Constract Lubawa. Żeby znaleźć się w Ekstraklasie to oprócz spełnienia wymogów licencyjnych trzeba wygrać sportowo rywalizację w I Lidze Futsalu.

Wszelkie sprawy regulaminowe dotyczące I Ligi Futsalu, ale także II Ligi mężczyzn w sezonie 2023/2024 reguluje Uchwała nr VII/107 z dnia 8 sierpnia 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I l Ligi Futsalu Mężczyzn i II Ligi Futsalu Mężczyzn na sezon 2023/2024 i następne. Warto również dodać, że PZPN prowadzi również rozgrywki futsalu kobiet i tutaj kwestie rozgrywkowe reguluje Uchwała nr VII/108 z dnia 8 sierpnia 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi i I Ligi Futsalu Kobiet na sezon 2023/2024 i następne.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Uchwały nr VII/107 z dnia 8 sierpnia 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I l Ligi Futsalu Mężczyzn i II Ligi Futsalu Mężczyzn na sezon 2023/2024 i następne (dalej: Uchwała), w rozgrywkach I Ligi Futsalu biorą udział maksymalnie 24 drużyny w dwóch grupach maksymalnie 12-zespołowych, które zakwalifikowały się do rozgrywek na podstawie uzyskanych wyników Futsal Ekstraklasy oraz I i II Ligi Futsalu sezonu poprzedniego.

Rozgrywki I Ligi Futsalu prowadzone są w dwóch grupach:

- Grupa I (północna) – kluby z ZPN: Zachodniopomorski, Pomorski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Mazowiecki, Kujawsko-Pomorski, Wielkopolski, Łódzki,

- Grupa II (południowa) – kluby z ZPN: Dolnośląski, Lubuski, Lubelski, Podkarpacki, Świętokrzyski, Małopolski, Śląski, Opolski.

W sytuacji, gdy wskutek awansów i spadków zachodzi konieczność zapewnienia udziału w obu grupach takiej samej liczby drużyn, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po uzyskaniu stanowiska Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, zastrzega sobie prawo do uzupełnienia składów poszczególnych grup z zachowaniem podziału terytorialnego.

Z kolei w rozgrywkach II Ligi Futsalu biorą udział maksymalnie 32 drużyny w czterech grupach maksymalnie 8-zespołowych, które zakwalifikowały się do rozgrywek na podstawie uzyskanych wyników I, II i III Ligi Futsalu poprzedniego sezonu.

Rozgrywki II Ligi Futsalu prowadzone są w czterech grupach:

- Grupa I – kluby z ZPN: Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Mazowiecki, Łódzki

- Grupa II – kluby z ZPN: Pomorski, Zachodniopomorski, Kujawsko-Pomorski, Wielkopolski

- Grupa III – kluby z ZPN: Dolnośląski, Opolski, Śląski, Lubuski,

- Grupa IV – kluby z ZPN: Świętokrzyski, Małopolski, Podkarpacki, Lubelski

I tutaj także, w sytuacji, gdy wskutek awansów i spadków zachodzi konieczność zapewnienia udziału w obu grupach takiej samej liczby drużyn, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po uzyskaniu stanowiska Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, zastrzega sobie prawo do uzupełnienia składów poszczególnych grup z zachowaniem podziału terytorialnego.

Do rozgrywek I i II Ligi Futsalu zostaną dopuszczone kluby, które są członkami macierzystego Związku Piłki Nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu.

Kluby, uczestniczące w rozgrywkach I i II Ligi Futsalu, zobowiązane są rozegrać mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i opisywanym tutaj regulaminem.

PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki I i II Ligi Futsalu, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne, prawa reklamowe, prawa marketingowe i prawa telewizyjne (medialne), realizowane za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych. Rozgrywki o mistrzostwo I i II Ligi Futsalu prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.

Zgodnie z art. 8 Uchwały, Drużyny, które zajmą 1. miejsce w tabelach końcowych obu grup I Ligi Futsalu oraz drużyna, która wygra mecze barażowe pomiędzy zespołami zajmującymi 2. miejsca w tabelach końcowych obu grup I Ligi Futsalu uzyskują awans do rozgrywek Futsal Ekstraklasy. Zasady przeprowadzenia meczów barażowych określi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.

