Sports

Contributed to shaping sports law in Poland

How can we help?

As a pioneer and an expert in sports law, I have helped shape sports law in Poland. I educate others as an academic lecturer and via the website prawosportowe.pl. I lobby for good solutions in sport.

Sports cooperation

I have assisted with over 100 transfers. I work with all offices and organisations for sports in Poland.

My activities

I established the Sports Mediation Centre. I hold the function of President of the Polish Committee of Non-Olympic Sports, and Chairman of the BCC Sports and Tourism Committee.

Are you an athlete, a coach, activist, sports club or another sports organisation?
You have come to the right place. Contact me for all-around service.

 • Sportowcy

  Ciągły wzrost regulacji prawa sportowego na poziomie krajowych i międzynarodowych organizacji sprawia, że interesy zawodników są coraz lepiej chronione, z drugiej strony rośnie liczba wymogów, które muszą spełniać. Od samego początku działalności Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz uczestników współzawodnictwa sportowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i różnorodności prowadzonych spraw zyskaliśmy zaufanie szerokiej grupy sportowców i miano lidera w obszarze prawa sportowego. Z naszych usług korzystają profesjonaliści, w tym medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, ale również amatorzy szeroko rozumianego sportu powszechnego. W ramach świadczonych usług oferujemy między innymi:
  • negocjacje, przygotowanie i weryfikację umów, w szczególności kontraktów sportowych, umów menedżerskich i sponsorskich,
  • pomoc prawną w zakresie uzyskiwania stypendiów klubowych, samorządowych oraz państwowych,
  • reprezentowanie zawodników w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe w związku z uprawianiem sportu,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami polubownymi, w tym Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz Sportowym Sądem Arbitrażowym (CAS) w Lozannie,
  • prowadzenie postępowań mediacyjnych mających na celu ugodowe zakończenie sporu,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami dyscyplinarnymi związków sportowych oraz międzynarodowych federacji sportowych,
  • reprezentację w sprawach administracyjnych przed Ministrem Sportu, organami administracji państwowej i samorządowej,
  • pomoc prawną w zakresie ochrony wizerunku oraz dóbr osobistych.
 • Kluby Sportowe

  Przepisy prawa powszechnie obowiązującego bardzo szeroko wyznaczyły granicę dopuszczalnych form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności przez kluby sportowe. Mogą to być podmioty posiadające przymiot osobowości prawnej, w szczególności kapitałowe spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, ale także spółdzielnie. Ta różnorodność w połączeniu z przepisami prawa wewnętrznego poszczególnych dyscyplin sportu wymaga od działaczy dużej świadomości prawnej. A do tego z uwzględnieniem wszelkich optymalizacji, których stosowanie jest konieczne by sobie dobrze radzić na trudnym rynku sportu i skromnych możliwościach budżetowych. Kancelaria posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej wskazanych powyżej podmiotów działających w różnych dyscyplinach sportu. Dzięki nabytej wiedzy, jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom profesjonalne wsparcie z uwzględnieniem specyfiki, jaka wiąże się z formą organizacyjno-prawną prowadzonej przez nich działalności. Mając na uwadze powyższe w ramach świadczonych usług oferujemy między innymi:
  • doradztwo w tworzeniu i zakładanie klubu sportowego z zachowaniem optymalizacji działalności,
  • bieżącą obsługę prawną klubów sportowych,
  • przygotowywanie opinii prawnych, analiz prawnych, udzielanie porad i konsultacji,
  • sporządzanie oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych (tj. statutów, regulaminów, uchwał),
  • negocjacje, przygotowanie i weryfikację wszelkiego rodzaju umów, w tym kontraktów zawodniczych, umów z trenerami, umów sponsorskich i reklamowych,
  • pomoc prawną w sprawach pracowniczych,
  • doradztwo w zakresie ogłaszania i przeprowadzania zamówień publicznych oraz przetargów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed KRS i sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe w związku z uprawianiem sportu i prowadzoną działalnością,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami dyscyplinarnymi związków sportowych oraz międzynarodowych federacji sportowych,
  • reprezentację w sprawach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej,
  • tworzenie i modyfikację baz danych związanych z ochroną danych osobowych.
 • Prywatne inicjatywy sportowe (Akademie)