Drużyny, które zajmą 1. miejsca w tabelach końcowych poszczególnych grup II Ligi Futsalu uzyskają awans do rozgrywek I Ligi Futsalu. W sezonie 2023/2024, drużyny, które zajmą miejsca 11-12 w tabelach końcowych obu grup I Ligi Futsalu spadają do II Ligi Futsalu. Liczba drużyn spadających z każdej z grup I Ligi Futsalu ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od przynależności terytorialnej drużyn, które spadną z Futsal Ekstraklasy. W sezonie 2023/2024, drużyny, które zajmą miejsca 7-8 w tabelach końcowych wszystkich grup II Ligi Futsalu spadają do III Ligi. Liczba drużyn spadających z każdej z grup II Ligi Futsalu ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od przynależności terytorialnej drużyn, które spadną z I Ligi Futsalu.

Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach, muszą być potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie uprawnieni do gry przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach PZPN.

Letni okres transferowy trwa od 1 lipca do piątku poprzedzającego datę rozpoczęcia rundy jesiennej danego sezonu. Pod uwagę brany jest nie termin pierwszego meczu danej drużyny, ale ogólny termin pierwszej zaplanowanej na rundę jesienną kolejki. Oznacza to, że jeśli w danej lidze pierwszy mecz rundy wiosennej zostanie przeniesiony na inny termin, niż zaplanowany w kalendarzu rozgrywek, to termin na transfery zawodników upływa dzień przed rozpoczęciem kolejki, a nie nowym terminem przełożonego meczu).

Zimowy okres transferowy trwa od dnia ostatniego meczu rundy jesiennej rozegranego przez daną drużynę do piątku poprzedzającego datę rozpoczęcia rundy wiosennej danego sezonu. Pod uwagę brany jest nie termin pierwszego meczu danej drużyny, ale ogólny termin pierwszej zaplanowanej na wiosnę kolejki. Oznacza to, że jeśli w danej lidze pierwszy mecz rundy wiosennej zostanie przeniesiony na inny termin, niż zaplanowany w kalendarzu rozgrywek, to termin na transfery zawodników upływa dzień przed rozpoczęciem kolejki, a nie nowym terminem przełożonego meczu).

W przypadku udziału w rozgrywkach I i II ligi futsalu zawodnika, dla którego klubem macierzystym jest klub piłki nożnej 11-osobowej, w sytuacji zmiany przynależności klubowej zawodnika do innego klubu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, dany klub futsalu będzie zobowiązany do uzyskania zgody aktualnego klubu macierzystego zawodnika na jego udział w rozgrywkach futsalu z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu. Uprawnienie do gry w I i II lidze futsalu zawodnika, dla którego klubem macierzystym jest klub piłki nożnej 11-osobowej może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych.

Zasady udziału w rozgrywkach zawodników niepełnoletnich, regulują postanowienia Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. W rozgrywkach I i II Ligi Futsalu może być potwierdzonych i uprawnionych do gry dowolna liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w protokole zawodów może być wpisanych 2 zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, z uwzględnieniem postanowień Uchwały XI/200 z 7 grudnia 2018 roku, z późn. zm., Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i następnych. W meczu o mistrzostwo I Ligi Futsalu musi być wpisanych do sprawozdania sędziowskiego przynajmniej 2 (dwóch) zawodników młodzieżowych.

Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawiać swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas rozgrywkowych zgodnie z zasadami określonymi w par. 4 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Zgodnie z powyższym udział zawodnika w meczu, w którym obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry.

Warto też dodać, że w zakresie weryfikacji wyników meczów jako walkower (0:5), zastosowanie mają odpowiednie zapisy Uchwały nr IX/140 z dn. 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, z późn. zm.. Z kolei, protest odnośnie do przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin po zawodach. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej w wysokości 500 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w terminie trzech dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

Z kolei, w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet uczestniczy maksymalnie 12 drużyn w jednej grupie, które zakwalifikowały się do rozgrywek na podstawie uzyskanych wyników Ekstraligi Futsalu Kobiet oraz I Ligi kobiet Futsalu sezonu poprzedniego. W rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet biorą udział maksymalnie 32 drużyny w czterech grupach maksymalnie 8-zespołowych, które zakwalifikowały się do rozgrywek na podstawie uzyskanych wyników Ekstraligi Futsalu Kobiet i I Ligi Futsalu kobiet poprzedniego sezonu. W rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet zespoły uczestniczą na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia. Rozgrywki I Ligi Futsalu Kobiet prowadzone są w czterech grupach wg takiego samego podziału terytorialnego jak w przypadku II Ligi Futsalu mężczyzn.

11.07.2024, 06:00

Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. Ligi na sezon 2024/2025

читать далее
09.07.2024, 06:00

Dyscyplina na EURO 2024

читать далее

У вас есть вопросы?

Позвоните по телефону +48 71 794 77 83

На веб-сайте используются файлы cookie, которые необходимы для комфортного использования веб-сайта. Вы можете изменить настройки файлов cookie в своем браузере в любое время. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.