  Działalność prywatnych podmiotów sportowych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Staje się biznesem, który wymaga profesjonalnego wsparcia prawnego. Kancelaria posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w  kompleksowej obsłudze prawnej organizatorów aktywnego wypoczynku, zarówno od strony prawa sportowego, jak i w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Efektem naszej pracy jest zapewnienie Klientowi optymalnego i bezpiecznego modelu dla podejmowanych przez niego inicjatyw. W ramach świadczonych usług oferujemy między innymi:
  • doradztwo, wybór formy prawnej i zakładanie przedsiębiorstw,
  • optymalizację kosztów prowadzenia klubu, obiektu i kosztów podatkowych,
  • pomoc prawną przy dostosowywaniu sprzętu i warunków sanitarnych obiektu do wymogów prawa krajowego i unijnego,
  • pełną obsługę prawną klubów i akademii,
  • przygotowanie i weryfikację umów, w tym umów członkowskich, kontraktów dla pracowników, instruktorów i trenerów personalnych, umów sponsorskich i reklamowych,
  • pomoc prawną w sprawach pracowniczych,
  • sporządzanie umów z opiekunami prawnymi małoletnich członków,
  • sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych tj. regulaminy oraz oświadczenia,
  • tworzenie i modyfikację baz danych w celu ich dostosowania do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
  • pomoc prawną w sprawach konsumenckich związanych w szczególności z niedozwolonymi klauzulami umownymi,
  • pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego i własności intelektualnej, np. indywidualnych programów treningowych,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed KRS i sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe w związku z prowadzoną działalnością,
  • reprezentację w sprawach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej.
 • Polskie Związki Sportowe / Związki Sportowe / Okręgowe Związki Sportowe

  Formalno-prawny model polskiego sportu oparty jest na polskich związkach sportowych i związkach sportowych, a w terenie dodatkowo okręgowych związkach sportowych. Podmioty te posiadają szereg wyłącznych praw i kompetencji, oddziałując na kształt współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie oraz jej popularność. Ustanawiają reguły sportowe, organizacyjne i dyscyplinarne danej dyscypliny. Wspierając prawnie środowisko sportowe, posiadamy bardzo bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze polskich związków sportowych, związków sportowych i okręgowych związków sportowych. Tworzymy związki sportowe, wspieramy prawnie w drodze do uzyskania statusu polskiego związku sportowego w postępowaniu administracyjnym przed Ministrem Sportu i Turystyki, a także pomagamy związkom sportowym dyscyplin nieolimpijskich w walce o należny im status – w szczególności poprzez działania lobbingowe. W sportach zespołowych tworzymy ligi zawodowe. W ramach świadczonych usług oferujemy między innymi:
  • sporządzanie i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych,
  • przygotowywanie opinii prawnych, analiz prawnych, udzielanie porad i konsultacji,
  • pomoc prawną przed KRS, MS, organami administracji państwowej i samorządowej,
  • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, obsługę walnych zgromadzeń i posiedzeń zarządów,
  • pomoc z zakresu prawa pracy,
  • przygotowywanie i weryfikację zapisów wszelkiego rodzaju umów,
  • doradztwo w zakresie ogłaszania i przeprowadzania zamówień publicznych oraz przetargów,
  • doradztwo w zakresie rejestracji baz danych oraz w postępowaniu przy przetwarzaniu danych osobowych oraz praw osób fizycznych,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikające z uprawiania sportu i prowadzonej działalności,
  • podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w ramach działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
 • Organizacje pozarządowe (NGO)

  Wciąż wzrasta rola organizacji pozarządowych w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Utworzenie oraz sprawne działanie organizacji pozarządowej wymaga spełniania wymogów prawnych na wielu płaszczyznach. Kancelaria od lat udziela wsparcia prawnego licznym organizacjom pozarządowym, w tym stowarzyszeniom oraz fundacjom, na różnych etapach ich działania – od doradztwa i pomocy prawnej przy ich tworzeniu, poprzez działalność bieżącą, na ich przekształcaniu i łączeniu skończywszy. W ramach świadczonych usług oferujemy między innymi:
  • doradztwo i udzielanie porad prawnych w zakresie wyboru stosownej formy prawnej,
  • wsparcie prawne przy zakładaniu podmiotu, w tym organizacja zgromadzeń założycielskich,
  • sporządzanie i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych (m.in. statutów, regulaminów, uchwał),
  • przygotowywanie opinii prawnych, analiz prawnych, udzielanie porad i konsultacji,
  • pomoc prawna w sprawach związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym oraz przy bieżącym funkcjonowaniu organizacji,
  • przygotowywanie i weryfikację zapisów umów i kontraktów,
  • doradztwo w zakresie rejestracji baz danych oraz w postępowaniu przy przetwarzaniu danych osobowych,
  • doradztwo w zakresie ogłaszania i przeprowadzania zamówień publicznych oraz przetargów,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikające z prowadzonej działalności,
  • reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi,
  • pomoc prawną w zakresie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego,
  • wsparcie prawne w zakresie spełniania obowiązków i realizacji korzyści wynikających z posiadania statusu organizacji pożytku publicznego.

Do you have any questions?

Call +48 71 794 77 83

The website uses cookies that are necessary for the comfortable use of the website. You can modify the cookie settings in your browser at any time. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.